4. Аналіз фінансового стану підприємства

В таблиці 4.1. наведемо дані для аналізу фінансового  стану підприємства.

Таблиця 4.1

Порівняльний аналітичний баланс ТзОВ “Лісоводське”

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

абсолютне

відносне

%

1

2

3

4

5

6

7

8

АКТИВ

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Незавершене будівництво

207,9

2,0

165,8

0,6

- 42,1

- 20,3

- 1,4

1.2. Основні засоби (залишкова вартість)

4112,7

40,3

17382,4

68,2

+ 13269,7

+ 322,7

+ 27,9

1.3. Інші фінансові інвестиції

25,1

0,3

73,0

0,3

+ 47,9

+ 190,8

-

Усього за розділом І

4345,7

42,6

17621,2

69,1

+ 13275,5

+ 305,5

+ 26,5

П. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Виробничі запаси

1923,0

18,9

3054,0

12,1

+ 1131,0

+ 58,8

- 6,8

2.2. Незавершене виробництво

66,3

0,7

105,4

0,5

+ 39,1

+ 60,0

- 0,2

2.3. Готова продукція

1154,0

11,3

1114,6

4,5

- 39,4

- 3,4

- 6,8

2.4. Дебіторська заборгованість

2137,3

20,9

2857,1

11,0

+ 719,8

+ 33,7

- 9,9

2.5. Інші поточні фінансові інвестиції

-

-

300,0

1,0

+300

-

+ 1,0

2.6. Грошові кошти ти їх еквіваленти

571,4

5,6

440,6

1,8

- 130,8

- 22,9

- 3,8

Усього за розділом П

5852,0

57,4

7871,7

30,9

+ 2019,7

+ 34,5

- 26,5

БАЛАНС

10 197,7

100

25 492,9

100

+ 15295,2

+ 150

-

ПАСИВ

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Статутний капітал

138,9

1,4

138,9

0,5

-

-

- 0,9

1.2. Інший додатковий капітал

7391,7

72,5

20126,9

79,0

+ 12735,2

+ 172,3

+ 6,5

1.3. Резервний капітал

34,7

0,3

34,7

0,1

-

-

- 0,2

1.4. Нерозподілений прибуток

72,7

0,7

3316,0

13,0

+ 3243,3

+ 4461,2

+ 12,3

Усього за розділом І

7638,0

74,9

23616,5

92,6

+ 15978,5

+ 209,2

+ 17,7

Ш. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Інші довгострокові фінансові зобов’язання

279,6

2,7

135,8

0,5

- 143,8

- 51,4

- 2,2

Усього за розділом Ш

279,6

2,7

135,8

0,5

- 143,8

- 51,4

-2,2

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Короткострокові кредити

400,0

4,0

300,0

1,6

- 100,0

- 25,0

- 2,4

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

4.2. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

85,5

0,8

60,0

0,1

- 25,5

- 29,8

- 0,7

4.3. Кредиторська заборгованість

1767,4

17,3

1339,7

5,1

- 427,7

- 24,2

- 12,2

4.4. Інші поточні зобов’язання

27,2

0,3

40,9

0,1

+ 13,7

- 50,4

- 0,2

Усього за розділом ІУ

2280,1

22,4

1740,6

6,9

- 539,5

- 23,7

- 15,5

БАЛАНС

10 197,7

100

25 492,9

100

+ 15295,2

+ 150

-

 

Позитивним є збільшення власного капіталу на 15978,5 тис. грн. (209,2%) та зменшення довгострокових і поточних зобов’язань на 143,8 тис. грн. (51,4%) і 539,5 тис. грн. (23,7%) відповідно. За звітний рік спостерігається також збільшення вартості оборотних і необоротних активів на 13275,5 тис. грн. (305,5%) і 2019,7 тис. грн. (34,5%) відповідно .Це свідчить про те, що завод активно працює. Негативним моментом є збільшення дебіторської заборгованості на 719,8 тис. грн., що складає 33,7% від її величини на початок року.

Як видно з таблиці 4.1, відбулися значні зміни в структурі активів підприємства. Якщо на початок року необоротні активи складали 42,6% від загальної суми балансу, то на кінець року вони склали 69,1%, тобто їх питома вага зросла на 26,5%. Відповідно на таку величину зменшилися в структурі активів оборотні активи. Не дивлячись на те, що сума дебіторської заборгованості зросла, її питома вага у валюті балансу зменшилася з 20,9% до 0,6%.

Аналізуючи структуру пасиву балансу, слід відзначити як позитивний момент фінансової стійкості заводу високу частку власного капіталу – 74,7% на початок року та 92,6% на кінець року. Питома вага довгострокових та поточних зобов’язань, незначна – на початок року 2,7% та 22,4% відповідно, на кінець року – 0,5% та 6,9%. Як в абсолютному виражені, так і за питомою вагою спостерігається значне зменшення поточних зобов’язань.

ТОВ “Взутекс-2” не має гарної структури свого капіталу.

Інформація, яка наводиться в пасиві балансу дає змогу визначити зміни в структурі власного і позикового капіталу, розмір залучених в оборот довгострокових і короткострокових позикових коштів. Пасив показує, звідки взялися кошти і комі підприємство за них зобов’язане.

Фінансовий стан підприємства в багатьох випадках залежить від того, які кошти має підприємство, звідки вони взялися і куди вкладені.

Велике значення для самостійності і незалежності підприємства має власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовий ризик. Але, як показує практика, ефективність використання позикового капіталу більша, ніж ефективність використання власного. Це пояснюється рядом причин.

1) для того, щоб взяти позикові кошти, позичальник обов’язково повинен обґрунтувати мету;

2) позикові кошти беруться під певний процент, тому у позичальника ще більше підвищується відповідальність перед кредиторами за повернення боргу;

3) якщо кредитором виступає банк, то він постійно контролює витрачання позикових коштів на визначену мату і хід роботи підприємства;

4) юридичне оформлення документів про надання позикових коштів означає юридичну відповідальність; надання цих коштів на певний термін означає повернення їх у встановлений строк;

5) у разу недосягнення поставленої мети підприємство може просто “проїсти” свій власний капітал і нічим не ризикувати, крім того, що стає біднішим.

У зв’язку з цим оцінимо структуру джерел фінансових ресурсів.


 

Таблиця 4.2

Оцінка структури джерел фінансових ресурсів ТзОВ “Лісоводське”

№п/п

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхил.

1

Коефіцієнт фінансової незалежності

74,9

92,6

+17,7

2

Коефіцієнт фінансової залежності, %

25,1

7,4

-17,7

3

Коефіцієнт фінансового ризику

33,5

7,9

-25,6

Структура джерел фінансових ресурсів характеризується трьома показниками:

è коефіцієнтом фінансової незалежності, який розраховується як відношення власного капіталу до загального капіталу (валюти балансу):

Кфн = ВК / ВБ

è коефіцієнтом фінансової залежності, який характеризує частку боргу у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового капіталу до загального капіталу (валюти балансу):

Кфз = ПК / ВБ

è коефіцієнтом фінансового ризику:

Кфр = ПК / ВК

Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан заводу, що склався в 2093 році.

При подальшому аналізі вивчимо динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з’ясуємо причини змін окремих їх складових і дамо оцінку цим змінам за аналізований період.

Розглянемо фактори, які вплинули на формування власного капіталу.

Розглянемо склад і структуру позикових коштів ТзОВ “Лісоводське”


 

Таблиця 4.3

Склад і структура позикових коштів ТзОВ “Лісоводське”

№п/п

 

Показники

 

2008 рік

 

2009 рік

 

Відхилення

Тис.грн.

Питома вага, %

тис.грн

Питома вага, %

тис.грн.

Питома вага, %

1

Довгострокові зобов’язання

 

279,6

 

11,0

 

135,8

 

7,2

 

-143,8

 

-3,8

2

Короткострокові кредити банків

 

400,0

 

15,6

 

300,0

 

16,0

 

-100,0

 

+0,4

3

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 

 

85,5

 

 

3,4

 

 

60,0

 

 

3,2

 

 

-25,5

 

 

-0,2

4

Кредиторська заборгованість

 

1764,4

 

68,9

 

1339,7

 

71,4

 

-427,7

 

+2,5

5

Інші поточні зобов’язання

 

27,2

 

1,1

 

40,9

 

2,2

 

+13,7

 

+1,1

6

Всього залучених коштів

 

2559,7

 

100,0

 

1876,4

 

100,0

 

-683,3

 

-

З таблиці 4.3 ми бачимо, що ТзОВ використовує у своїй діяльності як довгострокові, так і поточні позикові кошти. За звітний період їх величина зменшилася на 683,3 тис. грн., або на 26,7%. Це відбулося за рахунок зменшення кредиторської заборгованості на 427,7 тис. грн., довгострокових зобов’язань на 143,8 тис. грн., короткострокових кредитів банків на 100 тис. грн. та незначного зменшення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями на 25,5 тис. грн. при незначному зростанні інших поточних зобов’язань на 13,7 тис. грн. В складі позикових коштів найбільшу питому вагу має кредиторська заборгованість, яка зросла за звітний рік на 12,5%.

Окремо проаналізуємо наявність, склад і структуру кредиторської заборгованості, частоту і причини створення прострочення кредиторської заборгованості.


 

Таблиця 4.4

Аналіз складу, структури і динаміки

кредиторської заборгованості підприємства

№п/п

 

Показники

 

2008 рік

 

2009 рік

 

Відхилення

Тис.грн.

Питома вага, %

тис.грн

Питома вага, %

тис.грн.

Питома вага, %

1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи

 

 

1225,2

 

 

69,3

 

 

642,0

 

 

47,9

 

 

-583,2

 

 

-21,4

2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

- з позабюджетних платежів

- зі страхування

- з оплати праці

- з учасниками

 

 

110,3

 

19,7

28,0

142,4

241,8

 

 

6,2

 

1,1

1,6

8,1

13,7

 

 

90,8

 

10,7

20,0

138,1

438,1

 

 

6,8

 

0,8

1,5

10,3

32,7

 

 

-19,5

 

-9,0

-8,0

-4,3

+196,3

 

 

+0,6

 

-0,3

-0,1

+2,2

+19,0

3

Усього

1767,4

100,0

1339,7

100,0

-427,7

-

Результати розрахунків, наведені в таблиці 4.4 свідчать про зменшення кредиторської заборгованості на 427,7 тис. грн., що складає 24,2%. При цьому значно знизилися кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (на583,2 тис. грн.), зменшилися поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – на 19,5 тис. грн., з позабюджетних платежів – на 9,0 тис. грн., зі страхування – на 8,0 тис. грн., з оплати праці – на 4,3 тис. грн., а поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками зросли на 196,3 тис. грн.

Зменшення кредиторської заборгованості в цілому заслуговує позитивної оцінки, але керівництву все ж таки треба звернути увагу на високий рівень кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

Активи підприємства – це все те, що має вартість, належить підприємству і відображається в активі бухгалтерського балансу. В активі бухгалтерського балансу відображається інформація про розміщення капталу, про вкладення його в конкурентне майно, матеріальні цінності, про витрати підприємства, готову продукцію, про залишки вільної готівки.

Таблиця 4.5

Аналіз складу і структури активів ТзОВ “Лісоводське”

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

абсолютне

відносне

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Необоротні активи

4345,7

42,6

17621,2

69,1

+ 13275,5

+ 305,5

+ 26,5

2. Оборотні активи

5852,0

57,4

7871,7

30,9

+ 2019,7

+ 34,5

- 26,5

3. Усього

10 197,7

100

25 492,9

100

+ 15295,2

+ 150

-

4. Матеріальні оборотні засоби

 

3143,3

 

53,7

 

4274,0

 

54,3

 

+1130,7

 

+36,1

 

+0,6

5. Грошові кошти та їх еквіваленти

 

571,4

 

9,8

 

740,6

 

 

9,4

 

+169,2

 

+29,6

 

-0,4

6. Дебіторська заборгованість

 

2137,3

 

36,5

 

2857,1

 

36,3

 

+719,8

 

+33,7

 

-0,2

7. Всього оборотних засобів

 

5852,0

 

100,0

 

7871,7

 

100,0

 

+2019,7

 

+34,5

 

-

 

За звітний рік загальна сума капіталу зросла на 15295,2 тис. грн. (150%). Це відбулося за рахунок збільшення необоротних активів на 13 275,5 тис. грн. (305,5%) та оборотних активів на 2019,7 тис. грн. (34,5%). Темпи зростання необоротного капіталу значно перевищили темпи зростання оборотного капіталу і тому відбулися суттєві зміни в структурі загального капіталу. Так, на початок року частка необоротного капіталу склала 42,6% і 57,4% від загального капіталу складав оборотний капітал. На кінець року це співвідношення склало 69,1% і 30,9% відповідно.

Як бачимо, частка оборотного капіталу зменшилася на 26,5%. При цьому спостерігаються зміни і в складі самого оборотного капіталу. Треба

зазначити, що в динаміці відбулося збільшення по всіх складових оборотних засобів. Найбільшу питому вагу в їх складі як на початок, так і на кінець року мають матеріальні оборотні засоби.

Після загального аналізу активів підприємства дослідимо основний капітал. Основний капітал – це вкладення засобів з довгостроковими цілями в нерухомість, акції, облігації тощо.

Основні фонди посідають особливе місце в основному капіталі і мають основну питому вагу в іммобілізованих активах. У сучасних умовах господарювання первинна вартість основних засобів втратила свою значимість. Користувачів інформації цікавить реальна їх вартість на сьогодні. Тому в валюту балансу вони входять за залишковою вартістю.

Таблиця 4.6

Аналіз основного капіталу ТзОВ “Лісоводське”

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

абсолютне

відносне

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Незавершене будівництво

207,9

2,0

165,8

0,6

- 42,1

- 20,3

- 1,4

2. Основні засоби (залишкова вартість)

4112,7

40,3

17382,4

68,2

+ 13269,7

+ 322,7

+27,9

3. Знос

4557,6

-

20193,7

-

+15636,1

-

-

4. Довгострокові фінансові інвестиції

25,1

0,3

73,0

0,3

+ 47,9

+ 190,8

-

Усього основного капіталу

 

4345,7

 

42,6

 

17621,2

 

69,1

 

+ 13275,5

 

+ 305,5

 

+ 26,5

 

Як видно з таблиці 4.6, сума основного капіталу збільшилася на значну величину – 13275,5 тис. грн., що складає 305% по відношенню до початку року. Це відбулося в основному за рахунок зростання основних фондів на 13269,7 тис. грн., а також за рахунок збільшення довгострокових фінансових інвестицій на 47,9 тис. грн. при скороченні незавершеного будівництва.

Треба відмітити, що значне зростання основних фондів супроводжується практично незмінним коефіцієнтом зносу, що позитивно характеризує діяльність підприємства.

Наступним кроком є аналіз змін поточних активів балансу як найбільш мобільної частини капіталу. Насамперед оцінюються зміни в наявності і структурі оборотного капіталу за найважливішими його складовими.

Таблиця 4.7

Аналіз оборотного капіталу ТзОВ “Лісоводське”

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

абсолютне

відносне

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Виробничі запаси

1923,0

18,9

3054,0

12,1

+ 1131,0

+ 58,8

- 6,8

2. Незавершене виробництво

66,3

0,7

105,4

0,5

+ 39,1

+ 60,0

- 0,2

3. Готова продукція

1154,0

11,3

1114,6

4,5

- 39,4

- 3,4

- 6,8

4. Усього матеріальних оборотних засобів

 

3143,3

 

53,7

 

4274,0

 

54,3

 

+1130,7

 

+36,1

 

+0,6

5. Дебіторська заборгованість

2137,3

20,9

2857,1

11,0

+ 719,8

+ 33,7

- 9,9

6. Поточні фінансові інвестиції

-

-

300,0

1,0

+300

-

+ 1,0

7. Грошові кошти ти їх еквіваленти

571,4

5,6

440,6

1,8

- 130,8

- 22,9

- 3,8

Оборотний капітал

5852,0

57,4

7871,7

30,9

+ 2019,7

+ 34,5

- 26,5

З даних таблиці 4.7 видно, що сума оборотного капіталу збільшилася на 2019,7 тис. грн. Це відбулося з рахунок збільшення залишків виробничих запасів на 1131 тис. грн., суми дебіторської заборгованості – на 719,8 тис. грн., величини поточних фінансових інвестицій – на 300 тис. грн. та залишків незавершеного виробництва. При цьому зменшилися залишки грошових коштів та їх еквівалентів на 130,8 тис. грн. та готової продукції на 39,4 тис. грн.

Керівництву треба звернути увагу на значне підвищення виробничих запасів і перевірити розрахунки щодо їх потреби, а також на збільшення дебіторської заборгованості та зменшення суми грошових коштів та їх еквівалентів. Зменшення залишків готової продукції свідчить про те, що продукція заводу користується попитом.

У сучасних умовах господарювання, за наявності конкуренції як невід’ємного елемента ринкової економіки та складнощів реалізації і збуту  підприємства продають її.

Необхідно розрізняти нормальну і прострочену заборгованість. Наявність простроченої заборгованості, як і невиправдане збільшення дебіторської заборгованості, призводить до створення фінансових труднощів, нестачі фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати тощо.

Негативно впливає на фінансовий стан підприємства збільшення дебіторської заборгованості, за виключенням випадків розширення діяльності і збільшення кількості покупців, що веде до підвищення сум дебіторів. Але кожне підприємство зацікавлене в скороченні термінів погашення платежів.

Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:

- ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;

- своєчасне оформлення розрахункових документів;

- застосування попередньої оплати;

- застосування вексельної форми оплати;

- удосконалення розрахунків.

Досліджується тривалість надходження коштів у дебіторській заборгованості. Вона розраховується за формулою:

Тдз = СЗ * Дн / ДО

Тдзтривалість надходження коштів в дебіторській заборгованості;

СЗ – середні залишки по розрахунках дебіторів;

Дн – дні аналізованого періоду;

ДО – сума дебетового обороту по розрахунках дебіторів.

Узагальнюючим показником дебіторської заборгованості є її оберненість. Оберненість виступає взагалі показником ліквідності і якості дебіторської заборгованості, вона розраховується як відношення відвантаженої продукції за реалізаційними цінами до середньої дебіторської заборгованості за аналізований період:

КОБДЗ = ОВП / СДЗ

Цей показник показує, скільки раз дебіторська заборгованість створюється на підприємстві і надходить йому за аналізований період.

Оберненість дебіторської заборгованості можна розрахувати в днях як відношення кількості днів в аналізованому періоді до коефіцієнта обіговості:

ОДЗ = ДН / КОБДЗ

Таблиця 4.8

Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості ТзОВ “Лісоводське”

 

№п/п

 

Розрахунки з дебіторами

2008 рік

2009 рік

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн..

%

абсолютне

відносне

1

2

3

4

5

6

7

8

1

За товари, роботи, послуги

 

1011,6

 

47,3

 

1170,3

 

41,0

 

+158,7

 

-6,3

2

З бюджетом

120,0

5,6

90,4

3,2

-29,6

-2,4

3

За виданими авансами

 

50,0

 

2,4

 

25,4

 

0,9

 

-24,6

 

-1,5

4

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

955,7

 

 

44,7

 

 

1571,0

 

 

54,9

 

 

+615,3

 

 

+10,2

5

Усього

2137,3

100,0

2857,1

100,0

+719,8

-

За звітний рік загальна величина дебіторської заборгованості збільшилася на 719,8 тис. грн., що складає 33,7%. Таке збільшення відбулося за рахунок збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості на 615,3 тис. грн. і дебіторської заборгованості за продукцію на суму 158,7 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості мають також ці два види заборгованості. Частка іншої поточної дебіторської заборгованості зросла на 10,2% і досягла на кінець року 54,9%.

Керівництву підприємства треба звернути увагу на ці негативні явища. Позитивним є зменшення заборгованості за іншими складовими.

КОБДЗ =                         39287               39287   =  15,6

               (2137,3+2857, 5)           2497,2

  Тривалість одного обороту в днях дорівнює: 360/15,6=22,9.

Отже, тривалість одного обороту дебіторської заборгованості ТзОВ “Лісоводське” є нормальною.

Умовою життєдіяльності і основою стабільності стану підприємства в ринковій економіці виступає його стійкість. На стійкість підприємства впливає дуже багато факторів. Від того, які саме фактори впливають на неї, розрізняють декілька видів стійкості.

Відповідно до підприємства як господарюючого суб’єкта існує:

 внутрішня стійкість;

 фінансова стійкість;

 загальна стійкість.

Внутрішня стійкість – це такий фінансовий стан підприємства, за якого забезпечується достатньо високий результат його функціонування.

Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.

Загальна стійкість відображає рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (затратами). Умовою загальної стійкості підприємства є його здатність вільно розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру фінансових ресурсів.

Головною складовою загальної стійкості підприємства є фінансова стійкість, яка формується в процесі всієї його фінансово-господарської діяльності.

Отже, фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення.

До числа найважливіших економічних проблем в умовах переходу до ринку є визначення меж фінансової стійкості підприємства. Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі діяльності господарюючого суб’єкта.

Надлишкова фінансова стійкість також негативно впливає на виробничо-торговельну діяльність, оскільки виступає гальмом її розвитку, збільшуючи затрати підприємства надлишковими запасами і резервами.

На нашу думку, фінансова стійкість повинна характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, який би відповідав вимогам ринку і водночас задовольняв потреби розвитку підприємства.

Значення і сутність фінансової стійкості яскраво відображаються в її показниках. Розрізняють абсолютні і відносні показники фінансової стійкості. Так, до абсолютних показників фінансової стійкості відносять такі групи показників:

õ наявність власних оборотних засобів (НВОК). Розраховується як різниця між джерелами власних і прирівняних до них коштів і поза оборотними активами. Він характеризує чистий оборотний капітал:

НВОК = Ір. ПБ – Ір. АБ

õ наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат (ВДПД). Отримується шляхом додавання до власних оборотних коштів величини довгострокових пасивів:

ВДПД = НВОК + Пр. ПБ

õ загальна величина основних джерел формування запасів і затрат. (ЗВОД). Розраховується додаванням до власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат суми короткострокових кредитів і позикових коштів:

ЗВОД = ВДПД + КК

Розглянемо динаміку наявності власних оборотних коштів ТзОВ “Лісоводське”

НВОК  за 2008 рік  = 5852,0 – 2280,1 = 3571,9 тис. грн.

НВОК за 2009 рік  = 7871,7 – 1740,6 = 6131,1 тис. грн.

Отже, в 2008 році поточні активи в сумі 3571,9 тис. грн. були сформовані за рахунок власного капіталу, в 2009 році цей показник збільшився на 2559,2 тис. грн., що оцінюється позитивно. Після повного погашення короткострокової кредиторської заборгованості на підприємстві залишилося б 3571,9 тис. грн. оборотних засобів в 2008 році і 6131,1 тис. грн. – в 2009 році.

Частка власного капіталу в сумі поточних активів в 2008 році 61%,в 2009 році – 78%.

Для успішної діяльності дане підприємство не має достатньо власних оборотних коштів.

Крім розрахунку та аналізу в динаміці наявності власних оборотних коштів при оцінці фінансової стійкості досліджується також ряд її відносних показників.


1. Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами розраховується відношенням суми власних оборотних коштів до матеріальних запасів:

Кмз = åВОК / ЗЗ

2008 рік: Кмз = 3571,9 / 3143,3 = 1,14

2009 рік:  Кмз = 6131,1 / 4274,0 = 1,43

2. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення власних оборотних коштів до власного капіталу:

Кмвк = åВОК / ВК

2008 рік: Кмвк = 3571,9 / 7638,0 = 0,47

2009 рік:  Кмвк = 6131,1 / 23616,5 = 0,26

3. Стабільність структури оборотних коштів розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів:

ССОК = åВОК / ОК

2008 рік: ССОК = 3571,9 / 5852,0 = 0,57

2009 рік:  ССОК = 6131,1 / 7871,7 = 0,78

4. Індекс постійного активу розраховується як відношення основного капіталу до власного капіталу:

Іпа = ОСК / ВК

2008 рік: Іпа = 4345,7 / 8670,3 = 0,53

2009 рік:  Іпа = 20193,7 / 37576,1 = 0,54

5. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як відношення залишкової вартості основних фондів до сукупності усіх активів підприємства:

Крвоз = ЗВОФ / å АП

2008 рік: Крвоз = 4112,7 / 10197,7 = 0,40

2009 рік:  Крвоз = 17382,4 / 25492,9 = 0,68

6. Коефіцієнт накопичення амортизації розраховується як відношення суми амортизації основних засобів і нематеріальних активів до первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів:

qКнам = å АМ(З) / ПВОЗНА

2008 рік: Кнам = 4557,6 / 8670,3 = 0,53

2009 рік:  Кнам = 20193,7 / 37576,1 = 0,54

 

          Відносні показники фінансової стійкості ТзОВ “Лісоводське” наведемо в таблиці 4.9

Таблиця 4.9

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ “Лісоводське”

№п/п

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхил.

(+,-)

1

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами

 

1,14

 

1,43

 

+0,29

2

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 

0,47

 

0,26

 

-0,21

3

Стабільність структури оборотних коштів

 

0,61

 

0,78

 

+0,17

4

Індекс постійного активу

0,57

0,75

+0,18

5

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

 

0,40

 

0,68

 

+0,28

6

Коефіцієнт накопичення амортизації

 

0,53

 

0,54

 

+0,01

 

Аналіз показників показує, що підприємство  не має гарної фінансової стійкості, хоча спостерігається зниження в динаміці коефіцієнта маневреності власного капіталу.

При проведенні фінансового аналізу підприємства важливо визначити запас фінансової стійкості (зони безпечності підприємства), під яким розуміють той обсяг реалізації, який забезпечує підприємству певну стійкість його фінансового становища. Для цього використовують такі показники:

1)      виручка від реалізації (без ПДВ);

2)      повна собівартість продукції;

3)      прибуток;

4)      постійні витрати;

5)      змінні витрати;

6)      маржинальний дохід;

7)      поріг рентабельності;

8)      запас фінансової стійкості.

Запас фінансової стійкості розраховується по формулі:

 

ЗФС = (ВР – Прен) / ВР * 100, або ЗФС = ВР – Прен

Таблиця 4.10

Аналіз запасу фінансової стійкості

№п/п

Показник

Рівень

1

Виручка від реалізації без ПДВ, тис. грн.

7400

2

Повна собівартість продукції, тис. грн.

5552

3

Прибуток, тис. грн..

1848

4

Сума умовно-змінних витрати, тис. грн.

3886

5

Сума умовно-постійних витрат, тис. грн.

1666

6

Сума маржинального доходу (р.3+р.5), тис. грн.

3514

7

Частка маржинального доходу (р.6:р.1), %

47,5

8

Поріг рентабельності, тис. грн.

3507

9

Запас фінансової стійкості:

-         тис. грн.

-         %

 

3893

52,6

У звітному році необхідно було реалізувати продукцію на суму 3507 тис. грн., щоб покрити всі витрати. При такій виручці рентабельність дорівнює нулю. Фактично виручка склала 7400 тис. грн., що вище порогу рентабельності на 3893 тис. грн., або на 52,6%. Це і є запас фінансової стійкості. Виручка може зменшитися ще на 52,6% і тільки тоді рентабельність дорівнюватиме нулю.

Якщо виручка впаде ще більше, то підприємство стане збитковим, буде “проїдати” власний і позиковий капітал, стане банкрутом. Тому слід постійно слідкувати за порогом рентабельності та запасом фінансової стійкості.

В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємства вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності.

Платоспроможність – це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання.

Ліквідність означає здатність цінностей легко перетворюватися в гроші, тобто в абсолютно ліквідні засоби.

Усі активи підприємства залежно від ступеня їх ліквідності, можна умовно поділити на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) – суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використанні для здійснення поточних розрахунків негайно. В цю групу включають також і короткострокові фінансові вкладення.

2. Активи, що швидко реалізуються (А2) – активи, для перетворення яких у наявні кошти потрібний визначений час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, та інші оборотні активи.

3. Активи, що повільно реалізуються (А3) – найменш ліквідні активи – це запаси і витрати.

4. Активи, що важко реалізуються (А4) – це активи, призначенні для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду часу. В цю статтю можна включити статті розділу І активу балансу “Необоротні активи”.

Пасиви балансу залежно від ступеня зростання строків погашення зобов’язань групуються так:

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1) – кредиторська заборгованість, позики для працівників, інші короткострокові пасиви.

2. Короткострокові пасиви (П2) – короткострокові позикові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.

3. Довгострокові пасиви (П3) – довгострокові кредити банків, позикові кошти та інші довгострокові пасиви.

4. Постійні пасиви (П4) – статті розділу І пасиву балансу.

Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують короткострокові зобов’язання.

Підприємство може бути ліквідним в більшій або меншій мірі, або у нього загалі може бути відсутня ліквідність. Для оцінки реального ступеня ліквідності підприємства спочатку здійснимо аналіз ліквідності балансу.

Ліквідність балансу – це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких в гроші відповідає строку погашення платіжних зобов’язань.

Для визначення ліквідності балансу порівняємо підсумки з кожної групи активів і пасивів.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А1 ³ П1;

А2 ³ П2;

А3 ³ П3;

А4 < П4;

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов’язання підприємства, то обов’язково виконується остання нерівність. Це означає наявність у підприємства власних оборотних коштів, тобто дотримується мінімальна умова фінансової його стійкості.

Аналіз ліквідності балансу оформимо спеціальною таблицею.


 

Таблиця 4.11

Аналіз ліквідності балансу ТзОВ “Лісоводське”

 

 

Актив

 

2008 рік

 

2009 рік

 

 

Пасив

 

2008 рік

 

2009 рік

Платіжний надлишок або нестача

2008 рік

2009 рік

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

 

571,4

 

 

740,6

1.Найбільш строкові зобов’язання (П1)

 

1794,6

 

1380,6

 

-1223,2

 

-640,0

2. Швидко реалізовані активи (А2)

 

2137,3

 

2857,1

2.Короткострокові пасиви (П2)

 

485,5

 

360

 

+1651,8

 

+2497,1

3. Повільно реалізовані активи (А3)

 

3143,3

 

4274

3.Довгострокові пасиви (П3)

 

279,6

 

135,8

 

+2863,7

 

+4138,2

4. Важко реалізовані активи (А4)

 

4345,7

 

17621,2

4. Постійні пасиви (П4)

 

7638

 

23616,5

 

-3292,3

 

-5995,3

Як бачимо з таблиці, баланс ТзОВ “Лісоводське” не є абсолютно ліквідним.

Керівництву підприємства слід обов’язково звернути на це увагу і з’ясувати причини такого негативного становища.

Але підприємство є ліквідним, оскільки поточні активи перевищують поточні зобов’язання як на початок, так і на кінець року.

При аналізі ліквідності підприємства використовують такі показники:

коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) – визначається відношенням найбільш ліквідних активів до поточної кредиторської заборгованості підприємства:

Кал  = А1 / (П1 + П2)

2008 рік:

Кал  = 571,4 / 2280,1 = 0,25;

2009 рік:

Кал  = 740,6 / 1740,6 = 0,43;

коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл)  - обчислюється відношенням суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до поточної дебіторської заборгованості:

Кшл  = (А1 + А2) / (П1 + П2)

2008 рік:

Кшл  =(571,4 +2137,3) / 2280,1 = 1,2;

2009 рік:

Кшл  = (740,6 +2857,1) / 1740,6 = 2,1;

коефіцієнт покриття (Кп) – розраховується відношенням поточних активів до поточних зобов’язань:

Кшл  = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

2008 рік:

Кшл  = 5852 / 2280,1 = 2,6;

2009 рік:

Кшл  = 7871,7 / 1740,6 = 4,5;

коефіцієнт критичної ліквідності (Ккл) – розраховується як відношення поточних активів за мінусом виробничих запасів і затрат до поточних пасивів:

Ккл  = (А1 + А2 + А3 – ВЗ – З) / (П1 + П2)

2008 рік:

Кшл  =(5852 – 1923 – 66,3) / 2280,1 = 1,7;

2009 рік:

Кшл  = (7871,7 + 3054 – 105,4) / 1740,6 = 2,7;

Таблиця 4.12

Аналіз ліквідності ТзОВ “Лісоводське”

№п/п

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхил.

(+,-)

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25

0,43

+0,18

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,2

2,1

+0,9

3

Коефіцієнт покриття

2,6

4,5

+1,9

Як видно з таблиці, ТзОВ “Лісоводське” не має досить високих показників ліквідності, хоча вони і зростають у динаміці.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз її полягає у досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фінансових коефіцієнтів оберненості, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства господарюючого суб’єкта.

Розглянемо показники, що характеризують ділову активність ТзОВ “Лісоводське”.

1. Коефіцієнт загальної оберненості капіталу (Коз) обчислюється як відношення виручки від реалізації (ВР) до середньої вартості загального капіталу за певний період (ЗК):

Коз = ВР/ЗК

Минулий рік: 8500/58895=0,14;

Звітний рік: 8880/60259=0,15.

2. Коефіцієнт оберненості мобільних засобів (Ком) являє собою відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період величини мобільних засобів (запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки, інші оборотні активи) по балансу (МК):

Ком = ВР/МК

Минулий рік: 8500/7421=1,14;

Звітний рік: 8880/8504=1,04.

3. Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів (Комз) обчислюється як відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості запасів і затрат по балансу (МЗ):

Комз = ВР/МЗ

Минулий рік: 8500/4304=1,97;

Звітний рік: 8880/4921=1,81.

4. Коефіцієнт оберненості готової продукції (Когп) визначається як відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період величини готової продукції (ГП):

Когп = ВР/ГП

Минулий рік: 8500/812=10,48;

Звітний рік: 8880/802=11,07.

5. Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості (Кодз) визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості (ДЗ):

Кодз = ВР/ДЗ

Минулий рік: 8500/2352=3,61;

Звітний рік: 8880/2413=3,68.

6. Середній термін обороту дебіторської заборгованості (Тобд) розраховується як відношення календарного фонду за певний період до коефіцієнта оберненості дебіторської заборгованості (Кодз):

Тобд = 365/ Кодз

Минулий рік: 365/3,61=101,1;

Звітний рік: 365/3,68=99,2.

7. Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості (Кокз) визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період кредиторської заборгованості (КЗ):

Кокз = ВР/КЗ

Минулий рік: 8500/375=22,67;

Звітний рік: 8880/380=23,37.

8. Середній термін обороту кредиторської заборгованості (Тобк) розраховується як відношення календарного фонду за певний період до коефіцієнта оберненості кредиторської заборгованості (Кокз):

Тобк = 365/ Кокз

Минулий рік: 365/22,67=16,1;

Звітний рік: 365/22,37=15,6.

9. Фондовіддача основних засобів та інших поза оборотних активів (ФПВ) розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої за період величини необоротних активів (НОА):

ФПВ = ВР/НОА

Минулий рік: 8500/51474=0,165;

Звітний рік: 8880/51755=0,172.

10.Коефіцієнт оберненості власного капіталу (Ковк) розраховується як  відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості власного капіталу (ВК):

Ковк = ВР/ВК

Минулий рік: 8500/59000=0,144;

Звітний рік: 8880/59879=0,148.

11.Продуктивність праці  (ПП) визначається як відношення виручки від реалізації до середньоспискової чисельності робітників (СЧ):

ПП = ВР/СЧ

Минулий рік: 8500/1299=6,54;

Звітний рік: 8880/1313=6,76.

Таблиця 4.13

Аналіз ділової активності ТзОВ “Лісоводське”

№п/п

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1

Коз

0,14

0,15

+0,01

2

Ком

1,14

1,04

- 0,10

3

Комз

1,97

1,81

- 0,16

4

Когп

10,48

11,07

+0,59

5

Кодз

3,61

3,68

+0,07

6

Тобд

101,1

99,2

- 1,9

7

Кокз

22,67

23,37

+0,7

8

Тобк

16,1

15,6

- 0,5

9

ФПВ

0,165

0,172

+0,007

10

Ковк

0,144

0,148

+0,008

11

ПП

6,54

6,76

+0,22

Як бачимо динаміка практично всіх показників ділової активності підприємства оцінюється позитивно. Негативно характеризує підприємство лише зниження коефіцієнта оберненості матеріальних оборотних коштів в результаті накопичення виробничих запасів і збільшення залишків незавершеного виробництва.

 

 

 

 


 

Висновки та пропозиції

           Товариство з обмеженою відповідальністю “Лісоводське” здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про господарські товариства”, “Про власність”, “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, господарського, цивільного, земельного законодавства.

Головною метою ТзОВ “Лісоводське” є виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, а також надання юридичним та фізичним особам послуг щодо ведення сільського господарства та здійснення інших, пов’язаних і не пов’язаних  з цим видів діяльності для одержання прибутків, а також реалізації економічних і соціальних інтересів Учасників.

На ТОВ “Лісоводське”  функціональна організаційна структура, яка форму­ється в організаціях з функціональним розподілом пра­ці і функціональною спеціалізацією. Ґрунтується на «шахтному» принципі побудови і спеціалізації управ­лінського процесу за функціональними підсистемами. Найважливіші для діяльності організації функції (виробництво, маркетинг, фінанси) закріплені організаційно.

Підприємство в 2007 році отримало чистий прибуток в сумі 476,0 тис. грн., в 2008 році – 100,0 тис. грн.

Підприємство у 2009 році було в збитках, які становили 243,0 тис. грн.

З цих даних можна говорити про не оптимістичне майбутнє підприємства. Але можливо все повернеться іншим боком, якщо підприємство розвивається хвилеподібно і в наступному році підприємство знову буде в збитках, але все ж таки будемо надіятися на краще.

ТзОВ “Лісоводське” не має досить високих показників ліквідності, хоча вони і зростають у динаміці. Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів.

Аналіз показників показує, що підприємство  не має гарної фінансової стійкості, хоча спостерігається зниження в динаміці коефіцієнта маневреності власного капіталу. Як бачимо динаміка практично всіх показників ділової активності підприємства оцінюється позитивно.


Список використаних джерел

1.     Закон України “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні” // Дебет і кредит. – 2003. - № 48. – с. 13 – 57.

2.     Закон України “Про аудиторську діяльність” // Облік і аудит. – 2003. - № 5. – с. 5 – 35.

3.     Інструкція з обліку зобов’язань підприємства // Галицькі контракти. – 2001. - № 4. – с. 24 – 45.

4.     Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Закони. Положення. Інструкції. – К.: Юрінком, 2000. – 231с.

5.     Васильчик В.С. Порядок нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів. // Облік і аудит. – 2003. - № 9. – с. 23 – 33.

6.     Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2002. – 266 с.

7.     Грабова Н.М. Бухгалтерський облік в промисловості і в торгівлі. – К.: А.С.К., 2001. – 658 с.

8.     Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. – Дніпропетровськ, Балан имс-клуб, 2001. – 854 с.

9.     Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2000. – 784 с.

10.      Терентієва А.М. Бухгалтерський облік в ринкових умовах. -  К.: Вища школа, 2000. – 439с.

11.      Завгородній О.А. Бухгалтерський облік на Україні. -  К.: Знання, 2000. – 657с.

12.       Сопко В.В. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Вища школа, 2003. – 876 с.

13.       Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік та фінансова звітність в Україні. – К.: Знання, 2002. – 546 с.

14.       Чебанов А.М. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002. – 460 с.

15.      Литвиненко Л.Б. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Знання, 2003. – 451 с.

16.       Джога Р.Т. Бухгалтерський облік на підприємствах України. – К.: Знання, 2002. – 345 с.

17.       Атамас. П.Й. Основи бухгалтерського обліку. – К.: ЦНЛ, 2003. – 284 с.

18.      Малюга М.Н. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. – Житомир.: Рута, 2000. – 480 с.

19.       Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. – К.: Вища школа, 2003. – 800 с.

20.       Білуха Н.Т. Бухгалтерський облік на автотранспортних господарствах. – К.: Знання, 2000. – 212 с.

21.       Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир.: ЖІТІ, 2001. – 640 с.

22.       Дьяков М.Ф. Бухгалтерський облік в промисловості.. – К.: Знання, 2001. – 670 с.

23.      Бухгалтерський облік і аудит. // За ред. Лукінова Л.Л. – К.: Вища школа, 2002. – 474 с.

24.       Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. – Житомир.: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

25.      Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. – Житомир.: Рута, 2003. – 340 с.

26.       Матюшин В.Я. Бухгалтерський облік: теорія і практика. – К.: Знання, 2003. – 671 с.

27.      Мех. Я.В. Бухгалтерський облік та економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2002. – 890 с.

28.       Савченко А.В. Практичний посібник з бухгалтерського обліку. – К.: Вища школа, 2003. – 354 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5  Наверх ↑