6.2.1. Визначення економiї, отриманої вiд пiдвищення безвiдмов­ностi виробiв

Економiя засобiв, отримана при використаннi бiльш надiйного виробу за час t, визначається за формулою:

Е = щ [Зіобс + С1вт − n   22обс + С2вт),

де n1, n2 — вiдповiдно кількість вiдмов менш надiйного i бiльш надiйного виробiв за час t;

де P(t) — ймовiрнiсть вiдсутностi вiдмов за час t;

N — число виробiв, що є в експлуатацiї;

Зіобо Згобс — затрати на обслуговування менш надiйного i бiльш надiйного виробiв;

С1вт, С2вт — втрати, викликанi вiдповiдно вiдмовами менш i бiльш надiйного виробiв.

Затрати на обслуговування складаються iз затрат на технiчнi огляди, ре­гламентнi перевiрки, профiлактику, усунення несправностей та ремонти. Розмiр затрат визначається за нормативними документами пiсля того, як складено графiк обслуговування i визначено очiкуване число вiдмов.

Втрати, викликанi вiдмовами, визначаються вартiстю простою виробу. Визначення кiлькiсного значення цих втрат може потребувати аналiзу впливу простою даного виробу на втрати в сумiжних з ним елементах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑