3.3. Облік товарно-матеріальних цінностей на підприємстві

З метою забезпечення безперервної діяльності підприємства воно повинно бути забезпечене тими або іншими матеріальними запасами.

Склад запасів, їх оцінка та порядок відображення у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, яке було затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 року.

Основними типовими документами з оприбуткування та видачі матеріалів є: накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів тощо [див. додаток].

Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, встановлюють  відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам поставок і супровідними документам. Якщо не виявлено розходжень, матеріали приймають. При цьому можливі два варіанти оформлення приходу: безпосередньо на документі постачальника або шляхом виписування прибуткового ордера [див. додаток].

У випадках, коли є розбіжності кількості та якості з даними супроводжуючих документів постачальника, а також для матеріалів, що надійшли без платіжних документів, складають акт про приймання матеріалів.

Матеріальні цінності, що надійшли від постачальника автомобільним транспортом, оприбутковуються на склад на підставі товарно-транспортної накладної, одержаної від вантажовідправника [див. додаток].

У разі надходження  вантажу на склад без документів відділ постачання виписує наказ склад про прийом вантажу без документів. Завідуючий складом здає накази до бухгалтерії разом з прибутковими ордерами.

При дрібних купівлях матеріалів готівкою підзвітна особа зобов’язана здати матеріали на склад, а комірник на рахунку постачальника повинен поставити відмітку про дату, номер прибуткового ордера і підпис.

Необхідно щоденно одержувати в банку рахунки-фактури, перевіряти їх відповідність надходженню матеріальних цінностей на склад підприємства і контролювати своєчасність їх оплати. Є такі випадки, коли виробничі запаси надходять до складу без рахунків-фактур постачальників. Такі поставки називають невідфактурованими. Бухгалтерія повинна організувати окремий облік розрахунків за ці матеріали і вжити заходів до своєчасного одержання рахунків від постачальників.

Відпуск матеріалів на сторону виконується на підставі  договорів, нарядів та інших документів і письмового розпорядження керівника підприємства.

Таким чином, постачання кожного підприємства матеріальними ресурсами являє собою єдність двох процесів:

1) транспортування і доставку на підприємство замовлених і закуплених матеріальних ресурсів на підставі первинної документації;

2) оформлення заборгованості й оплати постачальникам одержаних від них матеріальних цінностей.

У бухгалтерському обліку оцінка запасів можлива за різною вартістю.

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачується за інформаційні, посередницькі послуги у зв’язку з пошуком і придбанням запасів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання.

Для обліку запасів базове підприємство використовує рахунок 20 “Запаси” з відповідними субрахунками.

На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" відображають­ся наявність та рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонен­тами при її виготовленні (забудовники облік будівельних матеріа­лів і конструкцій ведуть на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, що вико­ристовуються підрядними будівельними організаціями при здійс­ненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт. Допоміжні ма­теріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей та сприяння у виробничому процесі, також відображаються на субрахунку 201.Сільськогосподарські підприємства також відображають її вартість на цьому субрахунку.

На субрахунку 202 "Купівельні напівфабрикати та ком­плектуючі вироби" відображаються наявність та рух покупних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та ви­роби — дерев'яні, залізобетонні, металеві, інші), що придбані для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби, прид­бані для комплектації готової продукції, вартість яких не вклю­чається до собівартості продукції цього підприємства, відобра­жаються на рахунку 28 "Товари".

На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде па­ливо, мастильні матеріали) обліковуються наявність та рух пали­ва, що придбається чи заготовляється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для ви­роблення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.

Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201 "Матеріали" і на субрахунку 203 "Паливо" — за ознакою переважності використання на цьому підприємстві.

Якщо на підприємстві для технологічних та експлуата­ційних потреб, для вироблення енергії та опалення будівель ство­рюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203.

На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відобража­ються наявність і рух усіх видів тари, крім тари, яка використо­вується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).

Матеріали, які використовуються для додаткового облад­нання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина й матеріали".

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конст­рукцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які нале­жать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для  виконання  будівельно-монтажних  робіт,   виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" не врахо­вується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засо­би, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільського­сподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбан­ня такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" у міру над­ходження їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації.

Устаткування й будівельні матеріали, що передані підряд­нику для монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після під­твердження їх монтажу й використання.

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придба­них чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агре­гатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зно­шених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інстру­менту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних ма­шин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

За дебетом субрахунку відображаються залишок і надхо­дження, за кредитом — витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при авто­мобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвен­тарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрич­на група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті.

Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку виробничих запасів.

1.                     Надійшли і оприбутковані виробничі запаси від постачальників:

                             Дт 20                        Кт 63                              å46000                 

2. Відображені витрати з доставки та розвантаження матеріалів:

                              Дт 20                        Кт 63, 66                        å135                

3. Оприбутковані матеріальні цінності власного виробництва:

                              Дт 20                        Кт 23                              å1200

4. Придбані матеріальні цінності підзвітною особою:

                              Дт 20                        Кт 372                            å670

5. Сума дооцінки виробничих запасів:

                              Дт 20                        Кт 423                            å563

6. Сума уцінки виробничих запасів:

                              Дт 423                        Кт 20                            å445

7. Відображена сума ПДВ до операцій 1, 2, 4:

                              Дт 641                        Кт 63, 372                     å9361

8. Перераховано  постачальникам за придбані виробничі запаси:

                               Дт 63                        Кт 311                            å46135

9. Оприбуткована вартість відходів виробництва:

                                Дт 20                        Кт 23                                å235

10. Відпущені зі складу на виробництво виробничі запаси:

                                Дт 23                        Кт 20                                 å35000

11. Використані матеріальні цінності на капітальне будівництво:

                                Дт 151                        Кт 20                               å77600

12. Використані матеріальні цінності на пакування продукції:

                               Дт 93                        Кт 20                                  å3445

13. Використані матеріальні цінності на виправлення браку:

                              Дт 24                        Кт 20                                    å1540

Інвентаризація виробничих запасів проводиться за місцем зберігання та окремо за матеріально відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації записуються в описи за кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного номеру, виду, групи, сорту і кількості.

За результатами проведеної інвентаризації складається протокол, у якому зазначаються стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і лишків при пересортиці, списування нестач у межах норм природного убутку, а також понад нормативні нестачі і втрати від порчі цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат у подальшому. Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути розглянутий і затверджений у 5-ти денний строк керівником підприємства.

Результати інвентаризації після затвердження керівником відображаються у бухгалтерському обліку підприємства.

 

3.4. Облік грошових коштів на підприємстві

Відповідно до Інструкції № 3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, банки відкривають своїм клієнтам рахунки: розрахункові, поточні, позикові, депозитні, бюджетні й субрахунки.

Рахунок № 31 “Рахунки в банках” призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.

На дебеті рахунка № 31 “Рахунки в банках” відображається надходження грошових коштів, а на кредиті – їх використання.

Субрахунки № 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” і № 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Операції по рахунку № 31 “Рахунки в банках” відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку № 31 “Рахунки в банках”, то вони відображаються відповідно на дебеті або кредиті рахунка № 31 в кореспонденції з рахунком № 374 “Розрахунки за претензіями”. Про помилку письмово сповіщають установу банку і вимагають їх виправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка № 31 “Рахунки в банках”, необхідно своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов’язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть за собою збитки грошових коштів і мають бути зрештою списані на збитки підприємства. На рахунку № 31 “Рахунки в банках” залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку по рахунку № 31 “Рахунки в банках”.

Аналітичний облік на рахунку № 31 “Рахунки в банках” здійснюється за виписками банку [див. додаток], і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних. У разі необхідності деталізація кожного аналітичного рахунка здійснюється за виписками банку.

Основою для запису операцій на рахунку № 31 “Рахунки в банках” є виписки з цього рахунка. Періодично (частіше кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій. Виписка обов’язково подається на 1-ше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюються, чи всі записи належать до підприємства-власника рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера № 2 і допоміжної відомості № 2) операцій на рахунку № 31 “Рахунки в банках”. Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно враховувати, що рахунок № 31 “Рахунки в банках” підприємства є активними, а для банку ці рахунки підприємств є пасивними рахунками. Тому на дебеті у виписці банку буде показана сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті – зарахована на нього сума, відповідно сальдо у виписці буде на кредиті рахунка.

Сальдо на рахунку № 31 “Рахунки в банках” завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.

Виписка банку змінює регістр аналітичного обліку по рахунку, а тому обов’язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду.

При передачі рахунка до іншої установи банку одночасно передаються за списком всі документи з оформленням рахунка, крім карток із зразком підписів та відтиском печатки. Передача здійснюється у 3-денний строк.

Кореспонденція рахунків з обліку коштів на рахунку № 31 “Рахунки в банках” наведена в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Кореспонденція рахунків з обліку коштів на рахунку № 31 “Рахунки в банках”

№ п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

 

1

2

3

4

5

1

Надійшла від покупців виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

311, 312

361

67000

2

Внесена з каси на рахунки в банках готівка

311, 312

301, 302

35700

3

Переховані постачальниками різні суми у зв’язку з перерахунками

311, 312

631

6800

4

Повернено раніше виданий аванс

311, 312

371

24870

1

2

3

4

5

5

Надійшли суми за висунуті претензії

311, 312

374

1450

6

Повернуті на рахунки в банках перерахунки сум фінансовими органами

 

311, 312

 

641

 

1200

7

Надійшли суми від окремих осіб в погашення заборгованості по відшкодуванню завданого збитку

 

311, 312

 

375

 

350

8

Суми вкладів, що надійшли від засновників, які раніше підписалися на акції

 

311, 312

 

46

 

4560

9

Одержано короткострокові кредити банків

311, 312

601

14600

10

Оплачені різні витрати по капітальним вкладенням

15

311, 312

3700

11

Відображені різні витрати на потреби основних цехів

 

23

 

311, 312

 

3700

12

Готівка, що надійшли до каси з банку

30

311, 312

25600

13

Погашена заборгованість перед постачальниками і підрядчиками

631

311, 312

36700

14

Помилково списані банком суми

374

311, 312

250

15

Перераховані платежі до бюджету

641

311, 312

3700

16

Погашення заборгованості з відрахування органам соцстраху

 

652

 

311, 312

 

2500

17

Перерахування авансу підзвітним особам

372

311, 312

5600

18

Сплачені пені, штрафи, неустойки

948

311, 312

575

19

Погашена заборгованість з короткострокового кредиту банку

60

311, 312

14600

20

Погашені довгострокові кредити банків

50

311, 312

5800

1 2 3 4 5  Наверх ↑