Тема 7. Організація обліку основних засобів і нематеріальних активів.

Питання теми.

1. Облік основних засобів.

2. Облік нематеріальних активів.

 

Інформаційні матеріали теми.

1. Облік основних засобів.

 

Активи, призначені для використання протягом періоду, більшого за один рік (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік), належать до необоротних. В обліку необоротні активи визнаються за наступних умов

- існує імовірність отримання підприємством і майбутніх економічних вигод;

- вартість активу може бути достовірно визначена .

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи визначено в П(С)БО 7 "Основні засоби".

До основних засобів згідно з П(С)БО 7 належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або

постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року).

В П(С)БО 7 визначено наступні види оцінки основних засобів:

Первісна вартість основних засобів - історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або

створенні основних засобів.

Переоцінена вартість - вартість основних засобів після проведення їх

переоцінки.

Вартість, яка амортизується - первісна або переоцінена вартість об'єкта

основних засобів за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів по закінченню періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію (продаж) цього об'єкту.

Справедлива вартість об'єкта основних засобів дорівнює сумі, за якою актив може бути обмінений при здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Строк корисної експлуатації основних засобів - період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватись підприємством, або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (наданих послуг).

Група основних засобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання основних засобів.

Для ведення бухгалтерського обліку основні засоби та інші необоротні матеріальні активи класифікуються за групами, які відповідають назві рахунків, призначених для обліку основних засобів.

Облік надходження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Порядок відображення надходження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і  на яких умовах вони будуть придбані.

 Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух необоротних

активів використовуються рахунки першого класу.

Рахунок 10 "Основні засоби" призначений для обліку господарських засобів, тобто узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображаються: надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих, внесених засновниками) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю; сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів. По кредиту рахунку 10 - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки

основних засобів.

У складі основних засобів обліковуються земельні ділянки, капітальні

витрати на поліпшення земель, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, робоча і продуктивна

худоба, багаторічні насадження та інші основні засоби.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення у складі об'єктів обліку

на рахунку 10 "Основні засоби".

По дебету рахунку 11 відображаються: надходження придбаних,

створених, безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. По кредиту рахунку 11 відображається вибуття необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкту та сума їх уцінки.

У складі інших необоротних матеріальних активів обліковуються бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (нетитульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату;

інші необоротні матеріальні активи.

Аналітичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться за інвентарним об'єктом, матеріально відповідальними особами, місцями зберігання тощо.

Об'єкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, або конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів, що представляють собою єдине ціле і спільно виконують певну роботу.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то в бухгалтерському обліку кожна з цих частин може визнаватися окремим об'єктом основних засобів.

Кожному інвентарному об'єкту присвоюється інвентарний номер, який наноситься на об'єкт і вказується в первинних документах та регістрах з обліку об'єктів основних засобів. Облік ведеться також за видами основних засобів, місцями їх експлуатації, матеріально відповідальними особами.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. На цьому рахунку відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом, для власних потреб підприємства. На цьому рахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва; та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва; витрати на придбання або виготовлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться, відповідно, за видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних інвестицій (інвентарними об'єктами).

Рахунок 18 "Інші необоротні активи" призначений для обліку наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів. По дебету рахунку 18 відображається надходження інших необоротних активів, по кредиту - їх вибуття.

Для відображення в бухгалтерському обліку та узагальнення інформації про нараховану амортизацію (знос) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, використовують рахунок 13 "Знос необоротних активів".

Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка амортизується, протягом строку корисного використання активу. Вона відображає процес поступового списання (погашення) вартості об'єкта протягом часу його корисного функціонування та забезпечує дотримання принципу співвідношення витрат з доходами.

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів, накопичена з початку строку їх корисного використання.

Земля та інші основні засоби, які мають необмежений строк корисного використання, не є об'єктом амортизації.

Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому актив став придатний до використання, і закінчується з місяця, наступного за місяцем вибуття.

Амортизація інших необоротних активів нараховується за наступними методами: прямолінійним; виробничим.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта у розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, та решти 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або у першому місяці використання об'єкта 100 % його вартості.

Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

Після отримання необоротних активів кожне підприємство несе витрати, пов'язані з їх утриманням та експлуатацією.Переоцінка основних засобів проводиться, якщо залишкова вартість більше, ніж на 10% відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки одного об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи, до якої належить цей об'єкт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑