- Фінансові звіти, складені згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та національною концептуальною основою фінансової звітності

Параграф 17 МСБО 1 стверджує, що за надзвичайно рідких обставин, коли управлінський персонал робить висновок, що відповідність МСФЗ буде вводити в оману, відхилення від цієї вимоги може бути необхідним для досягнення достовірного відображення інформації. Відхилення від вимог конкретного МСФЗ згідно з положеннями параграфа 17 МСБО 1 не означає відхилення від МСФЗ з цією метою.

3 МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" буде відкликано в грудні 2006 р. після набуття чинності МСА 700 (переглянутим) " Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення".


5.         Примітка, в якій наведено опис використаної облікової політики, зазначає, що фінансові звіти складені у відповідності до МСФЗ та національної концептуальної основи фінансової звітності. Фінансові звіти, складені згідно з кількома концептуальними основами фінансової звітності, мають відповідати кожній із зазначених концептуальних основ окремо. Комплект фінансових звітів, складений згідно з однією концептуальною основою, який містить примітку або додатковий звіт, який приводить отримані результати у відповідність до результатів, що були би відображені згідно з іншою концептуальною основою фінансової звітності, не є складеним згідно з цією іншою концептуальною основою. Це пояснюється тим, що згадані фінансові звіти не містять усю інформацію, як того вимагає ця інша концептуальна основа. Для того, щоб розглядати фінансові звіти як такі, що складені згідно з обома концептуальними основами, ці звіти мають одночасно відповідати вимогам обох концептуальних основ фінансової звітності без будь-якої необхідності у вищезгаданих додаткових звітах. На практиці одночасна відповідність як МСФЗ, так і національній концептуальній основі фінансової звітності малоймовірна, якщо країна не прийняла МСФЗ як свою концептуальну основу фінансової звітності або не усунула усі бар'єри щодо відповідності МСФЗ.

6.              Аудиторові корисно обговорювати з управлінським та найвищим управлінським персоналом фінансові звіти, в яких зазначено, що вони складені згідно з МСФЗ та національною концептуальною основою фінансової звітності. Метою обговорення є повідомлення управлінському персоналу та найвищому управлінському персоналу про можливість умовно-позитивної думки або негативної думки про відповідність одній або двом концептуальним основам фінансової звітності, якщо можливість одночасної повної відповідності вимогам МСФЗ та національної концептуальної основи фінансової звітності є малоймовірною. За цих обставин аудитор заохочує управлінський персонал до складання фінансових звітів лише згідно з однією концептуальною основою фінансової звітності з врахуванням будь-яких вимог відповідних законів та нормативних актів. Тоді аудиторський висновок формулюється з огляду на те, чи були фінансові звіти складені згідно з цією концептуальною основою фінансової звітності.

7.              Якщо управлінський персонал наполягає на зазначенні того, що фінансові звіти були складені як згідно з МСФЗ, так і національною концептуальною основою фінансової звітності, аудиторський висновок містить посилання на обидві концептуальні основи. Однак аудитор розглядає кожну концептуальну основу фінансової звітності окремо. Якщо за результатами цього розгляду встановлена невідповідність одній із концептуальних основ, але не встановлена невідповідність іншій концептуальній основі, аудитор висловлює безумовно-позитивну думку про відповідність цій концептуальній основі та умовно-позитивну думку або негативну думку стосовно відповідності першій концептуальній основі. Якщо на думку аудитора невідповідність одній із концептуальних основ фінансової звітності спричиняє до невідповідності фінансових звітів іншій концептуальній основі фінансової звітності, аудитор висловлює умовну-позитивну думку або негативну думку стосовно відповідності обом концептуальним основам. Прикладом аудиторського висновку, в якому на думку аудитора фінансові звіти відповідають в усіх суттєвих аспектах національній концептуальній основі фінансової звітності, але він вважає, що умовно-позитивна думка є. доречною стосовно відповідності МСФЗ, є:

"Примітка X до фінансових звітів вказує, що фінансові звіти складені згідно з [відповідна національна концептуальна основа фінансової звітності] та Міжнародними стандартами фінансової звітності. Як зазначено у Примітці У до фінансових звітів, Компанія має інвестиційне майно у сумі X доларів, яке обліковують за собівартістю мінус накопичена амортизація. Цей метод обліку використовується на вимогу [відповідна національна концептуальна основа фінансової звітності] і дозволений Міжнародними стандартами фінансової звітності. Інформація про справедливу вартість цього інвестиційного майна у сумі X доларів не розкрита. Розкриття цієї інформації не вимагається [відповідна національна концептуальна основа фінансової звітності], але вимагається Міжнародними стандартами фінансової звітності.

На нашу думку фінансові звіти справедливо та достовірно відображають (або "подають достовірно в усіх суттєвих аспектах") фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 20X1 р. та результати її діяльності, а також її грошові потоки за рік, що закінчився на цю дату, згідно з [назва відповідної національної концептуальної основи фінансової звітності з посиланням на країну походження] (та відповідають вимогам [ посилання на відповідні законодавчі акти або закони]) і, за винятком впливу на фінансові звіти проблеми, зазначеної у попередньому параграфі, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають, (або "подають достовірно в усіх суттєвих аспектах") фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 20X1 р. та результати її діяльності, а також її грошові потоки за рік, що закінчився на цю дату, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Наверх ↑