Тема 6.3. Облік фінансових інвестицій

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

  • Облік короткострокових фінансових інвестицій.
  • Облік довгострокових інвестицій.

В даній темі розглядається важливий об’єкт обліку – фінансові інвестиції у сфері ЗЕД, які регулюються П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” та П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”. Основними складовими обліку названого об’єкту є первісна оцінка фінансових інвестицій, їх оцінка на дату балансу, визнання витрат та доходів за результатами інвестиційної діяльності.

Основні терміни теми: дата балансу, інвестиційна діяльність, метод участі в капіталі, фінансові інвестиції.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Облік короткострокових фінансових інвестицій

В обліку названих короткострокових інвестицій необхідно керуватись наступними вимогами П(С)БО 12 та П(С)БО 21:

· Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Їх собівартість складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції. Тому названі витрати відображаються в обліку по дебету рахунку 352.

· Фінансові інвестиції ( крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

· Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу ( крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капітал) відображаються у складі інших фінансових доходів ( рахунок 733) або інших витрат відповідно ( рахунок 952).

· Курсові різниці, які виникають щодо фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України, відображаються у складі іншого додаткового капіталу ( рахунок 425). Від’ємна сума курсової різниці вираховується із суми іншого додаткового капіталу, залишок наводиться зі знаком “мінус”.

· При цьому господарська одиниця за межами України – це дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України. 

Облік короткострокових фінансових інвестицій (акцій) представлено прикладом у таблиці 6.3.1.

Приклад.

Резидент придбав акції (500 штук) нерезидента на суму 2000$ (курс на дату придбання 5,30грн).

Послуги брокера склали 500грн, курс на дату балансу 5,35грн.

Акції утримуються з метою їх подальшого продажу.

Таблиця 6.3.1. Облік короткострокових фінансових інвестицій

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

Отримано послуги брокера

352

685

500грн

2

Придбано акції

352

312.1

2000$

10600грн

306,6$ * 5,30грн

3

Оплачено послуги брокера

685

311

500грн

4

На дату балансу справедлива вартість акції склала 5$. Тому здійснюється її дооцінка

352

733

500$

2675грн

(5$– 4$) * 500штук * 5,35грн

5

Оскільки це монетарний актив, то на дату балансу визначається курсова різниця

352

744

100грн

(5,35грн – 5,30грн) * 2000$

6

Списуються на фінансові результати:

6.1

Інший фінансовий дохід

733

793

2675грн

6.2

Курсова різниця

744

793

100грн

7

Якщо на дату балансу справедлива вартість акцій зменшиться, то відбувається її уцінка

975

352

500$

2675грн

(4$– 3$) * 500штук * 5,35грн

8

Списання визнаних інших витрат на зменшення фінансових результатів

793

975

2675грн

Облік довгострокових фінансових інвестицій.

За П(С)БО 2 “Баланс” довгострокові фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Як правило, це інвестиції, які відповідно П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” обліковуються за методом участі в капіталі. Враховуючи період становлення фондового ринку в Україні, а також поступове входження України до міднародного співтовариства, нижче розглянуто облік довгострокових інвестицій, що утримуються українськими підприємствами до повного їх погашення з метою отримання поточних фінансових доходів у вигляді шорічних відсотків, наприклад, по облігаціях.

 Особливостями обліку довгострокових інвестицій є наступні:

· Якщо на дату балансу на міжнародному фондовому ринку або фондовому ринку тої країни, облігації якої куплено резидентом, змінююється їх ринкова вартість, то на вказану дату необхідно здійснити дооцінку або уцінку фінансових інвестицій. При цьому діють тіж самі правила обліку, що й по короткострокових фінансових інвестиціях.

· Нараховані відсотки по облігаціях чи інших довгострокових цінних паперах на підставі особливостей їх дії нараховуються за одним курсом валюти, а виплачуватись можуть за іншим курсом ( в іншому звітному періоді). Тому виникає потреба врахувати курсову різницю по рахунку 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”. Така курсова різниця є неопераційною, тому враховується в обліку на рахунках 744 або 974 з відповідним віднесенням її на фінансові результати.

· Нараховані відсотки по довгострокових цінних паперах уявляють собою фінансові доходи підприємства, що відображаються в обліку на рахунку 732. Їх величина залежить не тільки від встановленого відсотку, але й від курсу валюти, за яким відбувається нарахування цих доходів. Тобто якщо існує рішення емітента цінних паперів про нарахування відсотків по облігаціях на дату балансу кожного звітного року, то українське підприємство повинно врахувати курс іноземної на дату балансу і відобразити за цим курсом свої фінансові доходи по рахунку 732. Такий факт підкреслює дію принципу відповідності доходів та витрат, що впливає на об’єктивність формування показників звіту про фінансові результати резидента.

· Якщо цінні папери придбані до повного їх погашення за вартістю, меншою від номінальної (з дисконтом) або більшою (з премією), то за вимогами П(С)БО 12 одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій) нараховується сума амортизації дисконту або премії. Вона відображається в обліку у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій. 

 Особливості обліку довгострокових інвестицій непов’язаним особам розглянуто на конкретному прикладі.

 Приклад.

Придбано за валюту інвестиції у непов’язаних сторон на суму 5000$ (облігації за номінальною вартістю).

Встановлена ставка відсотка за облігацію 10% річних.

Виплату відсотків проводять наприкінці кожного кварталу, їх номінальна сума становить 125$.

Облігації погашаються через 2 роки.При цьому амортизація дисконту або премії не нараховується, оскільки придбано облігації за номінальною вартістю.

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

Придбано облігації у нерезидента

143

312.1

5000$

26750грн

Курс 5,35грн

2

Нараховано проценти, які підлягають виплаті за облігаціями

373

732

125$

675грн

Курс 5,40грн

3

Списано на збільшення фінансових результатів

732

793

675грн

4

Отримано проценти по облігаціях

312.1

373

125$

677,50грн

Курс 5,42грн

5

Визначено курсову різницю, оскільки по рахунку 373 врахована монетарна дебіторська заборгованість

373

744

2,50грн

(5,42грн. – 5,40грн) * 125$

6

Списано курсову різницю на збільшення фінансових результатів

744

793

2,50грн

І так далі по кожному кварталу.

Таким чином, нараховані відсотки по облігаціях уявляють собою монетарну дебіторську заборгованість нерезидента перед резидентом, що пов’язана з утворенням у останнього фінансових доходів. Їі погашення може привести до виникнення курсової різниці, яка може бути і негативною, і позитивною. Списання курсової різниці впливає на фінансові результати української компанії.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

 Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Їх собівартість складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

 Фінансові інвестиції ( крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу ( крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капітал) відображаються у складі інших фінансових доходів або інших витрат відповідно.

Курсові різниці, які виникають щодо фінансових інвестицій відображаються у складі інших фінансових дохоів або інших фінансових витрат.

Література для самоосвіти:1, 12,16, 19.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке фінансова інвестиція?

2. Яка ознака покладена в поділ фінансових інвестицій на довгострокові та короткострокові ?

3. Як відображаються в обліку курсові різниці по фінансових інвестиціях ?

4. Що дає зміна вартості короткострокової інвестиції на дату балансу?

5. Що і як відображається в обліку по довгострокових інвестиціях?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑