Тема №5. Сукупні витрати. Рівноважний ВНП.

Основні проблеми теми

· Модель “витрати-випуск”.

· Модель “кейнсіанський крест”.

· Рівноважний ВНП в умовах різного рівня зайнятості.

· Модель “вилучення-ін’єкції”.

· Модель IS як засіб аналізу рівноваги товарного ринку.

Модель “витрати-випуск”.

Модель “витрати – випуск” досліджує зв’язок сукупного попиту і сукупних витрат та досягнення збалансованості і поведінку функції  У=С+І, де у – ВНП, а С+І – сукупний попит. АД=У=С+І

y = C  + In = AD = CB

т.Е – y0 =CB0 = C + I = AD

1) C + I > y – економіка витрачає більше, ніж виробляє;

2) С + I < y – економіка виробляє більше, ніж витрачає.

В точці Е виконується рівність у=АД=С+І тобто точка Е – це  точка рівноваги або збалансованості ВНП, в якій весь ВНП реалізовується на споживчі та інвестиційні потреби (С та І).

Модель “витрати - випуск” при незалежній величині AD.

AD = C + I; IU – величина товарних запасів

т. Е – у = AD = C + I

Якщо в суспільстві є надлишок ВНП, то можна не вживати заходів по скороченню виробництва, а перевести цей надлишок ВНП у товарні запаси (ІU). Товарні запаси в суспільстві є фактично стабілізатором, оскільки у випадку повернення економіки нижче точки Е, де С+І>У, не  вистачає ВНП і споживання перевищує виробництво. Тому можна, не нарощуючи обсяги виробництва, за рахунок перенесення товарних запасів, накопичених у період перевиробництва, збалансувати економіку.

Модель “кейнсіанський крест”.

В реальній дійсності економіки без держави не існує, тобто G≠0  Відповідно АД=С+І+G, відповідно це є сукупні витрати закритої економіки, зберігається NX = 0. Кейнс, аналізуючи зв’язок витрат та АД, побудував модель “кейнсіанський крест”, в якій прослідковано зв’язки та залежності між динамікою ВНП, сукупного попиту та кожним із елементів АД.

Модель “Кейнсіанський хрест”

CB = C + I + G = AD

yF – ВНП в умовах повної зайнятості (потенційний ВНП).

Аналіз показує, що поетапне введення елементів сукупного попиту діє позитивно на виробництво, сприяючи неухильному зростанню ВНПR.

Рівноважний ВНП в умовах різного рівня зайнятості.

Рецесійний розрив.

Для аналізу “рецесійного розриву” потрібно проаналізувати зв’язок між початковими та кінцевими витратами:

(С+І)0 – початкові сукупні витрати,

(С+І)1 – кінцеві сукупні витрати.

Потенційний ВНП досягається за умови збільшення сукупних витрат від (С+І)0 до (С+І)1. Це викличе наближення фактичного ВНП у0 до потенційного У1. Відрізок Е1К(ΔЕ) показує величину рецесійного розриву, або ту величину, на яку фактичні сукупні витрати повинні початково збільшуватись, щоб забезпечити досягнення потенційного ВНП.

Інфляційний розрив.

Графік інфляційного розриву:

Інфляційний розрив настає в умовах повної зайнятості, коли активно діють елементи росту сукупного попиту. Інфляційний розрив – величина, на яку сукупні витрати повинні початково збільшуватись, щоб усунути інфляційний надлишок за умов повної зайнятості.

В збалансованій економіці потрібно повернути ВНПR до рівня У1. Отже, інфляційний розрив КЕ1 – ΔЕ, на який потрібно зменшити величину сукупних витрат. Дефляційна зміна ВНП це У2 – У1.

Модель “вилучення-ін’єкції”.

В сучасному аналізі важливе значення має вивчення моделі “вилучення-ін’єкції”. Суть методу полягає в тому, що домашні господарства частину доходів заощаджують, тобто вилучають із потоку споживання. Заощадження виступають як вилучення, тобто відплив потенційних витрат із потоку витрати – доходи.

Інвестиції являють собою потенційну компенсацію вилучення коштів на заощадження.

Модель “вилучення-ін’єкції”.

В точці Е І=S.

Для точки Е виконується рівність І=S. Тобто, домашні господарства заощаджують стільки коштів, скільки підприємці можуть інвестувати в виробництво.

При І=S відплив коштів на заощадження компенсується ін’єкціями  інвестицій. Сукупні витрати рівні обсягам виробництва. С+І = У.

Модель IS як засіб аналізу рівноваги товарного ринку.

Для аналізу умов рівноваги товарного ринку застосовують модель ІS яка є частиною моделі Хікса під назвою ІS-LM. Дана модель прослідковує залежність між обсягами ВНП, зміною сукупного попиту, зміною величини інвестицій з позицій збалансованості

І .Побудова кривої IS на основі моделі “витрати - випуск”.

                                                                                                                                                                      

1. Модель витрати-випуск при динамічному сукупному попиту.

2. Графік попиту на інвестиції.

3. Крива IS.

Припустимо, що відбулось зниження r від r1 до r2. Це викликало зростання попиту на інвестиції від І1 до І2 на ΔІ.

Графік 1. Відповідно у виробництві продукції відбулось зростання ВНП від У1 до У2 на ΔУ.

Графік 3 поєднує взаємодію зміни r, зміни АД, зміни інвестицій, зміни ВНП.

Оскільки всі комбінації r, та У відображають рівноважні ситуації ВНП, відсотка та АД, то крива ІS називається графік рівноваги товарного ринку.

Зміщення кривої IS (вплив зміни автономного попиту при незмінній ставці процента).

Автономний попит

*= Ca  + a

Dy = a * DD

Δy  –  зміна ВНП під впливом зміни сукупного попиту.

На стан рівноваги на товарному ринку може вплинути ряд факторів, дія яких впливає на зміну АД, який зростає від АД1 до АД2. Цей процес збільшує ВНП від У1 до У2, і при фіксованій ставці відсоток r не впливає на зміну рівноваги товарного ринку, яка характеризується зміщенням ІS1 на ІS2 при новому рівноважному ВНП У2

Точки поза кривою IS(нерівновага на товарному ринку).

На ринку може настати ситуація коли АД>АS = точка Е3, тобто маємо незбалансованість з боку завищеного попиту. Точка Е3 показує стан економіки, коли занижена ставка відсотка r2, не стимулює приплив інвестицій до виробництва, і тому ВНП виробляється на недостатньому рівні у1.

Точка Е4. Ця точка визначає стан АS>АД. Такий стан можливий, коли в економіці довгий час зберігається завищена ставка відсотка r1 і перевиробляється обсяг продукту.

Побудова моделі ІS на основі моделі “вилучення-ін’єкції”

Дана модель об’єднує чотири графіки:

І. Крива ІS.

ІІ. Крива заощаджень.

ІІІ. Залежність І=S.

ІV. Функція інвестицій.

В даній моделі ІS пов’язує динаміку відсотка та ВНП через динаміку інвестицій та заощаджень і будь-яка точка ІS відображає одночасно і рівень інвестицій і рівень заощаджень. Макроекономічна рівновага товарного ринку являє собою наслідок складних процесів, які відбуваються на ринку інвестицій, у сфері споживання, визначаючи реальні обсяги ВНП.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑