ТЕМА 2.7. Розрахунки векселями

Основні терміни та поняття: вексель; простий (соло) вексель; переказний вексель (тратта).

Однією з форм безготівкових розрахунків з погашення боргів за това­рно-матеріальні цінності є розрахунки за допомогою застосування вексе­лів.

Вексель — це цінний папір встановленої форми, що містить письмове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити відповідну суму грошових коштів своєму кредитору - власнику векселя (векселедержателю) у встановлений строк. Він широко використовується в комерційній та банківсь­кій практиці в країнах з ринковою економікою як форма видачі позабанківського кредиту.

Застосування векселів у господарському обороті в Україні регламентується постановою Верховної Ради України від 17.06.92 р. «Про викорис­тання векселів в господарському обороті України», а також прийнятими в 1993 р. Національним банком України «Порядком здійснення банками операцій з векселями» і Положенням «Про переказний та простий вексель», Указом Президента України від 14.09.94 р. «Про випуск та обіг век­селів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності»і Законом України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р.

Векселі бувають декількох видів, які класифікуються за різними ознаками:

1) за  їх емітентом (векселедавцем) – казначейські та приватні.

Векселі казначейські — один із видів державних цінних паперів, які випускаються для покриття видатків державного бюджету. Вони можуть бути використані:

— для здійснення розрахунків;

— для зарахування сплати податків до державного бюджету;

— як застава для забезпечення інших платежів та кредитів. Векселедавцем і, відповідно, платником за казначейськими векселями є Головне управління Державного казначейства. Такі векселі видаються на пред'явника зі строком платежу не більше од­ного року.

Приватні векселі емітуються корпораціями, фінансовими гру­пами, комерційними банками. Спеціального забезпечення ці папери не мають. Як гарантія їхньої надійності виступає рейтинг векселе­давця, стабільність його фінансового стану та авторитет на ринку цінних паперів.

2) за видами контрактів (угод), які вони обслуговують – фінансові та товарні (комерційні)

Фінансовий вексель має в своїй основі депозитну природу. Якщо класичний вексель видається за реальної товарної угоди, то фінансовий в основному використовується для мобілізації грошових ресурсів.

Товарний (комерційний) вексель використовується для кредитування торговельних операцій. Він визначає умови погашення векселе­давцем-боржником своїх обов'язків перед постачальником-кредитором за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи.

3) за суб’єктом, що здійснює оплату векселя – простий переказний

Простий (соло-вексель) виписується і підписується боржником (векселедавцем) і є його борговим зобов'язанням оплатити кредитору вказану суму в установлений час. Тобто, оформляючи простий вексель, векселедавець є платником. Підписавши простий вексель, він стає на певний строк боржником особи, вказаної у векселі. Век­селедавець бере на себе зобов'язання особисто сплатити за векселем певну суму грошей у точно зафіксований час у майбутньому або в час, визначений власником векселя.

Переказний вексель (тратта) виписує та підписує кредитор (трасант).

Трасант — особа, що видає тратту, тобто переказує свій платіж на іншу особу. Переказний вексель означає наказ трасату — особі-боржнику векселедавця — сплатити в установлений термін визна­чену у векселі суму третій особі (ремітенту) або пред'явнику тратти.

Ремітент — власник переказного векселя. Ним може бути під­приємство або банк, що утримує на свою користь відповідний від­соток від суми платежу — комісійну винагороду за надану банком послугу щодо переказу вказаної у векселі суми у встановлений тер­мін з рахунку векселедавця на рахунок власника векселя.

4) за наявністю забезпечення , тобто певної застави – забезпечений та незабезпечений

Забезпечений вексель — це вексель, гарантований заставою, яка надається кредиторові, банку або продавцеві доти, доки борг не бу­де сплачено. Заставою може бути дебіторська заборгованість, това­рні запаси, цінні папери, основні виробничі засоби, обладнання.

5) за порядком здійснення платежу по боргу  - на пред’явника та строковий

Векселі на пред'явника — це такі векселі, що оплачуються не­гайно після прийняття їх дебітором. Вексель, що оплачується в тер­мін, указаний у документі, називається строковим.

6) за можливістю передачі іншій особі – такий, що індосується та такий, що не індосується

Індосований – той, на якому ставиться індосамент (передатний напис власника векселя на його звороті про надання прав за ним іншій особі.

7) за місцем платежу – доміцільований та недоміцільований

Доміцільований вексель — це такий вексель, у якому вказано конкретне місце платежу. Доміцілювання простого векселя здійс­нюється для того, щоб встановити місце та умови опротестування даного векселя. Доміцілювання переказного векселя може інколи підвищити його внутрішню вартість, тому що усуває якісь трудно­щі, що могли б виникнути при здійсненні платежу в іншому місці.

8) за формою пред’явлення – паперовий та безпаперовий

Вексель може існувати в паперовій або безпаперовій формі — як записи на електронних рахунках.

Однак у господарському обороті України застосування отримали в основному два види векселів - простий (соло-вексель) і переказний (тратта).

Бланки векселів є документами суворої звітності. Вони виготовляють­ся та видаються (продаються) банками в книжечках по 25 і 50 векселів.

При розрахунках векселями простий вексель виписує та підписує бо­ржник, а переказний - кредитор.

У простому векселі фіксується найменування боржника та кредитора, строк платежу, сума платежу. Він також повинен мати підпис і печатку векселедавця. В цілому простий вексель містить нічим не обумовлену обіцянку векселедавця сплатити безпосередньо своєму кредитору-векселедержателю вказану в ньому суму боргу.

Переказний вексель, що виписується та підписується кредитором, яв­ляє собою наказ боржнику (трасату) про сплату у встановлений строк вка­заної суми грошових коштів третій особі. Виписаний переказний вексель має бути акцептований боржником, без чого він не має юридичної сили. Акцептом векселя платник бере на себе зобов'язання сплатити його суму у встановлений строк. У випадку незгоди платити за векселем, платник ви­писує та нотаріально засвідчує вексельний протест.

Оплата по векселю може бути гарантована банком. Банківська гаран­тія платежу по векселю називається «аваль». Вона передбачає відповідаль­ність банку-аваліста перед векселедержателем за сплату боргу (оплату векселя) у встановлений строк за рахунок кредиту. З іншого боку, при оплаті векселя за рахунок кредиту банк стягує з платника встановлену пла­ту (відсоток).

У випадку наявності кредиторів у платника він може переадресовува­ти переказний вексель для оплати на ім'я одного з цих кредиторів. У цьо­му Випадку на зворотному боці векселя робиться відповідний передаваль­ний напис - індосамент. У цій операції вексель виконує функцію кредит­них коштів, бо він використовується як засіб платежу.

У розрахунках за допомогою переказного векселя беруть участь три особи: векселедавець - особа, що видає вексель; векселедержателем - осо­ба, що отримала вексель і має право вимагати по ньому оплату від платни­ка; платник (трасат) - особа, яка повинна оплатити вексель.

Схеми, що відображають рух простого та переказного векселів, зображені на рисунках 1 та 2.

1-відвантаження товарів, виконання послуг кредиторів;

2-виписка векселедавцем простого векселя.

Рис. 1. Схема, що відображає зміст та рух простого векселя.

1- відвантаження товарів, надання послуг кредиторів;

2- виписка векселедавцем переказного векселя;

3- направлення векселеотримувачем переказного вексенля для отримання акцепта - згоди на оплату;

4- направлення акцептованого переказного векселя платником векселедержателю.

Рис. 2. Схема, що відображає зміст і рух переказного векселя.

Використання векселів у розрахунках має свої переваги: зменшується необхідність в оборотних (грошових) коштах; прискорюються розрахунки; забезпечується погашення взаємних боргів; залучення до оплати за товар третьої особи, що має кошти; зменшується необхідність у банківському кредиті; скорочується грошова маса та гальмування інфляційних процесів.

Проте погіршення фінансового стану значної кількості суб'єктів господарювання в Україні в умовах переходу її на ринкові відносини не дозволяє в широких масштабах використовувати векселі в платіжному обо­роті.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення векселя та характеристику його різновидів за його емітентом (векселедавцем)

2. Охарактеризуйте різновиди векселя  за його емітентом (векселедавцем).

3. Охарактеризуйте різновиди векселя  за його  за видами контрактів (угод), які вони обслуговують.

4. Охарактеризуйте різновиди векселя  за іншими ознаками.

5. Зобразіть та охарактеризуйте порядок розрахунків за допомогою простого векселя.

6. Зобразіть та охарактеризуйте порядок розрахунків за допомогою переказного  векселя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑