ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ)

1. Предмет, об’єкт та рівні макроаналізу. Функції макроекономіки.

2. Суть макроекономічних досліджень, суб’єкти макроаналізу.

3. Основні проблеми макроекономіки.

4. Основні методи макроекономічного аналізу, їх специфіка. Економічні моделі.

5. Історія розвитку макроекономічної науки.

6. Макроекономіка та економічна політика.

7. Національна економіка, її суть та ознаки.

8. Система національних рахунків.

9. Основні результати функціонування національної економіки.

10. Національний дохід та його розподіл.

11. Роль цін в обчисленні макроекономічних показників.

12. Індексний аналіз в макроекономічних дослідженнях.

13. Національний ринок та його структура.

14. Моделі економічного кругообігу в економічній системі.

15. Сукупний попит та фактори впливу на нього.

16. Сукупна пропозиція та фактори впливу на неї.

17. Рівновага AD-AS.

18. Короткострокова і довгострокова рівноваги в умовах зміни AD.

19. Короткострокова та довгострокова рівноваги в умовах скорочення сукупної пропозиції.

20. Ефект храповика.

21. Кейнсіанський аналіз споживання та заощадження: основні категорії та функціональні залежності.

22. Сучасні теорії споживання.

23. Аналіз динаміки і структури споживання в економіці України.

24. Перетворення заощаджень у інвестиції. Суть інвестицій, їх структура та джерела. Акселератор.

25. Інвестиції та структурна перебудова економіки України.

26. Модель “витрати – випуск”.

27. Модель “вилучення – ін’єкції”.

28. Рівноважний та потенційний ВНП. Рецесійний розрив.

29. Повна зайнятість та інфляційний розрив.

30. Побудова моделі IS на основі моделі “витрати – випуск”.

31. Зміщення кривої IS. Точки поза кривою IS.

32. Побудова моделі IS на основі моделі “вилучення – ін’єкції”.

33. Основні залежності в моделі “витрати – випуск” В.Леонтьєва. Модель міжгалузевого балансу.

34. Мультиплікатор як макроекономічний інструмент.

35. Вплив інвестиційних змін на рівноважний ВНП в моделях “витрати – випуск” та “вилучення - ін?єкції”.

36. Мультиплікатор в моделі AD-AS.

37. Вплив державних витрат на рівноважний ВНП. Модель “кейнсіанський хрест”.

38. Зовнішня торгівля і рівноважний ВНП. Мультиплікатор відкритої економіки.

39. Парадокс ощадливості. Похідні інвестиції.

40. Основні характеристики та рівняння грошового обігу.

41. Попит та пропозиція на грошовому ринку. Рівновага MD-MS.

42. Крива LM, її побудова та аналіз.

43. Нерівновага на грошовому ринку (точки поза кривою LM). Зміщення кривої LM.

44. Модель IS-LM (Хікса-Хансена).

45. Аналіз нерівноваги на товарному і грошовому ринках.

46. Інструменти грошово-кредитної політики.

47. Механізм впливу монетарної політики на національний продукт та інвестиції (трансмісійний механізм).

48. Вплив грошово-кредитної політики на величину ВНП та рівень цін у короткому та довгому періодах.

49. Аналіз процесів грошово-кредитного регулювання в Україні.

50. Зайнятість як макроекономічна проблема. Види безробіття. Закон Оукена. Крива Оукена.

51. Рівновага на ринку праці та її регулювання за неокласичною теорією.

52. Кейнсіанська концепція регулювання зайнятості в короткому періоді. Вплив держави на зайнятість.

53. Зв?язок безробіття та інфляції. Крива Філіппса в короткому та довгому періодах.

54. Особливості безробіття в сучасному світі та в Україні.

55. Проблема розподілу доходів і соціальної справедливості. Закон Енгеля.

56. Диференціація населення за рівнем доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джіні.

57. Макроекономічна суть соціальної політики та мета соціального регулювання.

58. Проблеми розвитку споживчої сфери національної економіки України.

59. Проблема рівноваги, збалансованості та стабільності на рівні національної економіки.

60. Модель рівноваги Л. Вальраса у сфері обміну.

61. Модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.

62. Класична модель макрорівноваги. Взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій.

63. Модель Манделла-Флемінга.

64. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної України.

65. Держава в економічному кругообігу. Вплив держави на економічну рівновагу. Мультиплікатор державних витрат.

66. Дискреційна фіскальна політика в моделях “витрати-випуск” та “вилучення-ін?єкції”. Податковий мультиплікатор.

67. Фіскальна політика вмонтованої стабільності. Автоматичні чисті податки.

68. Вплив податків на ціну та на рівень споживання.

69. Бюджетно-податкова політика в моделі IS-LM.

70. Вплив прямих та непрямих податків на національну економіку.

71. Фіксальна політика і державний борг. Бюджетний дефіцит. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

72. Концепція функціональних фінансів. “Ефект витіснення”.

73. Фіксальна політика, спрямована на пропозицію.

74. Визначення оптимальної ставки оподаткування. Крива Лаф-фера.

75. Аналіз фіскальної політики в Україні в 90-ті роки.

76. Суть економічного зростання, його типи, ресурси, темпи. Економічне зростання в моделі AD-AS.

77. Фактори економічного зростання, їх вплив на ВНП. “Залишок Солоу”. Крива виробничих можливостей.

78. Сучасні тенденції в економічному зростанні. Проблема переходу до інноваційного типу економічного розвитку.

79. Модель економічного зростання Є. Домара.

80. Модель економічного зростання Р. Харрода.

81. Модель Домара-Харрода та її різновиди.

82. Використання виробничих функцій для аналізу економічного зростання. Функція Кобба-Дугласа.

83. Модель економічного зростання Р.Солоу.

84. Посткейнсіанські моделі економічного зростання.

85. Теорія стадій економічного зростання У.Ростоу.

86. Народонаселення і економічне зростання. Економічні фактори, які визначають оптимум населення та рівень життя.

87. Економічне зростання і національне прогнозування.

88. Інфляція як макроекономічне явище: суть, причини, види.

89. Типи інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат.

90. Модель інфляції, пов?язаної зі спадом. Інфляційний та дефляційний розрив.

91. Аналіз розвитку та динаміки інфляції за системою індексних показників.

92. Використання кривої Філіппса для аналізу інфляційних процесів в концепції монетаристів. Стагфляція.

93. Соціально-економічні наслідки інфляції, їх показники та вимірювання.

94. Антиінфляційне регулювання, його основні напрямки.

95. Вплив на грошову масу як антиінфляційний захід.

96. Особливості інфляційного процесу в Україні.

97. Теорія економічних циклів, основні концепції.

98. Цикл та його фази. Параметри циклу та економічної кон?юнктури.

99. Теорія ділового циклу Дж. Кейнса.

100. Ефект акселератора в механізмі циклічного коливання. Дія акселератора при різних типах зміни національного доходу.

101. Взаємовплив на циклічні коливання мультиплікатора та акселератора. Модель Самуельсона-Хікса.

102. Модель економічних циклів Калдора.

103. Державне антициклічне регулювання та його інструменти.

104. Особливості циклічного розвитку в економіці України.

105. Макроекономічна стабілізація як мета державного регулювання економіки.

106. Рівноважний ВНП з врахуванням цінового чинника.

107. Використання мультиплікатора в мікроекономічному аналізі, статична та динамічна моделі.

108. Особливості державного сектора в Україні.

109. Необхідність державного сектора та державного регулювання економіки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑