5.3. Оцінка ефективності інвестицій в інформаційні системи та технології

При необхідності врахування інфляції розрахункові формули показни­ків ефективності інвестиційних проектів повинні бути перетворені так, щоб у значення витрат і результатів не входила інфляційна зміна цін, тобто щоб величини критеріїв були приведені до цін розрахункового періоду. При цьому необхідно враховувати зміну цін за рахунок неінфляційних причин та здійснювати дисконтування. Це можна виконати введенням прогнозних індексів цін та дефлуючих множників.

Поряд з переліченими вище критеріями можна використовувати й ряд інших: інтегральної ефективності затрат, точки незбитковості, простої нор­ми прибутку, капіталовіддачі тощо. Для використання кожного з них необ­хідно чітко вияснити, яке питання економічної оцінки проекту вирішується з його використанням і як здійснюється вибір рішення.

Жоден з перелічених критеріїв сам по собі не є достатнім для прийняття проекту. Рішення про інвестування засобів в проект повинно прийматись з врахуванням значень всіх перелічених критеріїв та інтересів всіх учасників інвестиційного проекту. Важливе значення в цьому рішенні повинна віді­грати також структура і розподіл інвестицій (для здійснення проекту по те­рмінах), а також інші фактори, окремі з яких піддаються лише змістовому (а не формальному) обліку (наприклад, соціальні та екологічні фактори).

Необхідно також враховувати непрямі фінансові результати, зумовлені здійсненням проекту, зміни доходів підприємств, ринкової вартості, а та­кож затрати на зумовлену реалізацією проекту консервацію чи ліквідацію виробничих потужностей, втрати від можливих аварій та інших надзвичай­них ситуацій.

Оцінка затрат і результатів при визначенні ефективності здійснюється в межах розрахункового періоду, тривалість якого (горизонт розрахунку) приймається з врахуванням:

        тривалості створення, експлуатації і (при необхідності) ліквідаціїоб'єкта;

        середньозваженого нормативного терміну служби основного техно­логічного обладнання;

        досягнення заданих характеристик прибутку (маси і/або норми при­бутку тощо);

        вимог інвестора.

Горизонт розрахунку вимірюється числом кроків розрахунку. Кроком розрахунку при визначенні показників ефективності в межах розрахунково­го періоду можуть бути місяць, квартал чи рік.

Затрати, здійснювані учасниками проекту, поділяються на початкові (капіталотворчі), поточні і ліквідаційні, які здійснюються відповідно на стадіях будівництва, функціонування та ліквідації об'єкту.

Для вартісної оцінки результатів і затрат можуть використовуватись по­точні, прогнозні і дефльовані ціни.

Під поточними розуміються ціни, закладені в проекті без врахування інфляції. На стадії техніко-економічного обгрунтування обов'язковим є розрахунок економічної ефективності в прогнозних і дефльованих цінах.

Прогнозна ціна — це очікувана ціна з врахуванням інфляції на майбутніх кроках розрахунку.

Дефльованими цінами називаються прогнозні ціни, приведені до рівня цін фіксованого моменту часу шляхом ділення на загальний базисний ін­декс інфляції.

Грошові потоки можуть виражатись в різних валютах. Рекомендується враховувати грошові потоки в тих валютах, в яких вони реалізуються. Для кількісного вимірювання ефективності АІС доцільно використати метод аналізу грошових потоків і показники ефективності, розглянуті вище. Ос­новним при розрахунку цих показників є визначення результатів і затрат по кожному кроці розрахункового періоду. При цьому проблемним є питання визначення результату (доходу) від впровадження і використання АІС.

Можна виділити наступні підходи до визначення результативності ІС:

1)      коли результати ефективності виробництва та управління співпадають;

2)  коли результат ефективності управління нижчий результату ефектив­ності виробництва;

3)      коли визначається тільки результат від впровадження ІС;

4)  коли визначення ефективності нової технології управління передба­чає розробку дерева цілей та їх кількісну оцінку;

5)      коли визначається результат від розробки та впровадження конкретногоуправлінського рішення, яке використовує нову інформаційну технологію;

6)      коли визначається результат діяльності управлінського персоналу на всіхієрархічних рівнях ( чи окремому рівні), які використовують нову ІТ та ІС.

Після аналізу цих підходів можна вибрати показники і визначити методи їх розрахунку для визначення результату при оцінці ефективності нової ІС.

Ефективність впровадження ІС повинна оцінюватися віддачею від ін­вестицій ("поверненням вартості вкладень"). При цьому в загальному випа­дку враховуються наступні показники:

        загальна вартість проекту, включаючи програмне забезпечення, апара­тні засоби, вартість зовнішнього обслуговування і витрат на зарплату;

        час впровадження, крім якого треба враховувати і час, який потріб­но, щоб окупити впровадження;

        час повернення інвестицій;

        загальна сума витрат підприємства на впровадження інформаційноїсистеми, в яку входять вартість програмного забезпечення, апарат­них засобів, послуг, зарплати, витрат після впровадження.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑