ТЕМА 3.2. Склад та класифікація витрат операційної діяльності підприємства

Основні терміни та поняття:вид діяльності; операційна діяльність; класифікація витрат; виробнича собівартість; адміністративні витрати; витрати на збут.

У відповідності  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” вся господарська діяльність підприємств поділена на різні види

 Класифікацію видів діяльності подано у вигляді схеми, де наведено найбільш типові операції щодо кожного виду (рис.1. )

Отже розрізняють звичайну і надзвичайну діяльність підприємств. У процесі звичайної діяльності підприємство може здійснювати операційну діяльність та іншу . Інша діяльність у свою чергу, поділяється на інвестиційну та фінансову.

Операційна діяльність підприємства включає основну діяльність та іншу операційну діяльність.

Основна операційна діяльність – це діяльність, пов’язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходів.

Інша операційна діяльність – це діяльність, пов’язана з реалізацією інших оборотних активів, іноземної валюти, з операційною орендою і т.п., тобто діяльність, що не належить до основної, інвестиційної та фінансової.

Інвестиційна діяльність – це діяльність, пов’язана з придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка приводить до зміни розміру і складу власного і позичкового капіталу підприємства.

Надзвичайні події – це події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному періоді.

Отже, кожне підприємство здійснює певні види операційної діяльності, в результаті якої  на виробництво і реалізацію продукції використовує засоби виробництва та трудові ресурси. Це використання виражається як певні витрати підприємства. Сукупність цих витрат на виробництво і реалізацію продукції, визначена у грошовій формі, становить собівартість продукції. Усі витрати на виробництво та реалізацію продукції можна класифікувати за різними ознаками. Класифікація витрат на операційної діяльності підприємства представлена в таблиці 1.

Також витрати групуються за елементами витрат та за статтями калькуляції. Елементом витрат є сукупність економічно однорідних витрат. Так, згідно П(С)БО 16 “Витрати” витрати операційної діяльності підприємства групують за наступними економічними елементами:

· матеріальні витрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні заходи;

· амортизація;

· інші операційні витрати.

Рис .1. Схема видів та  змісту діяльності підприємств

Таблиця 1. Класифікація витрат на виробництво та реалізацію продукції, робіт та послуг

Ознака класифікації

Група витрат

Характеристика (визначення) витрат

1

2

3

1. Відношення до процесів виробництва та реалізації (збуту) продукції

Виробничі

Характеризують ресурси, використані в процесі виробництва продукції

Поза виробничі (комерційні)

Характеризують ресурси, використані в процесі реалізації (збуту) продукції

2. Відношення до видів виробничих процесів

Основні

Характеризують ресурси, використані в процесах безпосереднього виготовлення продукції

Накладні

Характеризують ресурси, використані в процесах обслуговування та управління процесами безпосереднього виготовлення продукції

3. Ступінь залежності від обсягів виробництва (випуску) продукції

Умовно-змінні (пропорційні)

Витрати, загальна сума яких змінюється майже прямо пропорційно до змін обсягів виробництва (випуску) продукції

Умовно-постійні (Непропорційні)

Частина витрат за певний період часу, загальна сума яких не змінюється при зміні обсягів виробництва

4. Зміст та призначення витрат

Економічні елементи

Характеризують використані ресурси за їхнім економічним змістом незалежно від форми і місця їх використання на той чи інший об’єкт віднесення витрат

Калькуляційні статті

Характеризують склад використаних ресурсів залежно від напрямків і місця їх використання (в основному, допоміжному чи обслуговуючому виробництві) на об’єкт витрат

5. Однорідність економічного змісту витрат

Прості

Характеризують використані ресурси одного економічного змісту (один економічний елемент витрат)

Комплексні

Характеризують використання кількох економічно різнорідних ресурсів, які мають однакове виробниче призначення

6. Спосіб віднесення на собівартість об’єкта віднесення витрат

Прямі

Складові витрат, які розраховуються прямими методами на об’єкт віднесення витрат

Непрямі

Компоненти витрат, що нероздільно пов’язані з двома і більше об’єктами віднесення витрат, і тому розподіляються на один об’єкт витрат пропорційно до економічно обґрунтованої бази розподілу

7. Послідовність формування і сфера виникнення витрат

Технологічна собівартість

Витрати, безпосередньо пов’язані з технологією виготовлення продукції

Цехова собівартість

Всі витрати цехів з виготовлення продукції, тобто сума технологічної собівартості і загально виробничих витрат

Виробнича (загальнозаводська) собівартість

Всі витрати підприємства на виробництво продукції, тобто сума цехової собівартості, загальногосподарських та інших витрат і витрат внаслідок технічно неминучого браку

Повна собівартість

Сума виробничої собівартості і поза виробничих (комерційних) витрат

За П(С)БО 16 собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально виробничих витрат, наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції включаються:

· прямі матеріальні витрати – вартість сировини та основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат;

· прямі витрати на оплату праці – заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, що безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат;

· інші прямі витрати – всі інші виробничі витрати, які безпосередньо можуть бути віднесені до об’єкту витрат (відрахування на соціальні  заходи, амортизація тощо).

У відповідності :

1) до Закону “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997р.

2) до Закону “Про загальнообов’язкове соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, що зумовлені народженням та похованням” від 18.01.2001р.

3) до Закону “Про загально обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття” від 2.03.2000р.

4) до Закону “Про загальнообо’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності” від 23.09.1999р.

· загальновиробничі витрати – витрати на управління виробництвом, амортизація основних засобів та нематеріальних активів загально виробничого призначення, витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, витрати на вдосконалення технології та організації виробництва, витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень, витрати на охорону праці, інші загально виробничі витрати.

В свою чергу загально виробничі витрати поділяються на змінні та постійні. Як змінні так і постійні витрати розподіляються між об’єктами витрат з використанням певної бази розподілу. Базою розподілу можуть бути: години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, обсяг прямих витрат тощо). Найбільш використаною базою розподілу загально виробничих витрат є заробітна плата.

Перелік і склад змінних та постійних загально виробничих витрат установлюються підприємством.

Однак у підприємства виникають і витрати, які не включаються до складу собівартості реалізованої продукції, але, які впливають на фінансовий результат від реалізації продукції. Це є витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які поділяються на адміністративні витрати (спрямовані на обслуговування та управління підприємством) , витрати збуту (пов’язані з реалізацією (збутом) продукції) та інші операційні витрати (собівартість реалізованої ін. Валюти, собівартість реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів).

Питання для самоперевірки

1. .Дайте характеристику витрат за різними класифікаційними ознаками.

2. Охарактеризуйте склад собівартості реалізованої продукції.

3. Назвіть складові загальних витрат щодо операційної діяльності підприємства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑