Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал обліковується на рахунку 42 «Додатко­вий капітал», утворення якого спеціально не регламентується. Він є абстрактним поняттям, яке виражає відхилення від статут­ного капіталу з різних причин:

- емісійний доход;

- додатково вкладений засновниками капітал:

- дооцінка активів;

- безплатно отримані основні засоби, необоротні й. нематеріальні

активи та ін.

Оскільки статутний капітал є величиною фіксованою у статуті, а окремі господарські операції вимагають зміни статутного капіталу, то такі зміни обліковуються на регулюючому рахунку 42 «Додатковий капітал». На цьому рахунку відображається різниця між номінальною вартістю випущених акцій, що відповідає розміру статутного капіталу, та їх ринковою вартістю (може бути нижчою або вищою від номінальної); суми дооцінки або уцінки активів і вартості необоротних активів, безоплатного отримання активів від юридичних чи фізичних осіб та інші операції.

На субрахунку 421 «Емісійний доход» відображається різ­ниця між продажною і номінальною вартістю акцій, оголошених до реалізації.

Зменшення емісійного доходу відбувається, якщо викупо­вуються акції власної емісії в акціонерів за викупною вартістю, яка дорівнює номінальній. Якщо акції викуповуються за ціною, нижчою від номінальної, емісійний доход зменшується.

На субрахунку 422 «Інший вилучений капітал» відобра­жається вкладений засновниками капітал (на підприємствах, крім акціонерних товариств), який перевищує розмір статутного капіталу і не вимагає перереєстрації статуту. Сюди відносяться різні внески для фінансово-господарської діяльності підприємства (придбання оборотних і необоротних активів, для реалізації перспективних проектів, позики засновників для розвитку підприємства. покриття збитків тощо). Внески можуть вноситися за рішенням засновників на цілі, пов'язані з подальшим існуванням і розвитком бізнесу. Вони вносяться на добровільних засадах і на умовах, вироблених на зборах засновників. Внески можуть бути безповоротними або повертатись на умовах укладених угод.

При внесені грошових коштів чи майна робиться запис:

Дт 10 «Основні засоби»;

Дт 20 «Виробничі запаси»;

Дт 30 «Каса»;

Дт 31 «Рахунки в банках»;

Кт 422 «Інший вкладений капітал».

Повернення грошових коштів чи майна відображається зворот­ними записами.

На субрахунку 423 «Дооцінка активів» відображається сума дооцінки або уцінки необоротних та фінансових активів у випадках, передбачених законодавством і стандартами бухгал­терського обліку.

Сума уцінки та дооцінки необоротних і нематеріальних активів довгострокових фінансових інвестицій та капітальних інвестицій визначається на основі проведення інвентаризацій і оформляється при дооцінці активів записами:

Дт10 «Основні засоби»;

Дт 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

Дт 12 «Нематеріальні активи»;

Дт14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

Дт 15 «Капітальні інвестиції»;

Кт 423 «Дооцінка активів».

Зворотні записи складаються на суму уцінки, але потрібно відзначати, що такі проводки робляться з рахунками необоротних активів (дебет 423; кредит 10, 11, 12, 15) і лише у випадках, коли уцінюються об'єкти, які раніше були дооцінені.

На субрахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активи» відображається вартість необоротних активів, отриманих підприємством від юридичних і фізичних осіб. Прикладом таких операцій може бути передача необоротних активів у якості подарунка, передача об'єктів меценатами, доброчинними фондами, як допомога постраждалим від стихійного лиха. Така передача повинна бути зафіксована у первинних документах із приміткою, що об'єкти необоротних активів передані безоплатно, і лише за цих умов робиться в обліку запис на їх справедливу вартість:

Дт 10 «Основні засоби»;

Дт 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

Дт 12 «Нематеріальні активи»;

Дт 15 «Капітальні інвестиції»;

Кт 424 «Безоплатно отримані необоротні активи». На суму безоплатно отриманих об'єктів необоротних активів нараховується амортизація, яка у даному звітному періоді вважається доходом.

Прийняті об'єкти можуть бути зараховані до виробничих запасів, експлуатуватися з усіма наслідками, що з цього випли­вають (нарахування зносу, передача в оренду, продаж та ін.).

На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліко­вуються інші види додаткового капіталу, які не можуть бути віднесені на попередні субрахунки, наприклад: збільшення капіталу за рахунок надходжень довгострокової фінансової допомоги грошима юридичних і фізичних осіб, надходження коштів від санаторів при оголошенні підприємства банкрутом.

На суму отриманих коштів складається запис:

Дт 30 «Каса»;

Дт 31 «Рахунки в банках»;

Кт 425 «Інший додатковий капітал». Повернення коштів оформляється записом:

Дт 425 «Інший додатковий капітал»;

Кт ЗО «Каса»;

Кт 31 «Рахунки в банках».

Аналітичний облік ведеться у відомості 7.1 в розрізі субрахунків. У відомості показується сальдо на початок місяця (дебет чи кредит), записи в дебет рахунка 42 з кредита рахунків (10, 13, 44, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 28, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 74), записи з кредита 42 в дебет рахунків (10, 30, 31, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 28, 35, 46, 48), сальдо на кінець місяця і разом оборот із початку року.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑