4.4. Ефективність виконання дискретних функцій ІС

При розглядi надiйностi виконання Д-функцiй в автоматизованих IС ос­новним поняттям є успiшне виконання заданої i-тої процедури. Основним показником є ймовiрнiсть Ri, на яку по-рiзному впливають стiйкi вiдмови i збої i, оскiльки вiдмови цих видiв незалежнi, то значення Ri можна подати добутком:

Для першого спiвмножника можна записати:

де Рi(∆t) ймовiрнiсть того, що система пропрацює безвiдмовно час ∆t, необхiдний для реалiзацiї i-тої процедури. Другий спiвмножник є добутком:

Кб = Р\Р2Р1РА ,

де Р1 — ймовiрнiсть завершення процедури;

Р2 — ймовiрнiсть своєчасного завершення процедури; Р3 — ймовiрнiсть безпомилкового завершення процедури; Р4 — ймовiрнiсть того, що процедура буде реалiзована з потрiбною точнiстю.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑