2.2Господарські операції та їх вплив на статті Балансу.

Господарська операція – діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства. Кошти цих підприємств, що беруть участь у господарських операціях, постійно змінюються й переходять з однієї форми до іншої. Тому стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в Балансі на початок звітного періоду, постійно змінюється. Але ці зміни не порушують рівності між загальною сумою видів коштів, засобів та загальною сумою їх джерел, тому що зміни різних статей Балансу виражаються в однакових сумах. Збереження такої рівності є основним змістом Балансового узагальнення. Це забезпечує в системі бухгалтерського обліку безперервне охоплення всіх об’єктів спостереження і створює можливість здійснення постійного контролю за коштами підприємства та їх джерелами.

Вплив на зміни коштів та їх джерел внаслідок господарських операцій наведено на прикладі Балансового узагальнення.

Баланс акціонерного товариства (початковий)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис.грн.

Назва статті

Сума, тис.грн

Основні засоби

5690

Статутний капітал

200

Виробничі запаси

1975

Резервний капітал

8750

Незавершене виробництво

2910

Прибуток

2450

Готова продукція

2050

Розрахунки з постачальниками

2725

Грошові кошти в національній валюті

1600

Розрахунки з оплати праці

100

Баланс

14225

Баланс

14225

 

Операція першого типу. Відпущено зі складу основних матеріалів для виготовлення продукції на суму 250 тис. Грн. Ця операція зменшить запаси основних матеріалів на суму 250 тис. Грн. І після зменшення залишок виробничих запасів становитиме (1975-250) = 1725 тис. Грн. Одночасно використані матеріали збільшать незавершене виробництво на 250 тис. Грн.(2910+250) і дорівнюватимуть 3160 тис. Грн.

Відображення господарських операцій першого типу змінює розмір окремих статей активу Балансу шляхом переміщення однієї і тієї ж суми з однієї статті активу у другу статтю без зміни підсумку активу Балансу.

Баланс акціонерного товариства після першої операції виглядатиме так:

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис.грн.

Назва статті

Сума, тис.грн

Основні засоби

5690

Статутний капітал

200

Виробничі запаси

1725

Резервний капітал

8750

Незавершене виробництво

3160

Прибуток

2450

Готова продукція

2050

Розрахунки з постачальниками

2725

Грошові кошти в національній валюті

1600

Розрахунки з оплати праці

100

Баланс

14225

Баланс

14225

Операція другого типу. Відраховано до Резервного капіталу за рахунок прибутку 950 тис. Грн. Ця господарська операція збільшить Резервний капітал і на ту ж суму зменшить прибуток. Сума Резервного капіталу становитиме (8750+950) = 9700 тис. Грн., прибутку – (2450-950) = 1500 тис. Грн.

Внаслідок другої операції змінюється розмір окремих статей пасиву Балансу за рахунок перегрупування джерел коштів підприємства.

Баланс акціонерного товариства після другої операції виглядатиме так:

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис.грн.

Назва статті

Сума, тис.грн

Основні засоби

5690

Статутний капітал

200

Виробничі запаси

1725

Резервний капітал

9700

Незавершене виробництво

3160

Прибуток

1500

Готова продукція

2050

Розрахунки з постачальниками

2725

Грошові кошти в національній валюті

1600

Розрахунки з оплати праці

100

Баланс

14225

Баланс

14225

Операція третього типу. На склад акціонерного товариства надійшли основні матеріали від постачальників на суму 35 тис. Грн. Внаслідок цієї господарської операції збільшуються виробничі запаси стаття активу Балансу становитиме (1725+35) = 1760 тис. Грн. Оскільки матеріали надійшли від постачальників, а оплату постачальникам не здійснено, то в пасиві Балансу заборгованість постачальникам за матеріали збільшиться і дорівнюватиме (2725+35) = 2760 тис. Грн. Відображення господарських операцій такого типу збільшує балансові статті засобів підприємства та їх джерел на однакову суму, а внаслідок цього збільшиться підсумок активу і пасиву Балансу на одну й ту ж суму, але рівність між активом і пасивом не порушиться.

Баланс акціонерного товариства після третьої операції виглядатиме так:

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис.грн.

Назва статті

Сума, тис.грн

Основні засоби

5690

Статутний капітал

200

Виробничі запаси

1760

Резервний капітал

8750

Незавершене виробництво

3160

Прибуток

2450

Готова продукція

2050

Розрахунки з постачальниками

2760

Грошові кошти в національній валюті

1600

Розрахунки з оплати праці

100

Баланс

14260

Баланс

14260

Операція четвертого типу. Акціонерне товариство перерахувало з розрахункового рахунку заборгованість постачальникам у сумі 1450 тис. Грн. Внаслідок відображення четвертої господарської операції зменшується балансові статті коштів підприємства з одночасним зменшенням їх джерел на однакову суму з одночасним зменшенням підсумку Балансу по активу і пасиву. Рівність між активом і пасивом не порушується. Внаслідок цієї операції в Балансі по статті активу “Грошові кошти в національній валюті” відбудеться зменшення на суму 1450 тис. Грн. І залишок дорівнюватиме (1600-1450) = 150 тис. Грн., а в пасиві Балансу стаття “Розрахунки з постачальниками” сума зменшиться на 1450 тис. Грн. І становитиме (2760-1450) = 1310 тис. Грн.

Баланс акціонерного товариства після четвертої операції :

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис.грн.

Назва статті

Сума, тис.грн

Основні засоби

5690

Статутний капітал

200

Виробничі запаси

1760

Резервний капітал

9700

Незавершене виробництво

3160

Прибуток

1500

Готова продукція

2050

Розрахунки з постачальниками

1310

Грошові кошти в національній валюті

150

Розрахунки з оплати праці

100

Баланс

12810

Баланс

12810

 

Таким чином, встановлено, що господарські операції акціонерного товариства за їхнім впливом на зміни активу і пасиву Балансу можуть бути зведені в чотири типи. Кожна господарська операція обов’язково відображається у двох статтях Балансу. Перший і другий типи господарських операцій впливають на зміни тільки активу і тільки пасиву не змінюючи підсумків Балансу. Операції третього і четвертого типів Балансових змін водночас зачіпають статті активу і пасиву Балансу, при цьому внаслідок операцій третього типу збільшуються як статті активу, пасиву Балансу, так і підсумки Балансу, а внаслідок операцій четвертого типу зменшуються як статті, так і підсумки Балансу активу і пасиву. У всіх випадках змін зберігається рівність підсумків активу і пасиву Балансу, оскільки зміни різних статей активу і пасиву Балансу виражаються в однакових сумах.

Складання Балансу на 1-ше число кожного місяця, класифікація активу і пасиву за розділами і групами створюють можливість контролю за станом коштів, джерел акціонерного товариства, а також будь-якого іншого підприємства.

Якщо позначити підсумок активу Балансу на початок звітного періоду “А”, підсумок пасиву “П”, а зміни, що відбуваються у бухгалтерському Балансі внаслідок проведених господарських операцій, - “З” з цифровими індексами, відповідними до типів цих операцій, то одержимо таке.

Висхідне положення на початок операцій А=П. Це положення зумовлене рівністю засобів господарства і джерел їх утворення в грошовому вимірнику.

Зміни в активі і пасиві Балансу підприємства, виражені у загальному вигляді за допомогою прийнятих нами позначень і цифрових індексів, після проведення кожного типу господарських операцій набувають такого вигляду:

І åА + З1 – З1 = åП;

П åА = åП +З2 – З2;

Ш åА + З3 = åП + З3;

ІV åА – З4 = åП – З4.

З наведених формул видно, що рівність підсумків активу і пасиву Балансу в усіх випадках зберігається.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑