1.6. Форми ведення бухгалтерського обліку малими підприємствами.

Малі підприємства з простим технологічним процесом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, які здійснюють за місяць не більше 300 господарських операцій, можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського об­ліку.

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовува­тися в:

— простій формі (без використання регістрів обліку майна малого підприємства), якщо мале підприємство здійснює за місяць не більше 100 господарських операцій і не здійснює виробництво продукції та робіт, пов'язаних з великими матері­альними витратами;

— формі бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства, якщо мале підприємство на балансі обліковує власні основні засоби, виробничі запаси, товари і готову продукцію, і здійснює за місяць понад 100 господарських операцій.

Необхідно вказати, що використання двох форм спроще­ного обліку зовсім не означає, що малі підприємства не мають права застосовувати звичайну журнально-ордерну схе­му обліку. Якщо підприємство до переходу на сплату єдиного податку застосовувало саме таку форму обліку і для нього має сенс продовжувати її вести, то суб'єкт малого підприємництва може не переходити на спрощену форму бухгалтерського обліку.

Розглянемо детальніше обидві форми ведення бухгалтер­ського обліку.

Введення національних стандартів передбачає реформуван­ня бухгалтерського обліку, однак форми облікових регістрів, у яких відображаються господарські операції, залишаються ко­лишніми. Розглянемо, які ж відомості необхідно заповнювати малим підприємствам, що використовують одну із спрощених форм бухгалтерського обліку.

При використанні простої форми бухгалтерського обліку необхідним є ведення таких облікових регістрів:

— Книги обліку господарських операцій за формою № К-1;

— Відомості обліку основних засобів, нарахованих аморти­заційних відрахувань (зносу) за типовою формою № В-1;

— Відомості обліку виробничих запасів, готової продукції та товарів за типовою формою № В-2;

— Відомості обліку заробітної плати за типовою формою № В-8. При її заповненні слід враховувати, що графи 18 — 21 не заповнюються. Це пов'язано з тим, що відповідно до Указу Президента від 07.08.98 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподат­куванні» з 01.01.99 р. відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не провадяться, а відрахування до Фонду соціального страхування при використанні спрощеної системи оподаткування прямо не сплачуються.

Виходячи з того, що основою всього бухгалтерського обліку при використанні простої форми є Книга обліку господарських операцій за формою № К-1 (далі — Книга за формою № К-1), виникає необхідність більш детального розгляду порядку її за­повнення.

У Книзі за формою № К-1 ведеться реєстрація первинних облікових документів, відображаються операції на рахунках, визначається фінансовий результат. Вона містить усі застосову­вані малим підприємством бухгалтерські рахунки, є комбінова­ним регістром аналітичного і синтетичного обліку і повинна бути прошнурована і пронумерована. На останній сторінці за­писується кількість пронумерованих сторінок. Книга завіряєть­ся підписами керівника і головного бухгалтера і скріплюється печаткою.

Суми по кожній операції, зареєстрованій у Книзі за формою № К-1, відображаються методом подвійного запису одночасно за графами «Дебет» і «Кредит» рахунків обліку відповід­них видів коштів та їх джерел.

На рахунку 23 «Виробництво» у графі «Витрати на виробництво — дебет» протягом місяця відображаються витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Після визначення дебетових і кредитових оборотів за всіма бухгалтерськими рахунками виводиться сальдо по кожному рахунку на кінець місяця.

Застосування форми бухгалтерського обліку з веденням регістрів обліку майна малого підприємства припускає заповнення більшої кількості відомостей і відповід­но більшою мірою відображає фінансово-майновий стан під­приємства.

При застосуванні цієї форми обліку необхідно вести такі облікові регістри:

Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортиза­ційних відрахувань (зносу) (форма № В-1);

Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції та товарів (форма № В-2);

Відомість обліку витрат на виробництво (форма № В-3);

Відомість обліку коштів і фондів (форма № В-4);

Відомість обліку витрат та інших операцій (форма № В-5);

Відомість обліку реалізації (форма № В-6);

Відомість обліку розрахунків з постачальниками (форма № В-7);

Відомість обліку заробітної плати (форма № В-8 (без вико­ристання граф 18 — 21));

Відомість (шахова) (форма № В-9).

Як правило, кожна відомість застосовується для обліку операцій по одному з використовуваних рахунків бухгалтер­ського обліку.

Сума за будь-якою операцією записується у двох відомос­тях одночасно: у першій — по дебету рахунка з наведенням шифру рахунка, що кредитується (у графі «Кореспондуючий рахунок»), а в другій — по кредиту рахунка з аналогічним записом шифру рахунка, що дебетується. В обох відомостях у графі «Зміст операції» записується на підставі форм первинної облікової документації зміст проведеної операції.

Дані щодо фінансово-господарській діяльності малого під­приємства за місяць з усіх відомостей переносяться до відомості форми № В-9, що є основою складання оборотної відомості, яка у свою чергу застосовується для складання бухгалтерського балансу.

Зміна оборотів у поточному місяці за операціями, що відно­сяться до минулих періодів, відображається в регістрах звітного місяця в загальноприйнятому порядку — додатковим записом зменшення оборотів — способом «червоне сторно»).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑