Тема 1.3. ОБЛІК ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

  • Перелік коштів, що не підлягають обов’язковому продажу;
  •  синтетичний облік.

Основні терміни теми: іноземна валюта, доходи, витрати.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИПерелік коштів, що не підлягають обов’язковому продажу валюти

Іноземна валюта виступає не тільки об’єктом купівлі, але й об’єктом продажу, як на макроекономічному рівні, так і на мікроекономічному рівні. Перший рівень продажу валюти регулює держава через втручання в експортні надходження суб’єктів ЗЕД.

Обов'язковий продаж експортних надходжень в Україні відновлений із 4 вересня 1998 року. Тоді її став­ка становила 75 %. З 15 вересня 1998 року вона становить 50 % надходжень в іноземній валюті групи 1 Класифікатора іноземних валют НБУ на користь резидентів -юридичних осіб (п. 1 постанови Правління НБУ «Про введення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів – юридичних осіб» від 04.09.98 року ).

Обов'язковому продажу не підлягають кошти в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України :

· що надходять у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги) від уповноважених банків та уповноважених кредитно-фінансо­вих установ, від нерезидентів, міжнародних фінансових організацій, а також кошти, переуступлені Національним банком Украї­ни уповноваженим банкам за грантом Кредитної установи для відбудови (КFW, Німеччина); суми надходжень в іноземній валюті, які повністю спрямовуються рези­дентами на погашення заборгованості за цими кредитами, позиками, фінансовою допомогою та зобов'язань за договорами міжнародного лізингу. Кошти за залученими від нерезидентів кредитами, позиками, поворотною фінансовою допомогою не підлягають обов'язковому продажу, якщо на проведення таких операцій відповідно до чинного законодавства України отримано гарантію КМУ, інди­відуальну ліцензію або реєстраційне свідоц­тво НБУ;

· що перераховуються на територію України з метою здійснення інвестицій;

· що придбані на МВРУ через уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансові установи протягом строку, установленого валютним законодавством України для роз­рахунків з нерезидентами;

· що були перераховані на. користь нерези­дента і повернулися у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання повністю або частко­во не виконані, за умови, що ці кошти не були куплені на МВРУ;

· що надійшли на користь резидентів-посе­редників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами і підлягають перерахуванню резидентам та нерезидентам. Резиденти-посередники здійснюють обов'язковий продаж лише отриманої від нерезидентів комісійної вина­городи;

· що належать уповноваженим банкам та упов­новаженим кредитно-фінансовим установам;

· депозити, що розміщені резидентами в уповноважених банках та уповноважених кредитно-фінансових установах (включаючи відсотки, нараховані за ними), а також інве­стиції, здійснені резидентами за межі Ук­раїни, у разі їх повернення власнику;

· що надходять транспортним організаціям (ав­іаційним, судноплавним, залізничним, автомо­більним) та підприємствам зв'язку від екс­порту власних послуг та спрямовуються ними на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслу­говуванням їх транспортних засобів (надання послуг зв'язку) за межами України, а також що надходять риболовецьким суднам та спря­мовуються ними на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням цих суден за межами України. Підставою для віднесення транспортних послуг та послуг зв'язку до власних послуг є документ (сертифікат тощо) Торгово-промислової палати України;

· що надходятьу у вигляді добро­вільних пожертвувань

Синтетичний облік

У бухгалтерському обліку продаж іноземної валюти відображається відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», 16 «Витрати», 21 «Вплив змін валютних курсів».У податковому обліку валовий дохід збільшуєть­ся на суму гривень, отриманих відповідно до такого продажу, а валові витрати збільшуються на суму балансової вартості проданої іноземної валюти (пп. 7.3.5 ЗУ «Про опоадткування прибутку підприємств»).

Порядок відображення в бухгалтерському і по­датковому обліку операції з продажу іноземної валюти представлено в таблиці 1.3.1.

Для продажу іноземної валюти підприємствами використовуються такі рахунки бухгалтерського обліку: 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” з відповідними субрахунками, наведеними в темі 1.1. Однак практика ведення обліку операцій в іноземній валюті віддзеркалює активне використання для обліку продажу валюти такого бухгалтерського рахунку, як 314 “Інші рахунки банку в іноземній валюті”. В прикладі наведене використання рахунку 312, хоча замість нього можна використати рахунок 314, головним є дотримання принципу бухгалтерського обліку – превалювання сутності над формою. 

Приклад.

Підприємству надійшла виручка за відван­тажену раніше на експорт продукцію

5 000 дол. 50 % цієї суми підлягає обов'язково­му продажу.

Таблиця 1.3.1. Облік обов’язкового продажу іноземної валюти.

Дата

№ з.п.

Зміст господарської операції

Д-т рах.

К-т рах.

Сума

ВД

ВВ

14.06.2000

1

Зарахована валютна виручка на транзитний валютний рахунок (1DEM – 2,395 грн)

3123

362

5000DEM/

11975 грн

-

-

17.06.2000

2

Списано 50% валютної виручки для обов’язкового продажу ( 1 DEM-2,4 грн)

334

3123

2500DEM/

6000 грн

-

-

17.06.2000

3

Відображена курсова різниця, що нарахована на день списання валюти для її продажу (2,4 – 2,395)* 5000 DEM

3123

714

25 грн

-

-

17.06.2000

4

Зараховано решту 50% валютної виручки на поточний валютний рахунок підприємства

3121

3123

2500 DEM/

6000 грн

-

-

18.06.2000

5

Зараховані гривні від продажу валюти за комерційним курсом банку без суми комісійної винагороди ( 1 DEM- 2,43 грн), комісійна винагорода банку (0,5%) утримана в сумі 30,38грн. (2,43*2500 DEM)- 30,38грн.

311

711

6044,62 грн

6075

-

18.06.2000

6

Визначено собівартість проданої валюти (2,43 * 2500 DEM)

942

334

6075грн

-

6075

18.06.2000

7

Нараховано комісійну винагороду банку

334

685

30,38грн

-

-

18.06.2000

8

Списано на реалізацію сума комісійної винагороди

685

711

30,38 грн

-

-

18.06.2000

9

Визначається фінансовий результат від реалізації іноземної валюти

711

791

6075 грн

-

-

18.06.2000

10

Списано собівартість реалізованої валюти

791

942

6075 грн

-

-

18.06.2000

11

Відображено курсову різницю на грошові коштив дорозі як дохід від операційної курсової різниці

334

714

44,62 грн

-

-

18.06.2000

12

Списано курсову різницю на фінансовий результат ( 25 + 44,62)

714

791

69,62 грн

-

-

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Таким чином, підприємство під час продажу іноземної валюти в бухгалтерському обліку формує і доходи, і витрати на рівні собівартості реалізованої валюти. Одночасно відображаються курсові різниці. В податковому обліку кінцевий результат від порівняння валового доходу та валових витрат не утворюється, тобто сума до оподаткування не виникає.

Планом рахунків для бухгалтерського обліку доходів та витрат, що виникають за результатами купівлі -продажу іноземної валюти, передбачені такі рахунки:

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”;

945 “Втрати від операційної курсової різниці”;

974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”;

714 “Дохід від операційної курсової різниці”;

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”.

Кожне підприємство як самостійний суб’єкт господарювання має право продати певну кількість іноземної валюти з метою отримання національної валюти та прибутків від операцій продажу. 

ПРОБЛЕМНО СИТУАЦІЙНИЙ БЛОК

Підприємство, враховуючи більш сприятливу ситуацію, яка склалась на валютному ринку, вирішило самостійно продати іноземну валюту ( не враховуючи обов’язковий продаж валютної виручки), тобто за власним бажанням. Умови продажу наступні:

· кількість проданої валюти 5000 дол;

· офіційний курс валюти на дату продажу – 5,3356 грн за 1 дол.;

· комерційний курс валюти на дату продажу – 5, 4623 грн за 1 дол.;

· комісійна винагорода – 0,3% від вартості проданої валюти за відповідним курсом;

· одночасно здійснюється конвертація доларів у куплені євро на підставі курсу купівлі 5, 813 грн за євро при офіційному курсі 5, 745 грн за євро.

Здійснити відповідні розрахунки та обгрунтувати їх бухгалтерськими проведеннями на підставі певних принципів бухгалтерського обліку ( яких?).

При розв’язанні проблемно ситуаційного блоку необхідно опрацювати періодичні видання з бухгалтерського обліку ( “Бухгалтерія”, “Все про бухгалтерський облік”, “Галицькі контракти”, “Бухгалтерський облік та аудит” тощо за 2001 – 2003 роки).

Результат надіслати поштою або обговорити на конференції у заздалегідь обумовлені тьютором дані.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Перелік документів для купівлі валюти.

2. Чим регулюється обов’язковий продаж валюти?

3. Які рахунки призначені для обліку операцій щодо продажу валюти?

4. На яких рахунках відображається формування доходів від продажу валюти?

5. На яких рахунках відображається формування витрат від продажу валюти?

6. В чому особливості обліку необов’язкового продажу валюти?

7. Які операції в іноземній валюті не підлягають обов’язковому продажу?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑