6.2. Економічна ефективність ІС з врахуванням її надійності

До економiчних питань надiйностi вiдносяться наступнi:

        визначення економiчного ефекту вiд впровадження АIС та заходiвпо пiдвищенню її надiйностi;

        визначення затрат на заходи, пов'язанi iз забезпеченням потрiбноїнадiйностi АIС та її частин;

        визначення економiї, отриманої вiд пiдвищення безвiдмовностi тадовговiчностi елементів АІС;

        економiчне обгрунтування гарантiйних термiнiв.

Цi питання мають велике значення i для проектування нових систем, i для оцiнки використовуваних. Економiчна ефективнiсть технiчних систем взагалi i АIС зокрема суттєво залежить вiд їх надiйностi. Втрати вiд зни­ження надiйностi тим бiльшi, чим складнiший технiчний пристрiй, що ви­користовується у складі АІС, i чим вiдповiдальнiшi завдання вiн виконує.

Економiчна ефективнiсть технiчних засобiв — мiра вигiдностi еко­номiчних затрат на освоєння, впровадження та використання цих засобiв.

Для визначення економiчної ефективностi використовуються рiзнi пока­зники. До найбiльш загальних показникiв економiчної ефективностi вiдносяться наступнi:

1) коефiцiєнт економiчної ефективностi капiтальних вкладень:

Е = П/К,

де К — капiтальнi вкладення;

П — рiчний прибуток, який забезпечується капiтальними кладеннями;

2) змiна коефiцiєнта економiчної ефективностi, викликана вдосконален­ням технiчних засобiв:

∆Е = ∆П/К,

де ∆П — змiна рiчного прибутку, викликана впровадженням удоскона­лення технiчних засобiв;

К— капiтальнi вкладення, пов'язанi з вдосконаленням технiчних засобiв;

48

3) термiн окупностi капiтальних вкладень:

Ток=1/Е = К/П.

Для   врахування   впливу   надiйностi   на   економiчну   ефективнiсть технiчних засобiв рекомендуються наступнi показники:

а) вартiсть рiчного випуску продукцiї з врахуванням надiйностi:

Ц = Ц0(V−Vзниж),

де Цо — вартiсть одиницi випущеної продукцiї;

V — рiчна продуктивнiсть при абсолютнiй надiйностi; Vзниж — об'єм продукцiї, на який знижується продуктивнiсть в зв'язку з тим, що надiйнiсть об'єкта неiдеальна (наявнi вiдмови об'єкта)

б) рiчний прибуток з врахуванням надiйностi використовуваного об'єкта:

 (         )

де По — рiчний прибуток при iдеальнiй надiйностi об'єкта;

(S+R) — витрати, пов'язанi з забезпеченням виробництва при його но­рмальному функцiонуваннi S i при виникненнi вiдмов технiчних засобiв R.

З ростом надiйностi технiчних засобiв знижуються втрати вiд простоїв i витрати на обслуговування, росте рiчний прибуток.

Коефiцiєнт економiчної ефективностi капiтальних вкладень з врахуван­ням надiйностi:

Е = П/К = (П0 − S − R)/К.

Цi формули можуть бути рекомендованi для приблизних, орiєнтовних розрахункiв економiчної ефективностi IС. В них закладене припущення про прямий зв'язок мiж рiвнем надiйностi, тривалiстю простоїв i кiлькiстю ви­пущеної продукцiї. При цьому не враховується, що надiйнiсть IС i керова­них об'єктiв впливає на якiсть продукцiї. Тому цi формули дають уяву про нижнi границi оцiнки економiчної ефективностi.

Економiчну ефективнiсть надiйностi доцiльно визначати шляхом порiвняння деякого первинного виробу i дослiджуваного виробу, що вико­нує тi ж функцiї, але володiє пiдвищеною надiйнiстю. Економiчний ефект вiд пiдвищення надiйностi в цьому випадку буде представлений у виглядi зниження витрат на обслуговування i збiльшення часу використання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑