ТЕМА 4 . ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 4.1. Сутність та склад грошових надходжень (доходів)підприємства.

Основні терміни та поняття: грошові надходження (доходи); доходи від звичайної діяльності; доходи від операційної діяльності; доходи від фінансової діяльності; доходи від інвестиційної діяльності; доходи від надзвичайної діяльності.

У процесі господарської діяльності підприємств пос­тійно здійснюється кругообіг коштів, який характеризується вкладанням коштів у вироб­ництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу.

Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкоду­вання витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами госпо­дарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою сто­роною діяльності підприємств .

Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх відносяться  кошти, які  надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх дже­рел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери ді­яльності та організаційно-правової форми підприємства. У світо­вій практиці, переважна частка (60-70 %) фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності вклю­чають різноманітні грошові доходи підприємств.

Грошовими надходженнями (доходами) підприємств (.крім кредитних і страхових організацій) визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (коштів, іншого майна) чи погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цього підприємства, за винятком внесків учасників (власників майна).

Згідно П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” грошові надходження (доходи) підприємств в залежності від їх характеру, умов одержання і предмета діяльності підприємства підрозділяються на:

1) доходи від звичайних видів діяльності:

А) від  операційної діяльності:

· від основної операційної діяльності, тобто доходи від діяльності, пов’язаної з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходів – доходи від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг;

· від  іншої операційної діяльності, тобто від діяльності, що не належить до основної, інвестиційної та фінансової – доходи від  реалізації інших оборотних активів;  від реалізації іноземної валюти; від   операційної оренди; від операційних курсових різниць; отримані пені, штрафи, неустойки; від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних активів; одержані гранти; тощо;

Б) від іншої діяльності:

· від фінансової діяльності, тобто діяльності, яка приводить до зміни розміру і складу власного і позичкового капіталу підприємства – доходи від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства; від спільної діяльності; одержані дивіденди; одержані відсотки за облігаціями та іншими цінними паперами; тощо;

· від інвестиційної діяльності, тобто  діяльності, пов’язаної з придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів – доходи від реалізації фінансових інвестицій; від реалізації основних засобів; від реалізації нематеріальних активів; від реалізації інших необоротних активів; від не операційних курсових різниць; від безоплатно отриманих оборотних активів; від переоцінки необоротних активів та фінансових інвестицій; тощо;

2) доходи від надзвичайної діяльності, тобто від подій або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному періоді –  надходження від страхових компаній щодо відшкодування збитків від стихійного лиха, техногенних катастроф та аварій тощо.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення грошових надходжень підприємств  та охарактеризуйте їх за джерелами отримання.

2. Дайте характеристику грошові надходження (доходи) підприємств від операційної діяльності.

3. Дайте характеристику грошові надходження (доходи) підприємств від фінансової діяльності.

4. Дайте характеристику грошові надходження (доходи) підприємств від інвестиційної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑