ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ОСНОВИ ЙОГО ПОБУДОВИ.

2.1Структура та основи побудови Балансу.

Господарські операції та їх вплив на статті Балансу.

Структура та основи побудови Балансу.

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Цим Положенням визначені зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Баланс складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського Балансу є стаття (активна чи пасивна).

За вищезазначеним стандартом Актив балансу складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи.

П. Оборотні активи.

Ш. Витрати майбутніх періодів.

Пасив Балансу складається з п’яти розділів:

І. Власний капітал.

П. Забезпечення наступних витрат і платежів.

Ш. Довгострокові зобов’язання.

ІV. Поточні зобов’язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Оскільки у Балансі відображаються активи (ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому), зобов’язання (заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і огашення

Якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди) та власний капітал (частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань), то підсумок Активу Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу, тобто Пасиву Балансу.

Статті бухгалтерського Балансу – це показники, що відображають стан на відповідну дату окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Кожна стаття Балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті. Загальним принципом оцінки засобів для Балансу є оцінка за їх фактичною собівартістю. Форму Балансу, згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Баланс за січень 2003 року.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Залишкова вартість

010

 

 

Первісна вартість

011

 

 

Знос

012

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

030

5690

5690

Первісна вартість

031

7388

7388

Знос

032

1698

1698

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

Які обліковуються за методом участі в капіталі

040

 

 

Інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

5690

5690

П. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

Виробничі запаси

100

1975

1760

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

Незавершене виробництво

120

2910

3160

Готова продукція

130

2050

2050

Товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

1

2

3

4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість

160

 

 

Первісна вартість

161

 

 

Резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

З бюджетом

170

 

 

За виданими авансами

180

 

 

За нарахованими доходами

190

 

 

За внутрішніми розрахунками

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

В національній валюті

230

1600

150

В іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом П

260

1600

150

Ш. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс (080+260+270)

280

14225

12810

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

200

200

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

8750

9700

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2450

1500

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

11400

11400

П. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом П

430

 

 

Ш. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом Ш

480

 

 

ІУ. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2725

1310

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

З одержаних авансів

540

 

 

З бюджетом

550

 

 

З позабюджетних платежів

560

 

 

Зі страхування

570

 

 

З оплати праці

580

100

100

З учасниками

590

 

 

Із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом ІУ

620

2825

1410

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс (380+430+480+620+630)

640

14225

12810

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑