2. Сукупний попит: суть, структура та фактори впливу.

Сукупний попит (AD) – це реальний обсяг національного виробництва, який суб’єкти економічної системи готові придбати при будь-якому рівні цін.

Структура сукупного попиту

Споживчий попит (С) – платоспроможний попит домогосподарств на споживчі товари.

Інвестиційний попит (І) – попит підприємців на засоби виробництва для відновлення зношенного капіталу і збільшення реального.

Попит держави (G) на товари та послуги для виробництва суспільних благ і державних інвестицій.

Попит закордону (NE) на блага певної країни, який залежить від співвідношення цін на вітчизняні та зарубіжні товари, та обмінного курсу національної валюти, тобто, від реальних умов обміну.

AD = C + I + G + NE

Сукупний попит визначається кривою AD, що показує обернено пропорційну залежність між рівнем цін та обсягом національного виробництва.

Нахил кривої AD визначається залежністю

де - рівень цін, - обсяг національного виробництва,
- грошова маса,
- швидкість обігу грошової одиниці.

Фактори впливу на сукупний попит

I. Цінові:

· Ефект процентної ставки;

· Ефект багатства або касових залишків;

· Ефект імпортних закупок.

II. Нецінові:

· Зміни в споживчих витратах:

a) добробут населення;

b) очікування споживача;

c) заборгованість споживача;

d) податки.

· Зміни в інвестиційних витратах:

a) процентні ставки;

b) очікувані прибутки від інвестицій;

c) податки з підприємств;

d) технології;

e) надлишкові потужності.

· Зміни в державних витратах на товари та послуги;

· Зміни у витратах на чистий експорт:

a) національний дохід закордоном;

b) валютні курси;

c) політичні рішення.

3. Сукупна пропозиція та модифікація кривої AS.

Сукупна пропозиція (AS) – реальний обсяг національного виробництва при кожному можливому рівні цін.

Сукупна пропозиція виражається кривою AS, що показує прямопропорційну залежність між обсягом національного виробництва та рівнем цін.

В короткостроковому періоді крива AS поділяється на три відрізки:

Кейнсіанський або горизонтальний;

Проміжний;

Класичний або вертикальний.

В довгостроковому періоді крива AS має вигляд вертикальної прямої, що визначає потенційний рівень випуску продукції.

Фактори впливу на сукупну пропозицію

I. Цінові:

· зміна процентної ставки;

· зміна рівня цін.

II. Нецінові:

· зміна цін на ресурси:

a) наявність власних ресурсів,

b) ціни на імпортні ресурси,

c) співідношення на ринку національних та імпортних ресурсів;

· зміни в продуктивності праці;

· зміни правових норм:

a) податки з підприємств та субсидії,

b) державне регулювання;

· рівень технології виробництва;

· зміни умов бізнесу;

· зміни в структурі ринку.

4. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.  Модель AD–AS. Ефект Храповика.

Рівновага визначається

I)   в короткостроковому періоді;

II) в довгостроковому періоді;

III) в коротко- та довгостроковому періодах.

I. В короткостроковому періоді

II. В довгостроковому періоді рівновага встановлюється в точці перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції довгострокового періоду.

III. В коротко- та довгостроковому періодах рівновага встановлюється в точці перетину трьох кривих:

Ефект Храповика пояснює ассиметрію в графіку сукупної пропозиції - коли сукупний попит зростає, горизонтальний відрізок відхиляться вгору легко і швидко, але коли сукупний попит зменшується – відрізок повертається до початкового положення повільно й не повністю, або не рухається вниз взагалі.

Різкі зміни сукупного попиту і пропозиції – шоки – призводять до відхилення обсягів виробництва і зайнятості від потенційного рівня. Шоки попиту можуть виникати при різкій зміні пропозиції грошей або швидкості їх обігу, різких коливань інвестиційного попиту. Шоки пропозиції можуть бути пов’язані з різкими скачками цін на ресурси, стихією,що призводить до втрати ресурсів економіки і зменшенню потенціалу, змінами в законодавстві.

Основні поняття і терміни.

Автономний попит, грошовий ринок, ефект імпортних закупок, ефект процентної ставки, ефект реальних касових залишків, ефект храповика, інвестиційний попит, національний ринок, платоспроможний попит, попит держави на товари та послуги, попит закордону, ринок робочої сили, ринок товарів і платних послуг, споживчий попит, стагфляція, сукупна пропозиція, сукупний попит шоки попиту, шоки пропозиції.

Питання самоконтролю.

1. Охарактеризуйте потоки, за рахунок яких ринок ресурсів та продуктів забезпечує економічний кругообіг.

2. Як впливає на економічний кругообіг держава?

3. Дайте визначення сукупного попиту та сукупної пропозиції.

4. Визначте і охарактеризуйте структурні елементи сукупного попиту.

5. Визначте фактори впливу на сукупний попит.

6. Визначте фактори вплиау на сукупну пропозицію.

7. Які ви знаєте варіанти макроекономічної рівноваги?

8. Чому в кейнсіанській моделі сукупної пропозиції її крива набуває вигляду горизонтальної лінії , а в класичній  - вертикальної?

9. Які проблеми виникають в економіці, коли подвійна рівновага порушується потоками сукупної пропозиції?

10. У чому полягає особливість впливу нецінових факторів на сукупний попит?

11. Визначте механізм дії ефекта храповика.

12. Чим викликані шоки попиту та шоки пропозиції?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑