2.5. Задачі та джерела економічного аналізу МШП на базовому підприємстві

Аналіз являється важливим засобом одержання повної та достовірної інформації про майно підприємства, його зобов’язання, можливості, резерви та своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.

Умовою застосування аналізу є: наукова обґрунтованість розроблених планів та нормативів, постійний аналіз їх виконання, оцінка ефективності використання ресурсів, дотримання вимог діючого законодавства, виявлення резервів, обґрунтування оптимальних управлінських рішень.

Основні задачі аналізу надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів: перевірка правильності оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, перевірка дотримання підприємством на протязі року обраної ним методики нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, перевірка зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі та правильності передачі їх в експлуатацію, вивчення ефективності застосування систем планування, дослідження заходів по оптимізації обсягів малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві, виявлення та мобілізація резервів підвищення ефективності використання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Для загальної характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства вивчають наявність, склад та структуру малоцінних та швидкозношуваних предметів. На підставі аналітичних таблиць вивчають зміни по структурі малоцінних та швидкозношуваних предметів за звітний період. Для економічного аналізу МШП використовують баланс підприємства (додаток Ш), оборотно-сальдову відомість (додаток Ф).

У таблиці 2.6 наведено аналіз структури малоцінних та швидкозношуваних предметів за місцем знаходження.

Таблиця 2.6

Аналіз структури малоцінних та швидкозношуваних предметів

за місцем знаходження

 

Показники

Залишки на 31.12.2007

Залишки на 31.12.2008

Залишки на 31.12.2009

Відхи-лення, 2008/ 2007

Темп росту, % 2008/ 2007

Відхи-лення,

2009/ 2008

Темп росту, % 2009/

2008

тис. грн.

пито-ма вага, %

тис. грн.

пито-ма вага, %

тис. грн.

пито-ма вага, %

тис. грн.

пито-мої ваги, %

тис. грн.

пито-мої ваги, %

МШП, в т.ч.

4,4

100,0

4,8

100,0

5,3

100,0

0,4

-

109,09

0,5

-

110,42

МШП на складі

2,3

52,3

2,4

50,0

2,7

50,94

0,1

-2,3

104,35

0,3

0,94

112,5

МШП в експлуатації

2,1

47,7

2,4

50,0

2,6

49,06

0,3

2,3

114,29

0,2

-0,94

108,3

 

Зобразимо структуру малоцінних та швидкозношуваних предметів на кінець 2007, 2008 та 2009 років у вигляді гістограми (рис. 2.2)

Рис. 2.2. Структура МШП за місцем знаходження

З рисунку 2.2 видно, що вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі та в експлуатації за 2007 рік становила 2,3 тис.грн. і 2,1 тис.грн. відповідно, у 2008 році вартість МШП на складі та в експлуатації  становила однакову величину – 2,4 тис. грн. За 2009 рік відбулися незначні зміни по структурі малоцінних та швидкозношуваних предметів: питома вага малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі становила 50,94 %, що на 0,88 % більше ніж питома вага малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації. На підприємстві відмічається тенденція збільшення малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Так, на 31.12.2009 р. вартість малоцінних та швидкозношуваних  предметів на складі збільшилася на 0,3 тис.грн. (12,5%), вартість  малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації також збільшилася і становить 2,6 тис. грн., що на 0,2 тис. грн. або 8,3 % більше ніж даний показник за аналогічний період у 2008 році.

У відповідності з класифікацією малоцінні та швидкозношувані  предмети поділяються також за призначенням (табл.2.7).

За даними таблиці 2.7 найбільша частка малоцінних та швидкозношуваних предметів припадає на виробничий інвентар: у 2008 році  вона  становила 32,91 %, у 2009 році - 33,02 %. На другому місці знаходяться інші МШП відповідно 15% та 15,1%. На третьому – технологічна тара відповідно 14,38 % та 14,53%.

Таблиця 2.7

Аналіз структури малоцінних та швидкозношуваних предметів

за призначенням

 

Показники

Залишки на 31.12.2007

Залишки на 31.12.2008

Залишки на 31.12.2009

Відхи-лення, 2008/ 2007

Темп росту, % 2008/ 2007

Відхи-лення,

2009/ 2008

Темп росту, % 2009/

2008

тис. грн.

пито-ма вага, %

тис. грн.

пито-ма вага, %

тис. грн.

пито-ма вага, %

тис. грн.

пито-мої ваги, %

тис. грн.

пито-мої ваги, %

МШП, в т.ч.:

4,4

100,0

4,8

100,0

5,3

100,0

0,4

-

109,09

0,5

-

110,42

1. Інструменти та пристрої за.признач.

0,5

11,36

0,51

10,63

0,52

9,81

0,01

-0,73

102,0

0,01

-0,82

101,96

2. Спеціальні інстру-менти та пристрої

0,32

7,27

0,33

6,88

0,38

7,17

0,01

-0,39

103,13

0,05

0,29

115,15

3. Змінне обладнання

0,4

9,09

0,42

8,75

0,47

8,86

0,02

-0,34

105,0

0,05

0,11

111,9

4. Технологічна тара

0,58

13,18

0,69

14,38

0,77

14,53

0,11

1,2

118,97

0,08

0,15

111,59

5. Виробн. інвентар

1,46

33,18

1,58

32,91

1,75

33,02

0,12

-0,27

108,22

0,17

0,11

110,76

6. Спецодяг

0,54

12,28

0,55

11,45

0,61

11,51

0,01

-0,83

101,85

0,06

0,06

110,91

7. Інші МШП

0,6

13,64

0,72

15,0

0,80

15,1

0,12

1,36

120,0

0,08

0,1

111,11

 

Зобразимо структуру малоцінних та швидкозношуваних предметів за призначенням станом на кінець 2007 та 2008 року у вигляді гістограми на рисунках 2.3 та 2.4.

По  всім статтям відмічається збільшення обсягів в динаміці та по структурі. У 2009 році спостерігається найбільший  темп  росту  спеціальних інструментів та пристроїв – 15,15%. Також  значними  темпами відбулось зростання  змінного обладнання (на 11,9%),  технологічної тари (на 11,59%) та інших малоцінних та швидкозношуваних предметів (на 11,11%).

Рис. 2.3. Структура МШП за призначенням станом на кінець 2007 р.

1 – Інструменти та прилади за призначенням;

2 – Спеціальні інструменти та прилади;

3 – Змінне обладнання;

4 – Технологічна тара;

5 – Виробничий інвентар;

6 – Спецодяг;

7 – Інші МШП.

При аналізі складу малоцінних та швидкозношуваних предметів  необхідно розрізняти малоцінні та швидкозношувані предмети  по  їх  ролі  у створенні продукту – малоцінні та швидкозношувані предмети  виробничого та невиробничого призначення.

Таким чином, у 2007 році вартість  малоцінних    та  швидкозношуваних предметів виробничого призначення  становила  2,98  тис. грн.  або  67,73 %, вартість малоцінних  та  швидкозношуваних  предметів невиробничого призначення – 1,42 тис. грн. або 32,27%. 

Рис. 2.4. Структура МШП за призначенням станом на кінець 2008 р.

У 2008 році вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів виробничого призначення  становила збільшилась і становила  3,2  тис. грн.  або  66,67 %, вартість малоцінних  та  швидкозношуваних  предметів невиробничого призначення також збільшилась на 0,18 тис. грн. і становила – 1,6 тис. грн. або 33,33%. 

За 2009 рік відбулися наступні зміни: вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів виробничого призначення відносно 2008 року збільшилася  на  0,4 тис.грн. (8,33%) і становила 3,6 тис.грн. або 67,92%, вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів невиробничого призначення також збільшилася на 0,1 тис. грн. (6,25%) і  становила 1,7 тис. грн. або 32,08% (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Структура МШП за призначенням станом на кінець 2009 р.

Отже, на ТОВ “Взутекс-2” найбільшу частку у складі малоцінних  та  швидкозношуваних предметів займають МШП виробничого призначення на складі. Обсяги малоцінних та швидкозношуваних предметів мають тенденцію до збільшення  як  в  цілому, так і по статтям за призначенням.

Узагальнюючи результати аналізу можна відмітити, що на ТОВ “Взутекс-2” спостерігається тенденція збільшення обсягів малоцінних та швидкозношуваних предметів, як в цілому, так і по структурі, знос малоцінних та швидкозношуваних  предметів нараховується своєчасно та правильно, існують недоліки у зберіганні малоцінних та швидкозношуваних предметів, що відображається у наявності нестач та надлишків матеріальних цінностей.

Основним показником ефективності використання малоцінних та швидкозношуваних предметів є їх оборотність. Її звичайно обраховують в  днях обороту шляхом ділення середніх залишків малоцінних та швидкозношуваних предметів на середньоденний товарообіг або множенням середніх  залишків малоцінних та швидкозношуваних предметів на кількість днів аналізуємого періоду  та діленням на товарообіг за цей період.

Середньорічні залишки малоцінних та швидкозношуваних предметів  можуть визначатися по середній хронологічній або арифметичній  (за  даними поточного обліку).

При обрахуванні оборотності малоцінних та швидкозношуваних предметів товарообіг прийнято брати в роздрібних цінах.

 Оборотність  малоцінних  та швидкозношуваних предметів можна  розглядати також і в кількості обертів (швидкість  обернення). Швидкість  обернення обраховується шляхом ділення обсягу товарообігу за вивчаємий період на середні залишки малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 Оборотність матеріальних цінностей вивчають в динаміці. По підприємству встановлюють наскільки прискорилась або уповільнилася  оборотність малоцінних та швидкозношуваних предметів та скільки  внаслідок цього вивільнилося або додатково залучено коштів. Для визначення цієї суми, внаслідок зміни часу обернення малоцінних та  швидкозношуваних предметів, необхідно фактичний середньоденний  товарообіг звітного періоду помножити на прискорення або  уповільнення оборотності малоцінних та швидкозношуваних  предметів  в днях.

Визначимо середньорічні залишки нормованих оборотних коштів в 2007 році [48]:

SМШП = (4,4 + 4,8) : 2 = 4,6 тис. грн.

Визначимо середньорічні залишки нормованих МШП в 2008 році [48]:

Sноз = 1/2S1 + S2 + S3 + S4 + 1/2S5                    

                                                       n – 1                                         (2.1)  

SМШП = ½ 2,3 + 3,1 + 2,9 + 2,1 + ½ 3,0    =   10,75  =  2,69 тис. грн.

                          5 – 1                                          4

Визначимо середньорічні залишки нормованих оборотних коштів в 2009 році [48]:

SМШП = (4,8 + 5,3) : 2 = 5,05 тис. грн.

Визначимо коефіцієнт оборотності [48]:

        Коб = РП / SМШП                                                             (2.2)  

- 2007 рік

Коб = 1309,4 / 4,6 = 284 оборотів

- 2008 рік

Коб = 1248,0 / 2,69 = 464 оборотів

- 2009 рік

Коб = 1635,0 / 5,05 = 323 оборотів

Визначимо коефіцієнт завантаження [48]:

Кзав = SМШП / РП                                      (2.3)  

- 2007 рік

Кзав = 4,6 / 1309,4 = 0,0035

- 2008 рік

Кзав = 2,69 / 1248,0 = 0,0021

- 2009рік

Кзав =  5,05 / 1635,0 = 0,0031

Визначимо тривалість обороту [48]:

Тоб = 360 / Коб                                     (2.4)  

- 2007 рік

Тоб = 360 / 284 = 1,27 днів

- 2008 рік

Тоб = 360 / 464 = 0,77 днів

- 2009 рік

Тоб = 360 / 323 = 1,12 днів

Визначимо суму вивільнених (додатково залучених) в результаті прискорення оборотності МШП [48]:    

∆ SМШП = РПзв / 360 х (Тоб.баз. – Тоб.зв.)                         (2.5)  

- у 2008 році в порівнянні з 2007 роком

∆ Sноз = 1248,0 / 360 х (1,27 – 0,77) = 3,467 х 0,5 = 1,733 тис. грн.

- у 2009 році в порівнянні з 2008 роком

∆ Sноз = 1635,0 / 360 х (0,77 – 1,12) = 4,542 х (- 0,35) = - 1,59 тис. грн.

В умовах розвитку ринкових відносин все більше зростає  роль аналізу, який   покликаний  забезпечити потребу усіх рівнів управління у своєчасній та достовірній інформації для  прийняття  економічно обґрунтованих  рішень, можливості прогнозування, подальшого підвищення ефективності діяльності підприємства.

Зростання ролі аналізу обумовлено і ускладненням організаційних форм сучасного бізнесу, в результаті чого у центрі  уваги опинились внутрішні процеси, які виникають на підприємствах,  оцінка  діяльності різних рівнів управління з точки зору інтересів  підприємства у цілому, а також по окремим напрямкам.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑