10.5. Облік коштів на рахунках у банках.

Рахунок № 31 “Рахунки в банках” призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок № 31 “Рахунки в банках” має такі субрахунки:

№ 311 “Поточні рахунки в національній валюті”;

№ 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”;

№ 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”;

№ 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.

На дебеті рахунка № 31 “Рахунки в банках” відображається надходження грошових коштів, а на кредиті – їх використання.

Субрахунки № 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” і № 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Операції по рахунку № 31 “Рахунки в банках” відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку № 31 “Рахунки в банках”, то вони відображаються відповідно на дебеті або кредиті рахунка № 31 в кореспонденції з рахунком № 374 “Розрахунки за претензіями”. Про помилку письмово сповіщають установу банку і вимагають їх виправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка № 31 “Рахунки в банках”, необхідно своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов’язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть за собою збитки грошових коштів і мають бути зрештою списані на збитки підприємства. На рахунку № 31 “Рахунки в банках” залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку по рахунку № 31 “Рахунки в банках”.

Аналітичний облік на рахунку № 31 “Рахунки в банках” здійснюється за виписками банку, і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних. У разі необхідності деталізація кожного аналітичного рахунка здійснюється за виписками банку.

Основою для запису операцій на рахунку № 31 “Рахунки в банках” є виписки з цього рахунка. Періодично (частіше кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій. Виписка обов’язково подається на 1-ше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюються, чи всі записи належать до підприємства-власника рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера № 2 і допоміжної відомості № 2) операцій на рахунку № 31 “Рахунки в банках”. Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно враховувати, що рахунок № 31 “Рахунки в банках” підприємства є активними, а для банку ці рахунки підприємств є пасивними рахунками. Тому на дебеті у виписці банку буде показана сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті – зарахована на нього сума, відповідно сальдо у виписці буде на кредиті рахунка.

Сальдо на рахунку № 31 “Рахунки в банках” завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.

Виписка банку змінює регістр аналітичного обліку по рахунку, а тому обов’язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду.

При журнально-ордерній формі обліку операції на кредиті рахунка № 311 відображаються у журналі-ордері № 2, а на дебеті – у відомості № 2. При використанні електронно-обчислювальних машин всі первинні документи разом з виписками банку передають на машинолічильну установу (МЛУ), яка на основі їх обробки складає відповідні машинограми синтетичного і аналітичного обліку.

На основі відомості на обчислювальних машинах розробляють машинограму - оборотну відомість (із залишками та оборотами) на рахунку № 31 “Рахунки в банках”, підсумки якої потім у згрупованому вигляді автоматично переносяться за синтетичними рахунками до Головної книги.

У разі переоформлення рахунка на ім’я ліквідаційного комітету подаються рішення про ліквідацію юридичної особи із зазначенням у ньому терміну дії ліквідаційного комітету і засвідчена картка із зразками підписів і відтиском печатки ліквідаційного комітету, а у разі відсутності такої печатки – з відтиском печатки організації, що створила ліквідаційний комітет.

При передачі рахунка до іншої установи банку одночасно передаються за списком всі документи з оформленням рахунка, крім карток із зразком підписів та відтиском печатки. Передача здійснюється у 3-денний строк.

Кореспонденція рахунків з обліку коштів на рахунку № 31 “Рахунки в банках” наведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків з обліку коштів на рахунку № 31 “Рахунки в банках”

№ п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Надійшла від покупців виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

311, 312

361

2

Внесена з каси на рахунки в банках готівка

311, 312

301, 302

1

2

3

4

3

Переховані постачальниками різні суми у зв’язку з перерахунками

 

311, 312

 

631

4

Повернено раніше виданий аванс

311, 312

371

5

Надійшли суми за висунуті претензії

311, 312

374

6

Повернуті на рахунки в банках перерахунки сум фінансовими органами

 

311, 312

 

641

7

Надійшли суми від окремих осіб в погашення заборгованості по відшкодуванню завданого збитку

 

311, 312

 

375

8

Суми вкладів, що надійшли від засновників, які раніше підписалися на акції

 

311, 312

 

46

9

Одержано короткострокові кредити банків

311, 312

601

10

Оплачені різні витрати по капітальним вкладенням

 

15

 

311, 312

11

Відображені різні витрати на потреби основних цехів

 

23

 

311, 312

12

Готівка, що надійшли до каси з банку

30

311, 312

13

Погашена заборгованість перед постачальниками і підрядчиками

 

631

 

311, 312

14

Помилково списані банком суми

374

311, 312

15

Перераховані платежі до бюджету

641

311, 312

16

Погашення заборгованості з відрахування органам соціального страхування

 

652

 

311, 312

17

Перерахування авансу підзвітним особам

372

311, 312

18

Сплачені пені, штрафи, неустойки

948

311, 312

19

Погашена заборгованість з короткострокового кредиту банку

 

60

 

311, 312

20

Погашені довгострокові кредити банків

50

311, 312

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑