ТЕМА 4.2. Виручка від реалізації продукції та чинники, що впливають на її величину.

  Основні терміни та поняття: виручка від реалізації продукції, робіт та послуг; виробничі чинники; комерційні (організаційні) чинники; фінансові чинники; ціна виробника; оптова ціна; роздрібна ціна.

  Підприємства можуть нормаль­но функціонувати лише за умов, якщо їхня продукція (товари, послуги) регулярно знаходить на ринку своїх  покупців, передається їм і від покупців надходять кошти у вигляді грошового еквівалента вартості  продукції. Ці кошти використовуються виробником для  підтримання процесу відтворення і поповнення фінансових ресурсів. Через оптові (роздрібні) ціни, якщо вони  реально віддзеркалюють вартість продукції, підприємство, одержавши гроші за товари і послуги, покриває ними  витрати на виробництво і обіг, тобто має можливість ; постійно авансувати кошти у виробничий процес і, крім того, одержує прибуток (якщо, звичайно, витрати на виробництво і обіг не досягають величини ціни продукції). Цим визначається значення реалізації продукції як важливої стадії кругообігу коштів у життєдіяльності кожного підприємства. Що ж розуміють під терміном “реалізація”.

Нормативно-законодавчі документи з оподаткування і ті, які регулюють організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, не містять чіткого визначення терміна  «реалізація», але за змістом низки норм, зафіксованих у  цих документах, можна зрозуміти, що під реалізацією (продажем) мається на увазі відвантаження (передання) у продукції, якщо мова йде про товари, а також підписання у сторонами документів про виконані роботи, надані послуги. На жаль, у законодавстві не робиться різниці між  термінами «реалізація» (продаж) і «виручка від реалізації» (виручка від продажу). Датою реалізації і виручки від  реалізації вважається дата відвантаження (відпуску)  товарів або дата підписання приймально-здавальних документів про виконані роботи, надані послуги. Отже, у чинному законодавстві операція з реалізації продукції твердо не прив'язана до факту реальної оплати її вартості, до строків здійснення оплати.

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від таких груп чинників:

1) виробничих, що пов’язані з обсягом виробництва, його ритмічністю, матеріальним, науково-технічним та організаційно-технічним забезпеченням. Дана група чинників включає:

· обсяг виробництва;

· асортимент;

· якість продукції;

 Обсяг (кількість) реалізованої продукції прямо впливає на величину виручки. А сама кількість реалізованої продукції залежить від обсягу виробництва товарної продукції і зміни величини перехідних залишків реалізованої продукції на початок і кінець року. Асортимент реалізова­ної продукції справляє двоякий вплив на величину виручки. Зростання в загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги асортименту з більш високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки. Підвищення якості продукції також прямо пропорційно впливає на величину виручки, так чим вища якість,  тим більший попит та можуть бути і вищими ціни.

2) Комерційних (організаційних), що охоплюють в широкому смислі поняття маркетингу. До цієї групи чинників, що впливають на величину виручки від реалізації продукції, робіт та послуг можна віднести:

· ефективність роботи певних відділів підприємства (збуту, бухгалтерії, планового тощо) щодо укладання господарських угод на основі самого ретельного вивчення діючої та перспективної кон’юнктури ринку, цінового регулювання збуту, його направлення та організаційно-економічне забезпечення;

· розрахункова дисципліна, тобто виконання договірних зобов’язань постачальниками та покупцями;

3) фінансових, що включають:

· форми розрахунків (передбачені угодами чи, які визначаються оперативно);

· цінове регулювання;

· залучення кредиту;

· застосування штрафних санкцій;

· вивчення та стягування дебіторської заборгованості тощо.

Рівень відпуск­них цін  справляє прямий вплив на розмір виручки  від реалізації продукції, робіт та послуг.

За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульо­вані ціни. Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою) переважно на послуги першої необхідності і на товари, які моно­польно виготовляються державою (газ, електроенергія та ін.).

Ре­гульовані ціни встановлюються регулюванням рівня рентабельно­сті товарів першої необхідності, наприклад, хлібобулочних виро­бів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому державою встановлюються індикативні ціни — мінімальний і максимальний рівні цін.

Також використовуються вільні ціни, тобто ціни, які склалися на ринку під впливом попиту і пропонування за домовленістю сторін — постачальників і споживачів.

Установлюючи вільні ціни, за основу беруть загальні витрати основної операційної діяльності підприємства і при­буток (планову рентабельність). Потім додають акцизний збір (для підакцизної продукції) і податок на додану вартість.

Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:

   Ці=В+П,   (1)

Де Ці — ціна продукції (ціна виробника продукції без податків);

   В — витрати основної операційної діяльності;

   П — прибуток.

Відпускна ціна виробника визначається за формулою:

Цв = Ці + АЗ + ПДВ,   (2)

Де  Цв —ціна реалізації продукції виробником  з акцизним збором і податком на додану вартість.

При реалізації продукції виробником оптовим організаціям, оптова ціна реалізації цієї продукції визначатиметься за формулою:

Цопт  = Цв + ОН,   (3)

Де ОН – оптова націнка

Повну роздрібну ціну продукції можна розрахувати за фор­мулою:

  Цр = Цв або Цопт+ ТН,   (4)

Де  ТН — торгова націнка.

За ринкових умов господарювання ціни стають найважливішим чинником регулювання процесу виробництва та споживання , безпосередньо впливають на попит та пропозицію, а отже і на величину виручки від реалізації.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення виручки від реалізації продукції, робіт та послуг та охарактеризуйте її як основне джерело грошових надходжень підприємств.

2. Назвіть основні групи чинників, що впливають на величину виручки від реалізації продукції (робіт та послуг.

3. Який вплив на величину виручки здійснюють виробничі чинники?

4. Який вплив на величину виручки здійснюють комерційні (організаційні)  чинники?

5. Який вплив на величину виручки здійснюють фінансові чинники?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑