7. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІС ЗА ОКРЕМИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

7.1. Оцінка ефективності ІС за значенням показників надійності технічного забезпечення ІС

Пiд аналiтичним дослiдженням надiйностi деякої системи розумiють розрахунок її надiйностi на основi даних про надiйнiсть компонентiв, стру­ктуру, умови функцiонування i режим обслуговування. Стосовно технiчної складової АIС аналiтичне дослiдження надiйностi зводиться в першу чергу до визначення характеристик i показникiв безвiдмовностi як найважливiшої складової надiйностi, а також ремонтопридатностi (вiдновлюваностi). Що ж стосується характеристик i показникiв довговiчностi i збережуваностi АIС, то на даний час вони аналiтично не визначаються.

Всi вiдомi аналiтичнi методи розрахованi на оцiнку надiйностi АIС в цiлому (випадок однофункцiональної системи) чи за окремими виконува­ними нею функцiями.

Розглянемо склад i способи подання вихiдних даних, необхiдних для аналiтичного дослiдження надiйностi АIС.

1) При оцiнцi ремонтопридатностi АIС звичайно визначають числовi по­казники: середнiй час вiдновлення, ймовiрнiсть вiдновлення в заданий час.

2)   При  оцiнцi  безвiдмовностi  необхiдно  визначати  характеристики(функцiї розподiлу) часу безвiдмовної роботи системи в цiлому чи часубезвiдмовного виконання кожної її функцiї. Це особливо важливо в тих ви­падках, коли наперед вiдомий часовий режим роботи системи, а також длявирiшення питань технiчного обслуговування системи, оскiльки власти­востi розподiлу суттєво впливають на ефективнiсть профiлактики.

Коли дослiджувана система має структурну надлишковiсть (вiдмови i вiдновлення окремих елементiв можуть вiдбуватися без порушення праце­здатностi системи), в якостi вихiдних даних повиннi задаватися властивостi ремонтопридатностi елементiв.

При деяких умовах закон результуючого розподiлу системи в цiлому чи за окремими її функцiями може бути визначений незалежно вiд законiв розподiлу її компонентiв, а шуканi параметри можуть бути обчисленi на базi числових характеристик вихiдних розподiлiв. Однак така оцiнка буде лише приблизною. В загальному випадку для визначення як шуканих функцiй розподiлу, так i показникiв безвiдмовностi системи необхiдно мати в якостi вихiдних даних розподiли всiх її компонентiв.

Повне знання структури системи — необхiдна умова дослiдження надiйностi. Можливi первиннi описи структури у виглядi графiчного по­дання, аналiтичного чи словесного опису.

Особливостi структури сучасних АIС з точки зору надiйностi: •   велика кiлькiсть компонентiв;

        багатофункцiональнiсть;

        наявнiсть структурної, iнформацiйної та iнших видiв надлишковостi;

        складнi форми взаємозв'язку компонентiв, що не зводяться до по­слiдовно-паралельного з'єднання;

        суттєва роль часових спiввiдношень вiдмов окремих компонентiв впрацездатностi i вiдмовах системи;

        наявнiсть розвинутого технiчного обслуговування (зокрема, плано­вого    i    позапланового    вiдновлення    надлишкових    компонентiв,    щовiдмовили, ще при працездатнiй системi);

        рiзнi закони розподiлiв використовуваних компонентiв.

На жаль, в даний час неможливо побудувати аналiтичний метод, який би дозволив врахувати одночасно всi перелiченi особливостi. Тому для до­слiдження системи потрiбно використовувати рiзнi методи.

На ефективність системи впливають також умови експлуатацiї i режим обслуговування.

До умов експлуатацiї АIС вiдносять значення зовнiшнiх впливаючих факторiв (температура, рiвнi завад всiх видiв, вiбрацiї, забрудненiсть повiтря тощо) i режим роботи (перiодичнiсть включення, час безперервної роботи системи в цiлому i окремих її компонентiв i т.д.). Зовнiшнi фактори впливають головним чином на показники надiйностi використовуваних компонентiв i вiдображаються на вихiдних даних по компонентах. Режим роботи АIС визначається найчастiше режимом роботи керованого еко­номiчного об'єкта, який необхiдно знати для правильного вибору числових показникiв надiйностi системи в цiлому чи окремих її функцiй.

Пiд режимом обслуговування розумiють перiодичнiсть, тривалiсть, об'єм i змiст профiлактичних робiт по системi i її компонентах. Крiм цих даних, для розрахунку надiйностi необхiдно знати модель впливу профiлактики на безвiдмовнiсть компонентiв системи.

Показники надійності — це кількісні характеристики властивостей, які визначають надійність системи.

Якщо показники характеризують одну із властивостей надійності, то вони називаються одиничними. Існують одиничні показники безвідмовнос­ті, ремонтопридатності, збережуваності, довговічності.

Якщо показники характеризують одночасно дві (чи більше) властивос­тей надійності, то вони називаються комплексними. Найчастіше комплексні показники використовують для кількісної оцінки безвідмовності і ремонто­придатності відновлюваних систем.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑