Тема 2.1 Економічні закони та закономірності світового господарства (початок).

План лекції

1. Суть та види економічних законів світового господарства. Закономірності світового господарства.

2. Закон інтернаціоналізації виробництва та інтернаціональної вартості.

3. Закони світової конкуренції та економічної нерівномірності розвитку держав.

Ключові питання.

Суть економічних законів та економічних закономірностей світового господарства. Види економічних законів. Інтернаціоналізація економічна основа міжнародного поділу праці. Механізм дії закону інтернаціональної вартості. Закон світової конкуренції та механізм його дії. Закон економічної нерівномірності розвитку держав.

1. Економічні закони – це внутрішні, необхідні, сталі та суттєві зв'язки між основними протилежними сторонами, властивостями явищ процесів та елементів економічної системи.

Закони бувають:

- загальні - властиві всім економічним системам;

- часткові - властиві двом або декільком економічним системам;

- одиничні - властиві одній, окремо взятій системі.

У світовому господарстві діють наступні економічні закони:

- інтернаціоналізації господарського життя;

- інтернаціоналізації вартості;
- світової конкуренції;

- економічної нерівності розвитку держав;

- закон сукупного попиту та пропозиції;

- закон світового нагромадження і т.д.

Економічні закономірності – це постійні, ті що повторюються стійкі причинно-наслідкові зв'язки, що показують суттєві моменти в розвитку економічних відносин, явищ і процесів і є наслідком дії системи економічних законів.

Головні економічні закономірності:

1. Підвищення рівня суспільного виробництва, тобто розвиток крупних господарських одиниць (ТНК - транснаціональних корпорацій).

2. Зближення національних господарств.

3. Поглиблення міжнародного поділу праці.

4. Розвиток світового ринку.

5. Розвиток інтеграційних процесів в міжнародній економіці.

2. Закон інтернаціоналізації виробництва та інтернаціональної вартості.

Розглянемо деякі закони світового господарства детальніше.

Закон інтернаціоналізації виробництва є економічною основою Міжнародного поділу праці(МПП). Він сприяє переходу МПП від загального до часткового і від часткового до одиничного поділу праці.

Загальний поділ праці – базується на спеціалізації сфер виробництва й поділу на галузі та підгалузі.

Частковий поділ праці – базується предметній спеціалізації та поділ галузей на підприємства.

Одиничний поділ праці – це внутріфірмова спеціалізація, яка базується на подетальній спеціалізації окремих виробничих одиниць.

Якщо при загальному та частковому поділі праці кожне підприємство залишається технічно незалежним, то при одиничному поділі праці кожне спеціалізоване підприємство технологічно взаємопов'язане з іншим. Всі виробничі одиниці розташовані в різних країнах і діють за єдиним технологічним планом.

Закон інтернаціональної вартості.

Цей закон залежить від інтернаціональних витрат суспільно-необхідної праці на виробництво товарів. Інтернаціональні витрати визначаються національними витратами праці у тих країнах, які експортують на світовий ринок переважну більшість продукції. Саме тому економічну вигоду від зовнішньої торгівлі отримують індустріально-розвинуті країни, їх вигода-це прибутки, які вони отримують в результаті різниці між інтернаціональною і національною вартістю. Ці країни мають високу експортну квоту.

Фактори, які впливають на інтернаціональну вартість.

- середня продуктивність праці у межах світового господарства та продуктивність національної праці;

- середня інтенсивність праці в масштабах світового господарства та інтенсивність національної праці;

- ступінь складності праці, яка залежить від рівня науково технічного прогресу, рівня освіти і кваліфікації робітників.

 

3. Закони світової конкуренції та економічної нерівномірності розвитку держав.

Будучи залученою до процесів міжнародного поділу праці, кожна країна втягується у сферу конкурентної боротьби, формою якої є міжнародна конкуренція.

Головні суб'єкти світової конкуренції:

- національні підприємства, фірми;

- багатонаціональні корпорації, транснаціональні корпорації(ТНК), та їх філії;

- держави, або групи держав;

- міжнародні організації.

У сучасній конкурентній боротьбі між гігантськими компаніями (транснаціональними корпораціями), спостерігається дія двох суперечливих тенденцій: з одного боку-посилення такої боротьби; з іншого кооперування транснаціональних корпорацій, особливо при проведенні науково - дослідних робіт.

Про першу з них свідчить здійснення активної політики "поглинання" сильнішими фірмами слабших, як в середині країни, так і у межах світового господарства. Друга тенденція-посилення коопераційних зв'язків між транснаціональними корпораціями – це зростання кооперацій міжнародних монополій у галузі автомобіле та авіабудування. Так, американська корпорація "Gеnеrаl Моtors" і японська "Тоуоtа" створили спільне підприємство зі складання малолітражних автомобілів у Каліфорнії(США) у якому обидві компанії мають по 50% капіталу і т.д.

Основні категорії теми:

Економічний закон, інтернаціоналізація, закон інтернаціоналізації, закон інтернаціоналізації вартості, закон світової конкуренції, закон економічної нерівності розвитку держав, фірм.

Література:

1. Основи економічної теорії, / за редакцією С.В. Мочерного, Тернопіль 1993.

2. Экономическая теория национальной экономики й мирового хозяйства. (Политическая зкономия). Учебное пособие. Под ред. М.С. Атласа. М.-1997.

3. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Підручник. Київ 1994.

4.Международные экономические отношения. Учебное пособие/под. Ред. И.П. Фаминского М. 2001.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Наверх ↑