Тема 4: Міжнародна міграція робочої сили.

План лекції.

1 .Суть та причини міжнародної міграції робочої сили.

2. Етапи розвитку міжнародної міграції робочої сили.

3. Світові центри тяжіння та види міжнародної міграції робочої сили.

4. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.

Ключові питання.

Суть міжнародної міграції робочої сили. Головні поняття, які характеризують міжнародну міграцію. Економічні та неекономічні причини міжнародної міграції. Головні центри тяжіння міжнародної міграції робочої сили. Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили.

Суть та економічні причини міжнародної міграції робочої сили.  

Міжнародна міграція робочої сили це переміщення робочої сили між країнами, процес організованого, або стихійного переміщення працездатного населення із однієї країни в іншу.

Головні поняття які характеризують міжнародну міграцію робочої сили.  

Міграція – це переїзд робочої сили в рамках світового господарства.

Еміграція – виїзд населення з країни.

Імміграція – в’їзд певного контингенту людей в країну.

Рееміграція – процес повернення емігрантів в свою країну. Причини міжнародної міграції робочої сили.

Економічні:

нерівномірний економічний розвиток країн світового господарства;

рівень розвитку НТП;

рівень економічного розвитку держави;

рівень соціального розвитку;

рівень зайнятості населення (безробіття);

рівень доходів населення;

Соціально-політичні:

соціально-політичний розвиток окремих регіонів;

політична нестабільність;

військові перевороти;

політичні перевороти;

3) Релігійно-етичні:

повернення емігрантів на етнічну батьківщину;

 міграція релігійних сект із країн в країну.

4) Природні:

 стихійні лиха (паводки, землетруси і т.д.)

5) Міграційна політика, яку проводять деякі країни:

політика залучення іноземних вчених та спеціалістів (США 50-60рр. та нові індустріальні країни у 80-90рр.).

2. Основні етапи ММРС.

1. 1725-1880рр. – масова еміграція із Європи у Північну Америку та Австралію.

2. 1880-1914рр. – еміграція робочої сили із Східної Європи, Китаю, Індії, Японії, Східної Африки на Американський континент.

3. 1918-1939рр. – збільшення масштабів ММРС; найбільша еміграція з Західної України у США та Австралію.

4. 1945-1980рр. – збільшення масштабів ММРС; характерний виїзд із країн Східної Європи у Західну Європу та США.

5. З 1980р. до наших часів – збільшення масштабів міграції із країн з перехідною економікою.

3. Головні центри міжнародної міграції робочої сили

1) Західна Європа:

а) міграція населення із країн Східної Європи;

б) міграція населення із країн колишнього СРСР.

2) США – найбільший центр тяжіння міжнародної міграції робочої сили:

а) наявність емігрантів (до 35%) населення;

б) імміграція населення завдяки політики залучення іноземних висококваліфікованих спеціалістів, вчених (50-60рр.)

в) залучення творчих працівників (артистів, художників, скульпторів)

3) Міграція у нафтодобувні країни (країни ОПЕК у 60-70рр.)

а) мігрантів більше нараховувалось ніж місцевих жителів;

4) Міграція в країни Латинської Америки (Аргентина, Бразилія, Чилі) характеризуються:

а) міграцією сільськогосподарського населення;

б) міграція робітників сфери послуг;

в) міграція із країн колишнього СРСР, та Східної Європи.

5) Міграція на Африканський континент:

а) міграція у межах самого Африканського континенту;

б) залучення іноземних висококваліфікованих спеціалістів з різних країн у ПАР у 70-80рр.

6) Міграція у нові індустріальні країни (Південна Корея, Гонконг(Сян-Ган), Тайвань, Сінгапур у 80-90 рр. );

а) залучення інженерно-технічних робітників;

б) залучення висококваліфікованих підприємців та бізнесменів.

4. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.

Проблеми міжнародної міграції робочої сили призвели до створення широкої системи державного і міждержавного регулювання. Методи регулювання міжнародної міграції:

1. Адміністративно-правові. До них відносять:

а) національні законодавства які визначають юридичний, політичний та професійний статус іммігрантів в даній країні;

б) національні служби іміграції, в тому числі:

контроль на в’їзд в країну імігрантів, видача дозволу на в’їзд в країну; видача дозволу на роботу.

2. Економічні:

а) здійснення вербування іноземних робітників:

Ø надання місця роботи;

Ø високого рівня заробітної плати;

Ø надання житла;

Ø здобуття освіти;

Ø надання гарантій про медичне обслуговування.

Рівні регулювання міжнародної міграції робочої сили:

Національний рівень – заходи окремої держави по здійсненню міграційної політики у своїй країні.

Міжнародний рівень – система заходів по регулюванню міжнародної міграції робочої сили в рамках світового господарства.

Інтеграційний рівень – заходи по регулюванню міжнародної міграції робочої сили в рамках інтеграційного об’єднання.

Система органів, на рівні яких здійснюється національна міграційна політика:

Ø міністерство праці;

Ø міністерство внутрішніх справ;

Ø міністерство юстиції;

Ø національні міграційні служби.  

На міжнародному рівні:

Ø міжнародна організація праці (МОП);

Ø міжнародна організація міграції (МОМ).  

Членами МОП є:

Ø уряди країн-учасниць;

Ø профспілки;

Ø організації підпрємців.

Головні категорії теми:

Міжнародна міграція, еміграція, імміграція, рееміграція.

Література:

1. Киреев А. Международная экономика, -М, 1997.

2. Кугман П., Обстфельд М., Международная экономика. Теория и практика”-М.:. МГУ, 1997.

3. Овчинников Г.П. Международная экономика, Санкт-Петербург, 1999.

4. Сутырин Е.Ф., Международные экономические отношения, Санкт-Петербургского университета, 1996.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Наверх ↑