Рекомендація

Курс "Макроекономіка" як складову частину курсу економічної теорії вивчають студенти економічних спеціальностей. Це відносно молода наука, яка виділилася в 30-ті роки ХХ ст. і яка на сьогодні виступає основою обґрунтування економічної політики держави.

Макроекономіка – наука специфічна в сімействі економічних наук. З одного боку, вона продовжує загальнотеоретичні дослідження, започатковані основами економічної теорії (політекономією), а з іншого – в її методологічному апараті широко використовуються алгебраїчні та тригонометричні залежності, графічно-функціональний аналіз. Макроекономіка широко використовує економічні моделі, які дозволяють описати конкретні явища, залежності, тенденції змін та перспективні зрушення. Специфіка вивчення макроекономіки полягає в тому, що студент повинен мати дос- татній рівень підготовки з математичного аналізу, щоб розуміти складні економічні залежності.

Макроекономіка, поряд з основами економічної теорії, є базою, основою для успішного вивчення таких дисциплін, як фінанси, грошовий обіг, кредит, галузеві економіки, міжнародні економічні відносини, економіка зарубіжних країн, економічна політика та багато інших.

Даний курс розглядає функціонування економічної системи як об'єкта макроекономічних досліджень, принципи та залежності макроринку у взаємодії таких його складових як ринок товарів, ринок інвестицій, ринок грошей, ринок праці.

Центральною проблемою макроекономіки є макроекономічна рівновага, яка в курсі аналізується з позицій рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції, виробництва та реалізації виробленого продукту, збалансованості між галузями народного господарства в системі міжгалузевого балансу. Важливим є аналіз рівноваги чистого національного продукту та моделей, які забезпечують досягнення такого стану. З позицій рівноваги аналізується розвиток макроринку та взаємодія товарного і грошового ринків.

Як порушення макроекономічної рівноваги в курсі розглядаються явища циклічності, безробіття та інфляції.

Не менш значущою проблемою макроекономіки є економічне зростання, яке розглядається через призму взаємодії факторів та джерел економічного зростання з вивченням основних моделей.

Важливою складовою курсу макроекономіки, поряд з аналітичними, є ряд розділів прикладного характеру, присвячених базовим відносинам економічної політики держави. Основою їх є використання сукупності регулятивних форм, методів, інструментів класичної, кейнсіанської та монетаристської теорій, які використовуються для вироблення сучасної фінансової, фіскальної, грошово-кредитної політики, соціальної політики та політики зайнятості, зовнішньоекономічної політики.

В цьому плані хочеться наголосити на важливості знання студентами основних економічних теорій, концепцій, які вивчаються в курсі історії економічної думки. Цей предмет, поряд з політекономією та математикою є забезпечуючим для курсу макроекономіки.

Що дає вивчення макроекономіки спеціалісту економічного профілю?

Перш за все, розуміння закономірностей розвитку і функціонування національної економіки, залежностей секторів, сфер та галузей.

По-друге, макроекономіка вчить дивитися на економічний розвиток "згори", охоплюючи функціональні зв'язки, визначаючи загальнонаціональні пріоритети.

По-третє, вивчення макроекономіки дає економісту знання щодо принципів побудови економічної політики держави і її можливих впливів на всі структурні рівні господарства.

По-четверте, знання макроекономіки дає ключ до розуміння подій, процесів, явищ, які відбуваються в економічному житті країни.

Отже, вивчаючи макроекономіку, студенти повинні придбати навики аналізу економічних явищ і вміння робити відповідні висновки як для себе, так і для тих структур, де вони працюватимуть.

Мета і завдання дисципліни:

набуття майбутніми фахівцями базових теоретичних знань та уявлень про механізм функціонування економічної системи; пізнання, систематизація, узагальнення та пояснення процесів, які обумовлюються механізмом функціонування народного господарства в цілому.

Предмет навчальної дисципліни:

Процес функціонування економічної системи як сукупності причинно-наслідкових зв'язків в економічному механізмі.

Основний зміст дисципліни:

Макроекономіка, її предмет і завдання. Макроекономічні показники та методи їх вимірювання. Національний ринок та його структура. Споживання, заощадження, інвестиції. Сукупні витрати, рівноважний ВНП. Модель мультиплікатора. Теорія грошей та грошово-кредитного регулювання. Ринок праці. Регулювання зайнятості та соціальних проблем. Макроекономічна рівновага. Фіскальний механізм та фіскальне регулювання. Економічне зростання. Інфляція та антиінфляційне регулювання. Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання.

Студент повинен:

знати:

закономірності функціонування економічної системи та зв'язок її суб'єктів;

основні показники функціонування національної економіки;

закономірності функціонування національного ринку та його складових;

закономірності розподілу доходів на макрорівні;

закономірності економічного зростання;

суть та причини безробіття;

суть та причини інфляції;

суть та причини циклічного розвитку економіки;

закономірності формування пропорційності та збалансованості на рівні національної економіки;

базові положення регулювання економіки;

вміти:

розуміти закономірності розвитку і функціонування національної економіки в залежності її секторів, оферта галузей;

розуміти функціональні зв'язки в національній економіці і визначати загально-національні пріоритети;

розуміти принципи побудови економічної політики держави і її впливи на всі структурні рівні господарства;

вміти розрахувати основні показники функціонування національної економіки;

володіти навичками аналізу економічних явищ і робити відповідні висновки;

розуміти концепції формування сучасної економічної політики держави.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑