Програма навчання

Модуль І. Основні поняття і закони екології

Тема 1. ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА.

 • Поняття, завдання та об’єкти екології.
 • Структура науки про довкілля, місце екології в системі наук.
 • Основні етапи розвитку екології.
 • Українська екологічна школа.

Тема 2. ПРОБЛЕМИ, МЕТОДИ ТА ЗАКОНИ ЕКОЛОГІЇ

 • Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища.
 • Глобальні проблеми екології.
 • Методи екологічних досліджень. Екологічний моніторинг.
 • Основні екологічні закони

Тема 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЇ

 • Екосистема: поняття, властивості, типи.
 • Біогеоценоз, поняття і структура.
 • Ланцюги живлення.
 • Поняття виду і популяції. Структура та характеристика популяції.
 • Екологічні фактори. Дія екологічних факторів.

Тема 4. СТРУКТУРА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Поняття природного середовища.
 • Атмосфера.
 • Літосфера.
 • Гідросфера.

Тема 5. БІОСФЕРА ЯК ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕМА

 • Поняття біосфери.
 • Принципові положення теорії В.І.Вернадського.
 • Склад, межі, властивості і функціонування біосфери.
 • Функції живої речовини в біосфері
 • Колообіг речовин

· Практична робота 1: Дослідження ярусної структури типового листяного лicy.

· Практична робота 2: Трофічні зв’язки в біогеоценозі (розв’язування задач).

· Практична робота 3: Порівняльний аналіз життєвих форм (біоморф) рослин та біоморфологічних спектрів.

· Практична робота 4: Класифікаційні системи екоморф.

· Тематичний контроль за темами модуля І.

· Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи.

Модуль ІІ. Антропогенний вплив на біосферу.

Тема 6. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

 • Вплив діяльності людини на довкілля.
 • Поняття забруднення. Класифікація забруднень довкілля.
 • Джерела забруднення.
 • Основні забруднювачі навколишнього середовища.

Тема 7. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ

 • Джерела забруднення атмосфери.
 • Наслідки забруднення атмосфери.
 • Охорона повітря.

Тема 8. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЛІТОСФЕРУ

 • Літосфера, її складові та значення.
 • Види антропогенного впливу на ґрунтовий покрив. Деградація ґрунтів.
 • Основні джерела забруднення ґрунту.
 • Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею.
 • Земельні ресурси України.
 • Земні надра, їх охорона.

Тема 9. ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ГІДРОСФЕРУ

 • Споживання води.
 • Забруднення гідросфери.
 • Забруднення природних вод.
 • Антропогенний вплив на підземні води.
 • Наслідки забруднення гідросфери.
 • Охорона водних ресурсів.
 • Методи очистки стічних вод.
 • Використання води в Україні.

· Тематичний контроль за темами модуля ІІ.

Модуль ІІІ. Гуманістичні аспекти взаємодії суспільства і довкілля.

Тема 10. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 • Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання.
 • Економіка природокористування: поняття, розділи та завдання
 • Основні проблеми сучасної економіки природокористування та шляхи їх вирішення.

Тема 11. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. ЗАПОВІДНА СПРАВА В УКРАЇНІ

 • Цілі та заходи поліпшення довкілля.
 • Правове забезпечення екологічної безпеки.
 • Економічні критерії в екології.
 • Охорона біорізноманіття. Червона та Зелена книги України.
 • Заповідна справа.
 • Охорона генофонду методом біотехнологій.

· Тематичний контроль за темами модуля ІІІ.

· Здача індивідуальної контрольної роботи.

· Підсумковий контроль (тест).

· Підсумковий контроль (питання до экзамену).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  Наверх ↑