2.2. Фінансовий  та податковий облік МШП

Відповідно до П(С)БО 9 придбані (отримані) МШП зараховуються на баланс по первісній вартості.

Первісною вартістю МШП, придбаних за плату, є собівартість, що складається з наступних фактичних витрат:

- сум, що сплачуються постачальнику (продавцю) відповідно до договору за винятком непрямих податків;

- сум увізного мита;

- сум непрямих податків у зв’язку з придбанням МШП, що не відшкодовуються підприємству;

- транспортно-заготівельних витрат (витрат на заготівлю МШП, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування МШП усіма видами транспорту до місця їхнього використання, включаючи витрати по страхуванню ризиків транспортування МШП), транспортно-заготівельні витрати включаються в собівартість придбаних МШП чи загальною сумою відбиваються на окремому субрахунку обліку запасів. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку обліку запасів, щомісяця розподіляється між сумою залишку МШП на кінець звітного місяця і сумою МШП, що вибули (використаних, реалізованих, безоплатно переданих і т.п.) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до вибулих МШП, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості вибулих МШП із відображенням її на тих же рахунках обліку, у кореспонденції з якими відбите вибуття цих МШП. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається шляхом розподілу суми залишків транспортно-заготівельних на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку МШП на початок місяця і МШП, що надійшли за звітний місяць; інших витрат, безпосередньо зв’язаних з придбанням МШП і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До таких витрат відносяться прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доробку і підвищення якісно-технічних характеристик МШП.

Не включаються в первісну вартість МШП, а відносяться до витрат того періоду, у якому вони були здійснені (установлені):

- наднормативні втрати і нестачі МШП;

- відсотки за користування позиками;

- витрати на збут;

- загальногосподарські й інші подібні витрати, безпосередньо не зв’язані з придбанням і доставкою МШП і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Для обліку МШП ТОВ “Взутекс-2” використовує рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, по дебету якого відображається надходження МШП, а по кредиту – їх використання.

На підприємство також МШП надходять безоплатно.

Первісною вартістю МШП, отриманих підприємством безоплатно, є їхня справедлива вартість. Вартість безоплатно отриманих МШП відбивається в складі інших доходів на рахунку 745 «Доходи від безоплатно отриманих активів» звітного періоду.

Приклад. Підприємством безоплатно отриманий господарський інвентар, по справедливій вартості 270 грн.

У регістрах бухгалтерського обліку дана операція відображається  наступними записами (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Відображення в обліку ТОВ “Взутекс-2” безоплатно одержаного господарського інвентарю

 

№ п/п

 

Первинний документ

 

Зміст господарської операції

Сума, рн..

 

Дебет

Кредит

1

Прибуткова накладна

Оприбуткування госпінвентарю

270

22

631

2

Договір (лист) про безоплатну передачу

 

Відображення доходу підприємства від безоплатного отримання госпінвентарю

270

631

745

3

Бухгалтерська довідка

 

Списання суми доходу на фінансовий результат

270

745

793

 

Відповідно до П(С)БО 9 вартість МШП, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів, тобто списується з балансу підприємства.

Списання вартості запасів може відбуватися за допомогою одного з методів оцінки запасів, запропонованих у П(С)БО 9:

1. Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

Суть цього методу полягає в тому, що вартість запасів, що вибувають визначається окремо по кожній одиниці запасів, тобто одиниця запасів вибуває по такій же вартості, по якій вона була оприбуткована при надходженні.

2. Метод середньозваженої собівартості

Оцінка по середньозваженій собівартості відбувається по кожній одиниці запасів розподілом сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця й отриманих у звітному місяці запасів.

3. Метод нормативних витрат

При використанні цього методу собівартість запасів, що вибувають визначається виходячи з норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг). Норми витрат установлюються підприємством самостійно з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для того щоб нормативні витрати були максимально наближені до фактичних витрат, норми витрат і ціни повинні регулярно (наприклад, з періодичністю один раз на місяць) перевірятися і переглядатися підприємством.

4. Метод ціни продажів

Даний метод оцінки вартості вибуття запасів використовують підприємства торгівлі, який заснований на застосуванні середнього відсотка торгової націнки на товари. Собівартість реалізації в такому випадку визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгової націнки на ці товари. Сума торгової націнки, що приходиться на реалізовані товари, визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торгової націнки. Середній відсоток торгової націнки визначається розподілом суми залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок до продажної вартості отриманих у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця і продажної (роздрібної) вартості отриманих у звітному місяці товарів.

5. Метод ФІФО

Оцінка запасів по методу ФІФО ґрунтується на припущенні, що запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, придбані першими, продаються першими, а запаси, що залишилися на кінець періоду, є запасами, що були придбані чи виготовлені в останню чергу. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається по собівартості останніх за часом надходження запасів.

6.Метод ЛІФО (діяв до 2004 року)

Оцінка запасів по методу ЛІФО припускає, що запаси використовуються в послідовності, протилежній їхньому надходженню на підприємство, тобто першими вибувають одиниці запасів, що придбані чи виготовлені останніми, у результаті чого на кінець періоду залишаються одиниці запасів, придбані чи виготовлені першими. При цьому запаси, що вибувають першими, оцінюються по собівартості останніх за часом надходження запасів. Вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається по собівартості перших за часом надходження запасів.

У залежності від обраного підприємством методу оцінки запасів, наприкінці звітного періоду вартість вибулих запасів списується на витрати.

Це означає, що в момент передачі МШП в експлуатацію, вони списуються з балансу, і їхня вартість включається до складу витрат того звітного періоду, в якому вони були передані в експлуатацію.

Надалі з метою забезпечення схоронності цих предметів в експлуатації, підприємство повинне організувати контроль за рухом таких цінностей, зокрема, вести оперативний облік у кількісному вираженні по місцях експлуатації і матеріально відповідальним особам протягом терміну їхнього фактичного використання.

У випадку повернення придатних для подальшого використання МШП на склад, вони оприбутковуються по дебету рахунка 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” і кредиту рахунка 71 “Інший операційний доход”. Розглянемо приклад з підприємства.

Протягом звітного періоду зі складу підприємства відпущені МШП: на капітальне будівництво – 96 грн.; на виробництво продукції – 740 грн.; на загальногосподарські потреби – 83 грн.; для адміністративних потреб – 230 грн.; на забезпечення збуту продукції – 121 грн.; для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств – 45 грн. Через якийсь час частина МШП була повернута на склад на суму 60 грн. У бухгалтерському обліку дані операції відбиваються наступними записами (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3

Кореспонденція рахунків з обліку відпуску МШП

зі складу підприємства

 

п/п

 

Первинний документ

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Лімітно-забірна карта, накладна-вимога на відпустку (внутрішнє переміщення)

Видача МШП зі складу

 

 

 

для капітального будівництва

96

151

22

для виробництва продукції

740

23

22

для загальногосподарських потреб

83

91

22

для адміністративних потреб

230

92

22

для забезпечення збуту продукції

121

93

22

для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств

45

949

22

2

Накладна-вимога на відпустку (внутрішнє переміщення)

Повернення МШП на склад

 

60

22

719

 

Для відображення доходу від реалізації МШП і інших оборотних активів Планом рахунків передбачений субрахунок 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”. Сума доходу, отримана від реалізації МШП (без обліку сум ПДВ), списується на фінансовий результат і відбивається проводкою: дебет 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” і кредит субрахунку 791 “Результат основної діяльності”. У дебет субрахунку 791 списується собівартість реалізованих МШП, а також суми адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

В таблиці 2.4 наведемо облік руху малоцінних та швидкозношуваних предметів на ТОВ “Взутекс-2”.

Таблиця 2.4

Кореспонденція рахунків з обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів на ТОВ “Взутекс-2”

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, що використовуються у господарській діяльності

 

 

 

1.1

За попередньою оплатою

 

 

 

• на дату оплати:

3000

371

311

• відображення податкового кредиту по ПДВ (при наявності податкової накладної)

500

641

644

• на дату оприбуткування

2500

22

631

• сума ПДВ

500

644

631

• відображено взаємозалік заборгованостей

3000

631

371

1.2

Придбання за плату

 

 

 

• придбано МШП

1500

22

631

• сума ПДВ

300

641

631

1.3

Придбання через підзвітних осіб при отриманні ними авансу

600

22

372

Відображено суму ПДВ

120

641

372

Продовження таблиці 2.4

1

2

3

4

5

2

Безоплатне надходження МШП

580

22

719

3

Надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів як внесок до статутного капіталу

1300

22

46

4

Додаткові витрати, пов’язані з оприбуткуванням малоцінних та швидкозношуваних предметів, оплачувані підприємством

 

 

 

• транспортні витрати

120

22

631

• сума ПДВ

24

641

631

• страхування МШП, що знаходяться в дорозі

455

22

65

• мито, митні збори

365

22

685

5

Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбаних в обмін на інші активи

 

 

 

• при обміні на неподібні активи

900

22

712

• при обміні на подібні активи

400

22

22

6

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі малоцінних та швидкозношуваних предметів

95

22

719

7

Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, виготовлених на підприємстві

1700

22

23

8

Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, повернених на склад з експлуатації, придатних для подальшого використання

550

22

719

9

Відпуск зі складу малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

 

 

• виробництва продукції

800

23

22

• загально виробничих потреб

400

91

22

• забезпечення збуту продукції

355

93

22

• загальногосподарських потреб

645

92

22

• виконання досліджень та розробок

125

941

22

• утримання об’єктів житлово-комунального господарства і соціально-культурного призначення

100

949

22

• капітального будівництва

1850

151

22

 

Продовження таблиці 2.4

1

2

3

4

5

10

Реалізація МШП

 

 

 

• на суму доходу від реалізації

3000

311

712

• на суму ПДВ

500

712

641

• на собівартість реалізованих малоцінних та швидкозношуваних предметів

1200

943

22

11

Списання МШП унаслідок надзвичайних подій

745

991

22

На суму відходів, отриманих від списання МШП унаслідок надзвичайних подій

105

209

751

12

Списання нестачі малоцінних та швидкозношуваних предметів

55

947

22

• на суму, що підлягає відшкодуванню винними особами

110

375

716

• на суму ПДВ

18

716

641

13

Безоплатна передача малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

 

 

• на балансову вартість переданих малоцінних та швидкозношуваних предметів

385

949

22

• на суму ПДВ

77

949

641

14

Передача МШП як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

6500

943

22

Одночасно

6500

14

712

 

Як вже зазначалось, підприємство застосовує рахунок 22 для обліку МШП.

По дебету рахунка 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” відображають надходження МШП на підприємство, що враховуються по вартості їхнього придбання чи виготовлення.

По кредиту відображається передача МШП в експлуатацію, списання на матеріальні витрати, загальновиробничі, адміністративні витрати, використані в процесі виробництва цінностей і списання втрат і нестачі таких предметів (додаток Т, У, Ф).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑