ТЕМА 2.8. Розрахунково-платіжна дисципліна щодо розрахунків підприємства готівкою.

Основні терміни та поняття: розрахункова та касова дисципліна; пеня; фінансові санкції.

Усі господарюючі суб'єкти мусять правильно, у відповідності до дію­чих нормативних документів, організовувати зберігання та витрачання грошових коштів, своєчасно розраховуватися по своїх платіжних зобов'язаннях з постачальниками продукції, товарів, робіт, послуг, з ланками фінансово-кредитної системи, установами та організаціями, як правило, в безготівковому порядку через установи банків і під їх контролем, тобто дотримуватися розрахунково-платіжної дисципліни. За неправильне зберігання та витрачання грошових коштів, несвоєчасні розрахунки та платежі підприємства сплачують на користь відповідних суб'єктів у встановлено­му розмірі пеню, штрафи, неустойки.

Так, платники грошових коштів, які не дотримуються встановлених строків платежів, тобто порушують їх, за прострочення платежу у відпові­дності до Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22.11.96 р. Сплачують на користь отримувача коштів пеню в розмірі, встановленому в договорі сторін, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який стягується пе­ня. При цьому платники самостійно нараховують пеню та подають банку платіжні доручення на її перерахування, як правило, одночасно з оплатою основного боргу.

 При несвоєчасній сплаті податків і платежів до бюджету платник сплачує пеню в розмірі 120% облікової ставки НБУ, що діяла на день виникнення заборгованості.

За правильність нарахування пені відповідальність несе банк отримувача грошових коштів.

За порушення розрахунково-платіжної дисципліни несуть відповіда­льність і установи банків. Так, за несвоєчасне зарахування коштів на раху­нки клієнтів з вини банків вони сплачують отримувачу коштів пеню в роз­мірі, передбаченому договором на проведення розрахунково-касового об­слуговування, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який стягується пеня. З іншого боку, підприємства всіх форм власності мусять повертати в п'ятиденний строк платникам помилково зараховані на їхні рахунки грошові кошти. При невиконанні цієї вимоги з керівника та головного бухгалтера підприємства стягується до бюджету штраф у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадках порушення юридичними особами всіх форм власності, фі­зичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності норм по урегу­люванню обігу готівки в національній валюті "До них, відповідно до Указу Президента від 11.05.99 р. «Про застосування штрафних санкцій за пору­шення норм по регулюванню обігу готівки», застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у таких розмірах:

• за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у подвійному розмірі суми виявленої понад лімітної готівки за кожен день;

• за неоприбуткування в касах готівки – у п'ятикратному розмірі неоприбуткованих сум;

• за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції, робіт, послуг та інших касових надходжень на виплату заробітної пла­ти, матеріального заохочення, допомоги всіх видів, компенсацій за наявності заборгованості по податках - у розмірі здійснених виплат;

• за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівки під звіт без повного звіту за використання раніше виданих коштів - у розмірі 25% виданих під звіт сум;

• за здійснення розрахунків готівкою без надання отримувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанцій до ка­сового ордера і т.д.), який би підтверджував сплату покупцем готівки;

• за використання отриманої в установах банків готівки не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої суми;

" за невстановлення установами комерційних банків лімітів залишку готівки в касах підприємств з банків стягується штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен випадок такого невстановлення.

Крім того, діючим законодавством в договорами можуть бути передбачені додаткові санкції за окремі порушення виконання грошових зо­бов'язань.

Питання для самоперевірки

1. Який вплив на фінансово-господарську діяльність здійснюють порушення розрахункової та касової дисципліни?

2. У яких розмірах штрафуються різні випадки порушення касової дисципліни?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑