7.3.1.         Класифікація задач ІС

Різноманітність розв'язуваних у комп'ютерних ІС задач потребує їх класифікації.

Класифікацію задач обробки даних здійснюють переважно за шістьма основними ознаками:

1. За функціями управління розрізняють планові, облікові, контрольнізадачі, задачі нормування показників, складання звітності тощо.

2.       За характером перетворення інформації: обчислювальні, імітаційні,прийняття рішень.

3.       За роллю в процесі управління: інженерно-технічні, економічні, інфо­рмаційно-довідкові .

4.       За математичною суттю: оптимізаційні, прямого розрахунку, інфор­маційно-пошукові. (Оптимізаційні задачі розв'язуються шляхом пошукуодного рішення із великої кількості можливих варіантів, вони характеризу­ються складною методикою розрахунків, а також відносно невеликимирозмірами вхідних даних. Для задач прямого розрахунку характерні великірозміри і складність вхідних даних, проста методика розрахунку і одноварі-антність розв'язання. Інформаційно-пошукові задачі, тобто задачі типу "за­питання - відповідь", характеризуються складною методикою розрахункута значними розмірами вхідної інформації).

5.       За можливістю формалізованого опису: формалізовані, неформалізо-вані (розв'язування перших можна описати у вигляді математичних формулта залежностей, щодо других - цього зробити неможна).

6.       За регулярністю розв'язування: систематичні, епізодичні, випадкові.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑