Тема 4.2 ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

 Облік бартерних операцій за умов його початку саме з імпорту має наступні особливості:

· Спочатку визначається вартість придбаного активу за вимогами П(С)БО 9 “Запаси”; при цьому в податковому обліку визнаються валові доходи, незважаючи на отримання активу для виробничого призначення.

· Фомується “імпортний ПДВ” та сплачується безпосередньо під час розмитнення придбаних від нерезидента активів.

· Курсові різниці враховуються тільки на дату взаємозаліку кредиторської та дебіторської заборгованості ( по даті заключної операції – вивізної ВМД, яка свідчить про здійснення експортної частини бартеру).

· Валові витрати виникають також по даті заключної операції , а саме по даті експортної ВМД. 

Типовий приклад

 Імпортну та експортну частину здійснюють у різних звітних (податкових) періодах неподібними активами.

Загальна вартість бартерного договору 1000 євро.

Вартість товару, що експортується в національній валюті 3600 грн (облікова ціна без ПДВ).

Курси валюти НБУ на дату:

· ввезення активів – 4,78грн за 1євро,

· на дату балансу та останній робочий день звітного періоду - 4,75грн за 1євро.

Підприємство здійснює ввезення активів (імпортується обладнання).

Таблиця 4.2.1. Облік бартерних операцій (імпортна частина

 контракту передує експортній)

№ з/п

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Примітки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1-ий звітний період

1

Оприбутковано товар від українського постачальника

1.1

за обліковими цінами

281

631

3600грн

4320грн – договірна ціна придбаного для бартеру товару

1.2

ПДВ на підставі податкової накладної

641

631

720грн

2

Нараховуються митні збори на імпортоване обладнання

152

685

9,56грн

1000євро * 4,78грн *· 0,2%

3

Нараховується ПДВ

643

641

(ПДВ)

956грн

4780грн * 20%

4

Сплачуються:

4.1

Митні збори

685

311

9,56грн

4.2

ПДВ

641 (ПДВ)

311

956грн

5

В наступному звітному періоді після сплати ПДВ відображається бюджетне відшкодування

641 (ПДВ)

643

956грн

1

2

3

4

5

6

6

Приймається на баланс підприємства обладнання як капітальні інвестиції

152

632

1000євро

4780грн

7

Визначення курсової різниці по рах.632:

(в бухгалтерському обліку не виникає, оскільки це немонетарна стаття)

За курсом на дату ВМД в податковому обліку виникають (4,75грн - 4,78грн) * 1000євро = 30грн

7.1

на дату балансу в бухгалтерському обліку не визначається

-

-

-

7.2

на останній робочий день звітного періоду в податковому обліку як валові доходи

-

-

30грн

2-ий звітний період

1

Нараховані митні збори на товар, що експортується

93

685

9,60грн

1000євро * 4,80грн * 0,2%

2

Сплачуються митні збори

685

311

9,60грн

3

Відвантажено товар на експорт

362

702

1000євро

4800грн

4

Визначення курсової різниці по рах.632 на дату взаємозаліку:

4.1

в бухгалтерському обліку

945

632

20грн

(4,80грн -4,78грн) * 1000євро

4.2

в податковому обліку як витрати

-

-

50грн

(4,80грн -4,75грн) * 1000євро

5

Проведення взаємозаліку

632

362

1000євро

4800грн

6

Списано визнаний дохід на збільшення фінансових результатів

702

791

4800грн

7

Визначення собівартості реалізованого товару

902

281

3600грн

8

Списано собівартість реалізованого товару

791

902

3600грн

9

Списані витрати на збут

791

93

9,60грн

10

Списані витрати від операційних курсових різниць

791

945

20,00грн

УЗАГАЛЬНЕННЯ

За результатами проведеного бартеру здійснюються такі висновки:

· в першому звітному періоді по даті імпортної ВМД відображаються основні засоби (обладнання), по яких в наступному кварталі буде нараховуватись амортизація в податковому обліку. В бухгалтерському обліку амортизація нараховується в наступному після введення в експлуатацію обладнання звітному місяці, складається облікове проведення: Дт 104 Кт 152 на суму 4789, 56грн (9,56 + 4780,00);

· валовими витратами по імпортній частині бартеру є вартість придбання товару на суму 3600 грн та митні збори;

· сплачується ПДВ, по бартерних операціях не оформляється податковий вексель;

· по рах.632 на дату балансу не визначається курсова різниця відповідно до П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, оскільки це немонетарна кредиторська заборгованість. В податковому обліку курсова різниця визначається як валові доходи;

· на дату взаємозаліку кредиторської та дебіторської заборгованості по рах.632 в бухгалтерському обліку визначається курсова різниця як витрати підприємства та одночасно в податковому обліку як валові витрати.

Література для самоосвіти: 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 25.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. В чому особливості обліку бартерних операцій, якщо він починається з імпортної частини?
  2. Як в обліку відображаються курсові різниці по рахунку 685 або 632 на дату балансу ?
  3. На яку дату виникають валові витрати в такому бартері ?
  4. Яким бухгалтерським проведенням завершується бартер?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑