2. Основні техніко-економічні характеристики підприємства

Для характеристики діяльності підприємства протягом 2006 ... 2008 років скористаємося інформацією, наведеною у фінансовій звітності – ф. № 1 “Баланс”, ф. № 2 “Звіт про фінансові результати” та статистичній звітності – ф. № 1-підприєм-ництво “Звіт про основні показники діяльності підприємства за ... рік” тощо. На підставі інформації, наведеної у вище перерахованих джерелах, складемо таблицю 2.1 Основні техніко-економічні показники ТзОВ “Лісоводське” за 2007 ... 2009 роки.

 

Таблиця 2.1

Техніко-економічні показники ТзОВ “Лісоводське”

Показники

2007

2008

2009

Тем росту, % 2008/2007

Тем росту, % 2009/2008

1

2

3

4

5

6

1.Товарна продукція, тис. грн.

3711,3

4110,8

3847,5

86,8

95,8

2. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.

3834,0

4165,0                                                                                                                                                                                                                                                                        

3918,0

 

108,6

 

94,0

3. Процент реалізованої продукції, %

96,8

98,7

98,2

101,9

99,4

4. Собівартість продукції, тис. грн.

3579,0

4353,0

4246,0

121,6

97,5

5. Валовий прибуток, тис. грн.

255,0

- 188,0

328,0

33,3

140,0

6  Чистий прибуток, тис. грн.

476,0

100,0

- 243,0

21,0

4,3

6. Рентабельність підприємства, %

5,4

6,7

-14,5

124,0

-

7. Вартість основних фондів, тис. грн.

1467,38

1472,8

1365,9

100,4

92,7

8. Середньоспискова чисельність працівників, чол.

88

92

85

104,5

92,4

10. Річний фонд оплати праці працівників, тис. грн.

1372,8

1606,3

1122,0

117,0

69,8

11. Середньорічна заробітна плата, грн.

15600

17460

13200

111,9

75,6

12. Фондовіддача, грн.

1,01

1,17

1,29

115,8

110,2

13. Фондоозброєність праці, тис. грн.

21,11

27,3

27,5

129,3

100,7

14. Продуктивність праці, працівників, тис. грн./чол.

21,34

31,93

35,5

149,6

111,1

 


 

Підприємство в 2007 році отримало чистий прибуток в сумі 476,0 тис. грн., в 2008 році – 100,0 тис. грн.

Підприємство у 2009 році було в збитках, які становили 243,0 тис. грн.

З цих даних можна говорити про не оптимістичне майбутнє підприємства. Але можливо все повернеться іншим боком, якщо підприємство розвивається хвилеподібно і в наступному році підприємство знову буде в збитках, але все ж таки будемо надіятися на краще.

Ще одним показником ефективності розвитку підприємства виступає рентабельність підприємства.

Отже, у 2007 – 2009 роках рентабельність підприємства відповідно становить: 5,4%, 6,7%, -14,5%. Тобто рентабельність підприємства має такі ж тенденції як і прибуток, а саме у 2008 році рентабельність збільшується, а у 2009 році підприємство нерентабельне.

Можна зробити висновок, що для всебічної та правильної оцінки фінансового стану підприємства необхідно враховувати такі три основні показники, як прибуток, рентабельність та рівень платоспроможності. Наші дослідження показали, що у минулих роках сума збитків значно перевищувала суму прибутків, тобто підприємство було збитковим, проте на даний час ситуація помітно змінилася на краще: за даними балансу на 2008 рік сума власних коштів покривала всі зобов’язання підприємства, зросли обсяги прибутку. Підприємство стало платоспроможним.

Товарна продукція у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшилась на 13,2%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком – на 4,2%.

Виручка від реалізації продукції у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 8,5 %, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 6,0%.

Собівартість реалізованої продукції у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 21,6%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 2,5%.

Валовий прибуток у 2008 році у порівнянні з 2007 роком зменшився на 33,3%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком  збільшився на 40,0%.

Вартість основних фондів у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 0,4%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 7,3%.

Середньосписокова чисельність працівників у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 4,5%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 7,6%.

Річний фонд оплати праці у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 17,0%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшився на 30,2%.

Середньорічна заробітна плата у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 11,9%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 24,6%.

Фондовіддача у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 15,8%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком – на 10,2%.

Фондоозброєність праці у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 29,3%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком – на 0,7%.

Продуктивність праці у 2008 році у порівнянні з 2007 роком збільшилась на 49,6%, а у 2009 році у порівнянні з 2008 роком – на 11,1%.

Формування ринкової економіки, наявність різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв'язків українських підприємців основою для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно.

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з діючих нормативних актів і особливостей діяльності підприємства.

 


3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

3.1. Формування облікової політики підприємства

Ведення бухгалтерського обліку на ТзОВ “Лісоводське” покладено на бухгалтерську службу організації на чолі з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерії за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.

Головний бухгалтер ТзОВ “Лісоводське”:

Здійснює ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Забезпечує безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи меморіально-ордерну форму обліку.

Організовує аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у сумовому та кількісному виразі.

Бухгалтерський облік основних засобів провадиться згідно положення
П(с)БО №7.   При зарахуванні на баланс навчального закладу об'єкти основних засобів оцінюються за первісною вартістю. Встановлена  класифікація основних засобів за групами.

Амортизація основних засобів нараховується за податковим методом.

За збереження і експлуатацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів призначаються матеріально-відповідальні особи. Придбані основні засоби вводяться в експлуатацію на основі положення бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства Фінансів України №92 від 27.02.2000р. на основі акту ф. ОЗ-1 [див. додаток]. Ліквідація 0З будь-якої групи здійснюється на основі акту ф. № ОЗ-3 [див. додаток], ліквідація транспортних засобів - ф. №ОЗ-4 . Для підтримки об'єктів основних засобів у робочому стані проводити їх обслуговування, витрати включати до складу витрат, згідно П(с)БО №7 п. 15.

Відносяться до малоцінних необоротних активів відповідно до п. 5.1
П(с)БО №7 активи з терміном корисного використання більше одного року та вартістю до 1000 грн. Амортизація по таких активах нараховується в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 % їх вартості.

Малоцінні та швидкозношувальні предмети, які враховуються на рахунок  22, виключаються зі складу активів при передачі їх в експлуатацію і списуються на витрати звітного періоду з організаційно кількісного обліку на забалансовому рахунку.

Затверджена система оплати праці за штатним розкладом за відповідними особами.

Метод вибуття запасів  застосовується  в організації згідно П(с)БО 9 - собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Порядок організації готівкових розрахунків здійснюється згідно
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №72 від19.02.2001року.

Проводиться  інвентаризація на дату складання річного балансу.

Встановлено межу істотності в розмірі 0.1 тис. грн. для заповнення
фінансової звітності.

Для відображення витрат ТзОВ “Взутекс - 2” використовуються рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

 

3.2. Облік основних засобів на підприємстві

Для обліку витрат на придбання або створення матеріаль­них і нематеріальних необоротних активів підприємство використовує рахунок 15 "Капітальні інвестиції".

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відобра­жається збільшення зазнаних витрат на придбання або створен­ня матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кре­дитом —їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будів­ництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розра­хунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених до­кументів про право власності й приймально-передавального ак­та пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта креди­тується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єк­та відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначена пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних нео­боротних активів, нематеріальних активів.

Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку основних засобів на ТзОВ “Лісоводське”.

І. Облік придбання основних засобів,  грн.

1.                 Надійшов об’єкт основних засобів від постачальників:

Дт 152                    Кт 631                   å5600

2. Відображена сума ПДВ:

Дт 641                    Кт 631                     å1120 

3. Сплачено постачальнику за придбаний об’єкт:

Дт 631                    Кт 311                    å6720

4. Відображені витрати, пов’язані з придбанням основних засобів:

Дт 152                    Кт 685                      å345

5. Відображена сума ПДВ:

Дт 641                    Кт 685                     å69

6. Зараховано придбаний об’єкт до складу основних засобів:

Дт 10                     Кт 152                         å5945

ІІ. Облік безоплатно одержаних основних засобів, грн.

1. Безоплатно одержані основні засоби зі строком використання 5 років

Дт 10                     Кт 424                    å3800

2. Відображені витрати на транспортування і монтаж безоплатно одержаних основних засобів:

Дт 152                     Кт 685                    å50

3. Відображено ПДВ

Дт 641                     Кт 685                    å10

4. Зарахування витрат на  транспортування на збільшення вартості безоплатно одержаних основних засобів:

Дт 10                     Кт 152                       å10

5. Одночасно з нарахуванням амортизації відображується визнання доходу:

Дт 424                     Кт 745                             å1200

6.  Списується на фінансові результати дохід від безоплатно одержаних активів:

Дт 745                     Кт 79                            å1200

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встанов­люється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконст­рукції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуа­тації) слід ураховувати:

- очікуване використання об'єкта підприємством з ураху­ванням його потужності або продуктивності;

- фізичний та моральний знос, що передбачається;

- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта ос­новних засобів переглядається в разі зміни очікуваних еко­номічних вигод від його використання.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, ви­ходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного викорис­тання.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Під­приємства з сезонним характером виробництва річну суму амор­тизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році.

Місячна сума амортизації при застосуванні методів змен­шення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного та кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступно­го за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балан­сової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітно­го (податкового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на ка­лендарний квартал):

- група 1 — 1,25 відсотка,      (з 1.01.04 — 2 відсотка);

- група 2 — 6,25 відсотка,      (з 1.01.04 — 10 відсотків);

- група 3 — 3,75 відсотка,      (з 1.01.04 — 6 відсотків);

- група 4 — 15,0 відсотка.

Зауважимо, що незалежно від того, який із перших п'яти ме­тодів нарахування амортизації буде обрано, — застосування шос­того методу (податкового) є обов'язковим, оскільки це пов'язано із визначенням оподатковуваного прибутку підприємства.

За умови, коли поруч із податковим застосовується ще один із вищевказаних методів нарахування амортизації, треба мати на увазі, що амортизація, розрахована за податковим мето­дом, знайде своє відображення лише у податковій декларації.

Натомість записи як на рахунках бухгалтерського обліку, так і у балансі і звіті про фінансові результати суми нарахованих амортизаційних відрахувань будуть зроблені, в свою чергу, на підставі того методу, який, окрім податкового, було додатково обрано на підприємстві.

Для обліку основних засобів призначений рахунок № 10 “Основні засоби” із відповідними субрахунками.

На дебеті рахунка № 10 відображається собівартість основних засобів, що надійшли у звітному періоді, а на кредиті – собівартість основних засобів, що вибули у звітному періоді. Дебетове (і тільки) сальдо означає суму на звітну дату собівартості власних об’єктів основних засобів, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

Наведемо кореспонденцію рахунків з  реалізації основних засобів.

1. Відображується дохід від реалізації основних засобів:

                          Дт 311, 371                     Кт 742                     å8900

2. Нараховано ПДВ:

                           Дт 742                     Кт 641                            å1780

3. Відображено знос реалізованих основних засобів:

                          Дт 131                     Кт 10                                 å3400

4. Залишкова вартість реалізованих основних засобів:

                          Дт 972                     Кт 10                                 å6600

 

1 2 3 4 5  Наверх ↑