Рекомендації

Курс “Релігієзнавство” є складовою частиною циклу гуманітарних дисциплін, які формують світогляд, дають загальноосвітні знання, задовольняють духовні запити студентів та вказують моральні орієнтири. Дисципліна пов’язана з основами філософії, курсами етики, вітчизняної та світової історії, історією культури. Вона є загальноосвітньою і обов’язковою. Програмою курсу передбачено вивчення таких проблем як походження і сутність релігії, місце і роль релігії в історії людства, її вплив на розвиток філософії, мистецтва, політики, зв’язок особливостей релігії з підприємницькою діяльністю, а також проблема свободи совісті, стан, основні тенденції і перспективи вирішення релігійних питань сучасної України, роль релігійних чинників в утвердженні Української державності тощо.

Основним завданням дисципліни є отримання студентами достатніх знань про проблеми виникнення та розвитку релігій, про характер основних світових релігій; розуміння ролі і місця релігії в системі культурних та духовних цінностей людства; знайомство студентів із традиційними релігіями України, сприяння формуванню і у студентів високих духовних запитів, розуміння важливості релігії у житті суспільства.

Вивчивши курс дисципліни студенти повинні:

- Ознайомитись з різними теоріями, що розкривають сутність і проблему походження релігії;

- знати особливості віровчення і культу світових релігій, ареали їх поширення;

- мати уявлення про релігійну літературу;

- знати історію християнства в Україні, особливості українського православ’я, поважати інші традиційні релігії, розуміти їх роль і значення в історії народів;

- орієнтуватися в сучасній релігійній ситуації та бачити перспективи її розвитку;

- знати основні правові та моральні засади, що визначають міжконфесійні відносини.

Вивчаючи дисципліну, Вам необхідно освоїти теоретичний матеріал, вміщений в електронному посібнику, який подається нижче. Також потрібно буде здійснити самоконтроль з допомогою тестів. Крім того навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи. Її тема та методичні поради по написанню контрольної роботи теж вміщено нижче. Номер теми роботи співпадає з двома останніми цифрами Вашого студентського квитка, я якщо він більший 60 то його слід поділити на 2. Якщо утвориться не ціле число то його слід округлити до більшого.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Релігієзнавство”!

Для вивчення дисципліни Вам рекомендується електронний посібник «Релігієзнавство». Матеріали в ньому подано за тематичним принципом з урахуванням структури процесу засвоєння знань: сприйняття, осмислення, закріплення узагальнення застосування.

Особливістю посібника є стимулювання самостійної роботи із залученнями знань за середню школу та опрацювання підручників, довідників, монографій, тощо з релігієзнавства.

Структура курсу передбачає, що після опрацювання матеріалів посібника та інших джерел і виконання завдань, винесених для самоопрацювання, студент має змогу перевірити набуті знання шляхом самоконтролю через виконання тестів. Якщо студент виконав завдання без помилок, то комп’ютер видасть повідомлення в цьому блоці. В іншому випадку буде вказано на завдання, в яких допущено помилки, та запропоновано повторне їх виконання. Завдання будуть повторно рекомендуватися доти, доки студент не дасть правильної відповіді.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑