СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.

Господарський кодекс України: Станом на 7 квітня 2008 р. – К.: Велес, 2008. – 168 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - №27.

Закон України „Про податок на додану вартість” № 168/97 – ВР від 03.04.97 р. // http:/www.rada.kiev.ua.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97 – ВР від 22.05.97 р. // http:/www.rada.kiev.ua.

Положення №250 - Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою КМУ від 03.04.93 р. №250 // http://search.ligazakon.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22.01.99 р. №116 // http:/www.rada.kiev.ua.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291 // Баланс – 2009. - № 22-23.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.09.94 р. №69 // http://search.ligazakon.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291//Баланс – 2009. - № 22-23.

Наказ Міністерства фінансів України «Про кореспонденцію рахунків» №143 від 28.03.2002 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозно-шуваних предметів» №145 від 22.05.1996 р. // http://www.kontrakty.com.ua.

Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» №193 від 21.06.1996 р. // http://www.uapravo.net.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: практика застосування / Укл. О.М. Левченко, О.В. Бруй. – К.: КІЗІТ НАУ, 2007. – 223 с.

 Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Закони. Положення. Інструкції. – К.: Юрінком, 2000. – 231с.

Національні положення бухгалтерського обліку// http://uk.wikipedia.

Альбом первинних документів / Укл. О.М. Левченко, О.В. Бруй – К.: КІЗІТ НАУ, 2007. – 259 с.

Атамас. П.Й. Основи бухгалтерського обліку. – К.: ЦНЛ, 2003. – 284 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. – Житомир: Рута, 2001. – 512с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік та фінансова звітність в Україні. – К.: Знання, 2002. – 546 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. – Житомир.: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: Рута, 2002. – 544 с.

Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л.Хом’яка, В.І.Лемішовського. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-захід», 2008. – 1224 с.

Відоменко О.І. Організація обліку (навчально-методичний комплекс) - Київ, 2007 –  23 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2008. -704 с.

 Дьяков М.Ф. Бухгалтерський облік в промисловості.. – К.: Знання, 2001. – 670 с.

Завгородній О.А. Бухгалтерський облік на Україні. -  К.: Знання, 2000. – 657с.

Ільїна О.П. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. К.: Вища школа,2000.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 378с.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2001. – 387с.

Левченко О.М. Бухгалтерський облік. Навчально-методичний комплекс. – К.: - КАМЕМВ, 2010. – 196 с.

Левченко О.М. Облікова політика. Навчально-методичний комплекс. – К.: - КАМЕМВ, 2010. – 200 с.

Лень В.С., Гливенко В.В. (за ред. В.С.Лена). Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 556 с.

Литвиненко Л.Б. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Знання, 2003. – 451 с.

 Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: ЦУЛ, 2003. – 524 с.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – 528 с.

Матюшин В.Я. Бухгалтерський облік: теорія і практика. – К.: Знання, 2003. – 671 с.

Мех. Я.В. Бухгалтерський облік та економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2002. – 890 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К: 2002, - 730 с.

Нельна А.С., Бондаренко О.М. Фінансовий облік ІІ. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2009. – 148 с.

Облікова політика підприємства / Укл. О.М. Левченко, О.В. Бруй – К.: КІЗІТ НАУ, 2007. – 14 с.

Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К: ”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.

Практичний посібник з управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств / Укл. О.М. Левченко, О.В. Бруй – К.: КІЗІТ НАУ, 2009. – 32 с.

Савченко А.В. Практичний посібник з бухгалтерського обліку. – К.: Вища школа, 2003. – 354 с.

Сапожніков В.Б., Молдованов М.І. Антикризове управління підпри-ємством (навчально-методичний комплекс), 2009. - 30 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Вища школа, 2003. – 876 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. К:”А.С.К.”, 2007. – 348 с.

Хом’як Р.В. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. – К.: Інтелект-Захід, 2004. – 1245 с.

Чебанов А.М. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002. – 460 с.

Чабанова Н.В., Єфименко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.


 

ДОДАТКИ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑