5. Облік використання прибутку підприємства

 

В усіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Порядок використання прибутку визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган згідно із статутом підприємства.

За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах здійснюються розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди на підприємстві.

Чистий прибуток, одержаний товариством як результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також інших платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами учасників товариства. '

Сума, що залишилася, спрямовується на формування фондів (резервів) підприємства, а саме:

- резервного фонду у розмірі не менше 25 % статутного капіталу товариства. Він використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % чистого прибутку товариства до одержання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається зборами учасників товариства;

- фонду сплати дивідендів. Розмір планової і нарахованої за рік суми грошових коштів цього фонду затверджується зборами учасників товариства.

В разі потреби підприємство може формувати й інші фонди (резерви). Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності товариства,

покриваються з резервного фонду, а у разі недостатності - з інших фондів,

створених на підставі установчих документів.

Нерозподілений прибуток - це сума чистого прибутку, нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємства. В момент виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений.

Залишений нерозподілений за звітний рік прибуток (або непокритий поточними доходами збиток) перераховують на рахунок "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків передбачений рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

По кредиту рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету - збитки та використання прибутку.

Для бухгалтерського обліку зазначених щойно коштів передбачено такі субрахунки (у рахунку нерозподіленого прибутку):

441 "Прибуток нерозподілений"

442 "Непокриті збитки"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Рахунок 44 належить до класу "Власний капітал та забезпечення зобов'язань". Таким чином, відображається на балансі як збільшення (зменшення) власного капіталу.

Чистий прибуток визначається в кінці звітного року і відображається по дебету рахунку 79 "Фінансові результати" і по кредиту рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Збиток по звітному балансу відображається по дебету рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і по кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" (останній в будь-якому випадку закривається). Кредитове сальдо по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" характеризує нерозподілений прибуток, а дебетове сальдо - непокритий збиток.

Аналітичний облік по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться тільки по оборотах звітного року. На рахунку доцільно виділити наступні аналітичні позиції:

- чистий прибуток звітного періоду;

- поточні витрати, втрати, які списані як використання прибутку в звітному періоді;

- відрахування до резервного фонду;

- дивіденди, які нараховані за минулі звітні періоди;

- дивіденди, які нараховані за звітний період (авансом). По всіх аналітичних позиціях аналітичний облік ведуть наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах " відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат. Визначення фінансового результату як процесу розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділено на такі етапи:

1. Визначення валового доходу.

2. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).

3. Визначення валового прибутку (збитку).

4. Визначення фінансового результату - прибутку (збитку) від операційної діяльності.

5. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

6. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності.

7. Визначення чистого прибутку (зби тку) звітного періоду. Кінцевий фінансовий результат в цілому по підприємству визначається як різниця між різними видами доходів і прибутків, що враховані по кредиту, і відповідно витратами і збитками, облікованими по дебету рахунка 79 "Фінансові результати".

Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, який призвів до збільшення власного капіталу, тобто прибуток, може залишатись на балансі нерозподіленим. Однак частіше його розподіляють за напрямками майбутнього використання.

Облік використання прибутку

Розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання в поточному періоді відображається на субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Аналітичний облік прибутку, використаному у звітному періоді ведеться за напрямками використання. Первинними докуменгами при відображенні інформації про використання прибутку є розрахунки та довідки бухгалтерії.

Дані по субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображається у Звіті про власний капітал.

Назви цільових фондів повинні відповідати задумам щодо їх використання. Наприклад: резерв на покриття непередбачених витрат і балансових збитків минулих років; фонд дивідендів; фонд виробничого розрахунку; фонд розрахунку персоналу; фонд соціального забезпечення;

фонд участі персоналу у прибутках тощо.

Це далеко не повний перелік цільових фондів (резервів), які утворюються на підприємстві за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні. А ще важче передбачити всі можливі витрати, для фінансування яких необхідно створювати спеціальні фонди (резерви). Їх облік ведеться на відповідних субрахунках рахунка 43 "Резервний капітал".

Скільки резервів - стільки ж субрахунків. Однак скільки б їх не було записано в статуті, утворювати бажано лише ті, потреба в яких виникла в ході діяльності. Доцільність створення резервів, а також відсоткове співвідношення визначається за підсумками кожного звітного періоду. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑