3.2. Активні, пасивні, активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо.

У бухгалтерському обліку існують рахунки активні, пасивні й активно-пасивні.

Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів за їх складом і розміщенням, вони відображають зміст активної частини бухгалтерського балансу. До активних рахунків належать рахунки: “Основні засоби”, “Нематеріальні активи”, “Виробничі запаси”, “Каса”, “Рахунки в банках” та інші. В активних рахунках надходження засобів виробництва, коштів а підприємство відображаються по дебету, а вибуття по кредиту. Сальдо на активних рахунках завжди буде по дебету.

Пасивні рахунки слугують для обліку джерел господарських засобів і коштів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини балансу. В пасивних рахунках, навпаки, збільшення джерел коштів відображається по кредиту, а зменшення – по дебету. Сальдо на пасивних рахунках завжди буде по кредиту. До пасивних рахунків належать рахунки: “Статутний капітал”, “Резервний капітал”, “Розрахунки по оплаті праці”, “Додатковий капітал” та інші.

Активно-пасивні рахунки – це рахунки, в яких сальдо може бути і по дебету, і по кредиту. Якщо на активно-пасивному рахунку сальдо буде по дебету, то його призначення як активного рахунка і відображати слід в активі балансу, якщо ж по кредиту, то його призначення як пасивного рахунка і відображати слід в пасиві балансу. До активно-пасивних рахунків належать рахунки рахунки: “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”, “Розрахунки за податками і платежами”, “Розрахунки зі страхування” та ін.

Обороти по дебету і кредиту активних і пасивних рахунків – це сума господарських операцій за звітний період.

Загальна схема побудови активного і пасивного рахунків має такий вигляд:

 

Активний рахунок (назва рахунка)

Дебет

Кредит

Сальдо на початок звітного періоду

 

Збільшення (+)

Зменшення (-)

Оборот по дебету

Оборот по кредиту

Сальдо на кінець звітного періоду

 

 

Пасивний рахунок (назва рахунка)

Дебет

Кредит

 

Сальдо на початок звітного періоду

Зменшення (-)

Збільшення (+)

Оборот по дебету

Оборот по кредиту

 

Сальдо на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑