Тема 1. Предмет, методи та структура курсу “Міжнародна економіка”

План лекцій

1. Предмет і завдання курсу Міжнародна економіка.

2. Методи вивчення курсу та місце міжнародної економіки в системі інших наук.

3. Структура курсу Міжнародна економіка.

Ключові питання.

Суть поняття міжнародна економіка. Предмет курсу Міжнародна економіка. Методи вивчення курсу. Логічний зв'язок міжнародної економіки з міжнародними економічними відносинами. Структура курсу Міжнародна економіка. Міжнародна економіка в системі економічних наук.

1. Міжнародна економіка – це система міжнародних економічних відносин, яка функціонує на національному та інтернаціональному рівнях.

Міжнародна економіка – це сукупність національних господарств, пов'язаних між собою системою міжнародних економічних відносин. Отже, Міжнародна економіка – це світове господарство, яке проявляється у функціонуванні національного суспільного виробництва. Національне суспільне виробництво – це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин з допомогою певної суспільної форми виробництва.

Суспільна форма виробництва – це різні форми власності на засоби виробництва властиві ринковій економіці.

2. Методи аналізу Міжнародна економіка та місце курсу в системі інших наук. При вивченні даного курсу застосовуються методи:

- системного аналізу, він означає, що про вивченні міжнародної економіки слід виділити окремі структурні елементи і вивчати кожен зокрема.

- діалектичний метод передбачає пошук діалектичних суперечностей міжнародної економіки та шляхів їх розв'язання.

- метод економічного аналізу означає застосування при дослідженні методів теоретичного і практичного аналізів механізму дії використання економічних законів і т. д.

- статистичний метод передбачає використання та аналіз фактичного матеріалу, який характеризує міжнародну економіку.

- метод економічного моделювання, балансовий та картографічний методи.

Комплексне застосування вказаних методів дозволить отримати достовірні дані про реальні процеси розвитку міжнародної економіки.

Міжнародна економіка тісно пов'язана і опирається на такі економічні, дисципліни, як основи економічної теорії, економічна географія, мікроекономіка, макроекономіка, розміщення продуктивних сил, міжнародні економічні відносини, а також міжнародні відносини та міжнародне право.

Міжнародна економіка – тотожна поняттю світове господарство, а тому вона є складовою частиною економічної теорії. В основи економічної теорії входять мікроекономіка, макроекономіка та міжнародна економіка (мегаекономіка).

Сфера дії та форми міжнародної економіки. Перш ніж розглянути структуру, з'ясуємо про об'єкти і суб'єкти міжнародної економіки.

Об'єкти міжнародної економіки – це те, на що спрямована господарська діяльність суб'єктів світового господарства (предмет їх господарських відносин):

- експорт (імпорт) товарів;

- експорт (імпорт) послуг;

- міжнародний поділ праці: міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва;

- фінансові операції;

- науково-технічні зв'язки;

- експорт (імпорт) капіталу;

- спільне підприємництво;

- оренда машин і обладнання і т. д.

Суб'єкти міжнародної економіки – це фізичні і юридичні особи, що беруть участь у здійсненні міжнародних господарських контрактів, договорів, угод, до них відносяться:

- держава;

- групи держав (інтеграційні об'єднання держав);

- транснаціональні компанії (ТНК) – фірми , спільні підприємства.

Сфера міжнародної економіки – це зовнішні по відношенню до системи міжнародних економічних відносин умови її розвитку.

Система міжнародних економічних відносин – це динамічна сукупність взаємозв'язків суб'єктів світового господарства, яка проявляється як цілісне утворення.

Середовище міжнародних економічних відносин (МЕВ):

економічне;

політико-правове;

технологічне;

соціально-культурне;

Передумовами та формами становлення й розвитку системи міжнародних економічних відносин є наступні:

- інтернаціоналізація господарського життя – процес переростання продуктивними силами та виробничими відносинами національних кордонів;

- міжнародний поділ праці, який базується на міжнародній спеціалізації та міжнародному кооперуванні виробництва;

- міжнародна економічна інтеграція - процес взаємопереплетення

національних господарств та формування міжнародного суспільного

виробництва.

Структура курсу міжнародна економіка:

1. міжнародна торгівля товарами та послугами;

2. міжнародний кредит та інвестиційні відносини;

3. міжнародні валютні відносини;

4. міжнародні науково-технічні відносини;

5. міжнародне переміщення робочої сили ;

6. світова економічна інтеграція.

Основні категорії

Міжнародна економіка, інтернаціоналізація виробництва, фізичні особи, юридичні особи, сфера міжнародних економічних відносин, інтернаціоналізація продуктивних сил, інтернаціоналізація виробничих відносин, інтеграція суспільного виробництва.

 

Література:

1. Авдокушин Є.Ф., Международные экономические отношения, - М., 1996.

2. Ломакин В.К. Мировая экономика, - М. 1998.

3. Международные экономические отношения. (Под ред. В. Е. Рыбалкина. Третье издание). - М. 1999.

4.Овчинников Г. П. Международная экономика. Изд. Санкт-Петербург. 1999.

5.Світова економіка: Підручник /А. С. Філіпенко, - К.:Либідь, 2000.

6.Міжнародна економіка. /За ред. Ю. Г. Козака. Київ 2002.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Наверх ↑