ТЕМА 2.6. Розрахунки акредитивами.

Основні терміни та поняття: акредитив; покритий акредитив; непокритий акредитив; гарантований акредитив; відзивний акредитив; безвідзивний акредитив.

Сутність акредитивної форми розрахунків виявляється в тому, що по­купець на підставі договору з постачальником і до відвантаження ним продукції переводить гроші на його ім'я до відповідної установи банку. Переказ здійснюється шляхом подання обслуговуючій покупця установі банку «Заяви на акредитив» встановленої форми.

Акредитив - це документ (договір), згідно з яким банк-емітент за до­рученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені зобов'язаний виконати платіж на умовах акредитива на користь бенефіціара, або дору­чити іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Акредитивна форма розрахунків застосовується тільки при немісцевих розрахунках з одним постачальником.

Відкриття (виставлення) акредитива може бути здійснено як у банку платника, так і в банку постачальника, з бронюванням грошових коштів на окремому рахунку або без бронювання.

Акредитив, при відкритті якого бронюються кошти платника на окре­мому рахунку в банку платника або в банку постачальника (бенефіциара), називається покритим акредитивом.

Акредитив, при відкритті якого кошти платника не бронюються на окремому рахунку, а оплата по ньому, при тимчасовій відсутності коштів на рахунку платника, гарантується банком платника за рахунок кредиту, називається непокритим акредитивом.

Окрім акредитивів, що передбачають депонування коштів у банку по­стачальника, за наявності кореспондентських рахунків між банками, засто­совуються так звані гарантовані акредитиви.

Гарантовані акредитиви - це акредитиви, які відкриваються покуп­цям у банку постачальника шляхом видачі йому права списувати всі суми акредитива з кореспондентського рахунку банку, обслуговуючого Платни­ка (банку-емітента).

Акредитиви бувають відзивні та безвідзивні.

Відзивний акредитив - це такий акредитив, який може бути зміне­но або анульовано банком, обслуговуючим платника (банком-емітентом), без попередньої згоди з постачальником (бенефіциаром) у випадках неви­конання ним умов договору.

Безвідзивний акредитив - це такий акредитив, який може бути змі­нено або анульовано банком за згодою постачальника (бенефіциара), на ім'я якого він був виставлений (відкритий).

Виставляється акредитив на строк, встановлений у договорі сторін, але не більше 15 днів. Мінімальна сума, на яку може бути відкритий акре­дитив, не обмежується. Поповнювати акредитив не дозволяється. Видача з нього готівки за­бороняється.

Порядок виставлення акредитива та розрахунків по ньому такий (рис.1.).

1-пред’явлення заяви банку-емітенту про виставлення акредитиву;

2- перерахування банком з поточного рахунку платника грошей на окремий акредитивний рахунок у виконавчому банку;

3-повідомлення банком постачальника про відкриття акредитиву;

4-відвантаження постачальником товарів покупцеві (виконання робіт);

5-передача постачальником документів, що підтверджують відвантаження товарів (виконання робіт);

6-передача банком документів і перерахування коштів на поточний рахунок постачальника.

Рис. 1. Схема документообороту при розрахунках по акредитиву.

Для відкриття акредитива з депонуванням коштів у банку покупця платник виписує «Заяву на акредитив» у трьох примірниках, а при депонуванні коштів в банку постачальника ця заява виписується в чотирьох примірни­ках. У заяві на акредитив зазначається, який акредитив відкривається — відкличний або безвідкличний - і заповнюються всі реквізити: назва акредитиводавця та постачальника (бенефіциара), їх банків, строк дії акреди­тива, його сума, назва товарів і послуг, умови їх оплати (з акцептом, без акцепту та на підставі яких документів буде здійснюватись оплата).

При цьому умови оплати товару залежать в основному від способу відправки його постачальником. Якщо постачальник повинен відвантажи­ти товар на адресу покупця сам, то в заяві на акредитив пишуть: оплату проведіть, згідно з рахунками-фактурами та платіжними документами без акцепту. Якщо ж товар забирається у постачальника покупцем, то в заяві пишуть: оплату проведіть, згідно з рахунками-фактурами, довіреністю та платіжними документами з акцептом. У заяві можуть бути вказані додат­кові умови оплати, наприклад, заборона одиничних виплат по акредитиву, або представлення документів, які підтверджують якість продукції, і т.д,

Виписану заяву на акредитив платник-покупець здає до обслуговую­чої установи банку. Останній після перевірки заяви списує кошти в сумі акредитива з вказаного в ньому рахунку та бронює їх на рахунку «Розра­хунки за акредитивами» (у випадках депонування коштів у банку покуп­ця). Якщо ж відкривається акредитив з депонуванням коштів у банку по­стачальника, то заявник своїм дорученням через обслуговуючий банк пе­рераховує суму акредитива до банку постачальника. Останній зараховує її на спецрахунок, що відкривається постачальнику.

Після цього банк покупця сповіщає в банк постачальника шляхом від­силання на його адресу акредитива або повідомлення телеграфом, елект­ронною поштою та ін. Про те, кому і який акредитив відкритий.

Отримавши відповідне повідомлення, банк постачальника відкриває на ім'я постачальника спецрахунок і сповіщає про це постачальнику.

Постачальник, отримавши повідомлення про відкриття акредитива, відвантажує (відпускає) продукцію на адресу покупця, виписує документи, що підтверджують її відвантаження, та представляє їх обслуговуючому його банку. Банк, отримавши документи та перевіривши дотримання умов розрахунків, вказаних у заяві, списує вартість відвантаженої (відпущеної) продукції зі спецрахунку, відкритого постачальнику в його банку (у випа­дку депонування коштів у банку постачальника), та зараховує їх на раху­нок постачальника. При депонуванні коштів у банку платника банк постачальника отримані від постачальника документи на відвантажену (відпу­щену) продукцію, послуги, відсилає до банку платника, який списує вар­тість відвантаженої (відпущеної) покупцю-платнику продукції з відкрито­го йому спецрахунку «Розрахунки за акредитивами» та перераховує їх до банку постачальника для зарахування на рахунок постачальника в оплату відвантаженої (відпущеної) ним продукції.

Оплата по акредитиву може проводитись відразу в повній сумі акре­дитива або частково, в кожному окремому випадку. При неповному вико­ристанні акредитива кошти в невикористаній сумі повертаються покупцю та зараховуються на той рахунок, з якого виставлявся акредитив. Якщо кошти по акредитиву використані повністю або строк його дії вичерпано, то він закривається. Достроково акредитив може бути закритий банком платника при порушенні постачальником його умов, за заявою постачаль­ника, якщо це безвідзивний акредитив, за вимогою покупця у випадках виставлення відзивного акредитива.

Застосовується акредитивна форма розрахунків тоді, коли між поста­чальником і покупцем немає постійних господарських зв'язків по купівлі (поставці) товарів та наданню послуг і угода носить разовий характер.

Позитивною рисою акредитивної форми розрахунків є те, що вона га­рантує платіж постачальнику. Для покупців ця форма розрахунків менш ефективна, бо вона має обмеженість у розрахунках, а також при вистав­ленні акредитива за рахунок власних коштів з обороту підприємства вилу­чаються оборотні кошти, що стримує їх обіг.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення сутності акредитиву та акредитивної форми безготівкових розрахунків.

2. Охарактеризуйте різновиди акредитивів.

3. Розкрийте порядок відкриття акредитиву.

4. Зобразіть та охарактеризуйте порядок розрахунків за допомогою акредитиву.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑