1.     Загальна характеристика підприємства, його організаційна та виробнича структура

  Товариство з обмеженою відповідальністю “Лісоводське” здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про господарські товариства”, “Про власність”, “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, господарського, цивільного, земельного законодавства.

Головною метою ТзОВ “Лісоводське” є виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, а також надання юридичним та фізичним особам послуг щодо ведення сільського господарства та здійснення інших, пов’язаних і не пов’язаних  з цим видів діяльності для одержання прибутків, а також реалізації економічних і соціальних інтересів Учасників.

Предметом діяльності Товариства є:

- ведення сільськогосподарського виробництва;

- виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізація сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так і придбаної у інших виробників;

- оптова, роздрібна та комісійна торгівля сільськогосподарською продукцією, продукцією переробки як власного виробництва, так і придбаної у інших виробників, товарами широкого вжитку, в тому числі продуктами харчування, харчовими добавками, горілчаними, лікерними, коньячними виробами, пивом, вином, тютюновими виробами та іншими товарами, для чого Товариство має право будувати, відкривати магазини, бари, кафетерії, інші заклади торгівлі та громадського харчування;

- постачання та монтаж технологічного устаткування для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, засобів малої механізації, запасних частин до сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського інвентаря, інструментів, транспортних засобів, гербіцидів, міндобрив, насіння, племінної, робочої худоби та птиці, комбікормів, ветеринарних препаратів, зоотехнічних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення;

- діяльність по організації та здійсненню перевезень пасажирів та вантажів автомобільним, залізничним транспортом, будівництво і експлуатація шляхів сполучення, транспортних засобів та комунікацій;

- надання агротехнічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, селянським (фермерським) господарствам, сільськогосподарським та іншим підприємствам та організаціям;

- будівництво та ремонт житла та виробничих споруд, здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт, розробка проектно-кошторисної документації, виробництво будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, металевих, сантехнічних виробів;

- надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів, оптова та роздрібна торгівля пальним та мастильними матеріалами, посередницька діяльність в цій галузі;

- маркетинг, експорт та імпорт харчопереробного, будівельного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій та інших виробів, технологій;

- комерційна діяльність (включаючи комісійну торгівлю), консультативно-інформаційна, маркетингова, агентська, брокерська, дилерська, дистриб’юторська, консигнаційна, консалтингова та інша посередницька діяльність:

- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, культурно-видовищних, спортивних заходів, розважальних програм;

- ремонт, технічне та сервісне обслуговування автомобільного, електромеханічного обладнання, техніки, інших технічних виробів;

- виготовлення, реалізація, ремонт малогабаритної сільськогосподарської техніки, інструментів, дрібного інвентаря, предметів побуту;

- надання комунально-побутових послуг фізичним та юридичним особам;

- ветеринарне обслуговування;

- надання консультацій з агротехнічних, зооветеринарних і економічних питань;

- здійснення фінансово-кредитної, облікової та іншої діяльності, пов’язаної з залученням і використанням грошових коштів, випуском і обігом цінних паперів;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до перерахованих напрямків згідно із законодавством України.

Права та обов’язки Учасників Товариства, майно Товариства, статутний фонд Товариства та ін. наведено в додатку А.

 На ТОВ “Лісоводське”  функціональна організаційна структура, яка форму­ється в організаціях з функціональним розподілом пра­ці і функціональною спеціалізацією. Ґрунтується на «шахтному» принципі побудови і спеціалізації управ­лінського процесу за функціональними підсистемами (рис. 1.1). Найважливіші для діяльності організації функції (виробництво, маркетинг, фінанси) закріплені організаційно.

Рис. 1.1. Організаційна структура ТОВ “Лісоводське”

Для кожної з них формується ієрархія служб («шахта»), за якої основні функціональні служби поділяються на дрібніші підрозділи, що вирішують вузькоспеціалізовані завдання. Це дає змогу підібрати у від­діли кваліфікованих фахівців, що забезпечує організації мінімізацію виробничих витрат.

Результати роботи кожної функціональної служби оцінюють за відповідними показниками. Наприклад, робота виробничого відділу характеризується показни­ками виконання графіка випуску продукції, витрат ре­сурсів, продуктивності праці, використання обладнан­ня тощо. Відповідно будується і система матеріального стимулювання, яка зорієнтована на досягнення висо­ких показників кожної служби. При цьому кінцевий результат ніби відходить на задній план, оскільки вва­жається, що всі служби працюють на його отримання.

Перевагами функціональної структури є:

- ефективний централізований контроль за досяг­ненням результатів у відповідних сферах діяльності;

- висока якість управління операціями у відносно стабільних сферах бізнесу;

- ефективне досягнення ефекту масштабу на базі функціональної спеціалізації.

Однак надмірне зосередження на вдосконаленні за­кріпленої функції звужує управлінське мислення, спричиняє розмежування в роботі окремих функціо­нальних служб, ускладнює міжфункціональну коорди­націю, перешкоджає залученню в організацію іннова­цій. Крім того, у працівників функціональних відділів розвивається «синдром вищості» щодо персоналу ін­ших підрозділів, який проявляється у постійному на­маганні втрутитися в їхню роботу. Це спричиняє над­ходження у виробничі цехи суперечливих вказівок з різних функціональних служб і виникнення міжфункціональних конфліктів. Порушується принцип єдинов­ладдя, ефективність управління знижується. Тому функціональна структура придатна для великих монопродуктових, моноринкових організацій.


1 2 3 4 5  Наверх ↑