2. Бухгалтерський облік цільового фінансування та цільових надходжень

Бухгалтерський облік коштів цільового фінансування викладений у П(С)БО 15 "Дохід", і залежно від того, для яких цілей надходить фінансування, по-різному буде визначений момент визнання доходу.

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Тобто якщо підприємству надходять цільові кошти. це не означає, що ці кошти відразу ж будуть включені в рахунки доходів. При застосуванні такого принципу бухгалтерського обліку, як відповідність доходів і витрат, вилучені кошти будуть визнані доходом у тому періоді, в якому здійснені витрати, пов'язані із цим цільовим фінансуванням.

До цільового фінансування та цільових надходжень відносять кошти, що отримуються підприємством на суворо визначені цілі: утримання дитячих установ, підготовку кадрів, науково-дослідні роботи, що мають народногосподарське значення тощо. Їх фінансування здійснюється за рахунок асигнувань з бюджету, внесків батьків, плати за навчання, прибутку, що залишається в розпорядженні, коштів, отриманих від інших підприємств тощо.

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень витрачаються в суворій відповідності до встановлених кошторисів. Забороняється використання цільових коштів не за призначенням та направлення інших коштів на потреби, фінансування яких повинно здійснюватись тільки за рахунок цільових джерел.

Фонди цільового фінансування та цільових надходжень формуються за рахунок лише зовнішніх цільових надходжень (назва рахунку говорить сама за себе). У разі нецільового використання таких коштів відповідальні особи несуть відповідальність з усіма наслідками, що випливають, і в такому разі кошти підлягають поверненню тим, хто їх вносив.

Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі про отриману гуманітарну допомогу) ведеться рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

По кредиту рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, по дебету - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Суми отриманого цільового фінансування є частиною доходу підриємства, тому рахунок 48 кореспондує по дебету з кредитом відповідного рахунка класу 7 "Доходи і результати діяльності".

Отримані кошти на цільове фінансування визнаються доходом протягом періоду корисного використання цих об'єктів інвестування пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів. Тобто у разі фінансування капітальних вкладень сальдо рахунка 48 підлягає списанню на рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" і вже із цього рахунка поступово буде списуватися на доходи відповідного звітного періоду одночасно з нарахуванням амортизації об'єкта капітальних вкладень.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат ведеться за їх призначенням та джерелами надходжень.

При пайовій участі в будівництві організація, що є головним забудовником, за згодою учасників капітального будівництва акумулює грошові кошти інших учасників, з подальшою передачею збудованого об'єкту кожному з учасників у відповідності до його частки фінансування.

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в

будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку забудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у

кореспонденції з рахунком 15 "Капітальні інвестиції"

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта

пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку забудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки забудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка пайовика забудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначена для продажу, то її зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.

Позитивне сальдо між рахунком 48 і рахунком 15 розподіляють між вкладниками і повертають кошти, оскільки будинок вийшов дешевшим, ніж планувалося. Від'ємне сальдо покривається або за рахунок власних коштів підприємства, або оголошується розмір суми, яку кожен з учасників повинен внести додатково, тому що будинок вийшов дорожчий, ніж планувалося.Суб'єкти господарювання можуть отримувати кошти з

 бюджетів різних рівнів для будівництва об'єктів фінансування .соцкультпобуту, особливо в сільській місцевості.

Крім передбачених в бюджеті коштів на ці цілі може бути за постановами КМУ передбачено залік боргів підприємства перед бюджетом та направлення їх на фінансування таких об'єктів, а також будь-яка спонсорська допомога.

Гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі у вигляді безпосередньої фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, а також допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг. Вона є одним із різновидів цільового фінансування, цільових надходжень і може надаватися як іноземним, так і вітчизняним донорам (юридичними і фізичними особами, які добровільно надають гуманітарну допомогу).

Отримувачами гуманітарної допомоги е такі юридичні особи, які зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, зокрема:

- підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;

- благодійні організації;

- релігійні організації та інші.

Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання, а для здійснення гуманітарної допомоги в Україні - письмова згода отримувача.

Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або за документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями тощо).

Отримувач і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають доповідної комісії з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної . допомоги.

Питання для самоконтролю.

1.Які завдання стоять перед організацією обліку власного капіталу?

2.Які основні положення щодо обліку власного капіталу наводяться в наказі про облікову політику?

3.Яка структура власного капіталу підприємства?

4.Як формується власний капітал на підприємствах різних організаційно-правових форм?

5.За рахунок яких внесків учасників та засновників може формуватися статутний капітал?

6.Який порядок оформлення засновницького опису майна?

7.Що спільного та відмінного у створенні ВАТ та ЗАТ ?

8.Які джерела збільшення статутного капіталу підприємства?

9.Які джерела зменшення неоплаченого капіталу?

10. На які аспекти необхідно звертати увагу при організації обліку пайового та додаткового капіталу?

11. Як ведеться аналітичний облік резервного та вилученого капіталу?

12. Які особливості організації обліку коштів цільового фінансування?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑