ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ).

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2. Бухгалтерський облік: сутність, значення, стандарти.

3. Бухгалтерський облік.

4. Управлінський облік.

5. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в України.

6. Фінансова звітність підприємств.

7. Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу.

8. Облікова політика на малому підприємстві.

9. Фактори, які впливають на побудову обліку: форма власності, вид діяльності, характер діяльності, розмір підприємства та ін.

10. Форми бухгалтерського обліку.

11. Скорочена журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку для малих підприємств.

12. Спрощена форма обліку малих підприємств, які сплачують єдиний податок.

13. Проста форма обліку.

14. Побудова та коротка характеристика плану рахунків.

15. Позабалансові рахунки, особливості їх застосування.

16. Капітал та його складові.

17. Основи побудови власності засновників.

18. Статутний капітал.

19. Пайовий капітал.

20. Додатковий капітал.

21. Вилучений капітал.

22. Резервний капітал.

23. Нерозподілений капітал.

24. Облік формування та змін статутного капіталу на малих підприємствах різних форм власності.

25. Облік касових операцій.

26. Облік банківських операцій.

27. Облік розрахунків з покупцями, засновниками, дебіторами.

28. П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

29. Облік розрахунків з підзвітними особами.

30. Облік розрахунків по претензіях.

31. Облік розрахунків по відшкодуванню нестач і збитків.

32. Облік резерву сумнівних платежів.

33. Облік кредитних операцій і фінансових вкладень.

34. Облік цінних паперів.

35. Види і форми оплати праці.

36. Склад фонду оплати праці.

37. Особливості побудови обліку праці та її оплати на малих підприємствах.

38. Облік персоналу та використання робочого часу.

39. Облік виробітку на підприємствах різних видів діяльності (виробничих, невиробничих).

40. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці та інших витрат.

41. Облік операцій із страхування персоналу.

42. Облік розрахунків з Пенсійним фондом.

43. Облік виплат за рахунок фондів страхування.

44. Поняття виробничих запасів.

45. Класифікація і оцінка виробничих запасів.

46. Основи П(С)БО 9 “Запаси”.

47. Первісна оцінка виробничих запасів та її формування в бухгалтерському обліку.

48. Облік купівлі виробничих запасів.

49. Облік транспортно-заготівельних запасів.

50. Облік купівлі товарів.

51. Документальне оформлення надходження виробничих запасів.

52. Оцінка виробничих запасів методом середньозваженої.

53. Оцінка виробничих запасів методом ідентифікованої собівартості.

54. Оцінка виробничих запасів методом ФІФО.

55. Оцінка виробничих запасів методом ЛІФО.

56. Оцінка виробничих запасів методом цін продажу.

57. Облік МШП.

58. Основні положення з обліку основних засобів згідно П(С)БО 7 “Основні засоби”.

59. Класифікація основних засобів.

60. Оцінка основних засобів.

61. Документальне оформлення надходження основних засобів.

62. Облік купівлі основних засобів.

63. Методи нарахування амортизації.

64. Облік вибуття основних засобів.

65. Облік ремонту основних засобів.

66. Облік орендованих основних засобів.

67. Основи П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.

68. Облік нематеріальних активів на малих підприємствах.

69. Основи П(С)БО 15 “Дохід”.

70. Основи П(С)БО 16 “Витрати”.

71. Організація обліку витрат н виробництво згідно П(С)БО 16 “Витрати” на малих підприємствах.

72. Класифікація витрат підприємства за видами його діяльності.

73. Класифікація витрат підприємства за економічними елементами.

74. Характеристика рахунків класу 9.

75. Характеристика рахунків класу 8.

76. Облік виробничої собівартості продукції.

77. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.

78. Облік адміністративних витрат.

79. Облік витрат на збут.

80. Облік інших операційних витрат.

81. Облік витрат з використанням рахунків класу 8.

82. Облік витрат з використанням рахунків класу 9.

83. Облік фінансових витрат.

84. Методи калькулювання собівартості продукції.

85. Особливості побудови готової продукції.

86. Документальне оформлення операцій руху готової продукції.

87. Порядок організації аналітичного обліку готової продукції.

88. Особливості побудови обліку на малих підприємствах торгівлі.

89. Облік наявності та руху товарів, їх документальне оформлення і оцінка.

90. Аналітичний облік товарів.

91. Облік фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу.

92. Облік фінансових результатів діяльності.

93. Облік результатів операційної діяльності.

94. Облік результатів неопераційної діяльності.

95. Облік результатів надзвичайних подій.

96. Облік використання прибутку підприємства.

97. Склад і призначення фінансової звітності.

98. Характеристика П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності ”

99. Основи П(С)БО 2 “Баланс”. Основи П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

100. Основи П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

101. Основи П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”.

102. Основи П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

103. Основи П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”.

104. Характеристика П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва”.

105. Примітки до фінансової звітності згідно з вимогами П(С)БО. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑