Тема 8. Транснаціональні корпорації (ТНК).

План лекції.

1. Економічна основа та суть транснаціональних корпорацій (ТНК).

2. Види та особливості діяльності ТНК.

3. Роль Транснаціональних корпорацій у світовому господарстві та форми їх проникнення на світовий ринок.

Ключові питання.

Суть транснаціональних корпорацій. Причини виникнення транснаціональних корпорацій. Види транснаціональних корпорацій. Економічна природа транснаціональних корпорацій. Структура транснаціональних корпорацій. Головні особливості діяльності транснаціональних корпорацій. Форми проникнення транснаціональних корпорацій на світовий ринок – головні форми міжнародного бізнесу. Економічні переваги крупних корпорацій. Роль транснаціональних корпорацій для економіки країн, що розвиваються.

1. Суть та економічна основа транснаціональних корпорацій (ТНК).

ТНК – це гігантські монополії, які діють у світовому масштабі, контролюють значну частку світового виробництва товарів, послуг, процесу ціноутворення і привласнюють монопольно-високі прибутки. Інакше кажучи, ТНК – це міжнародні концерни, тобто група підприємств (дочірніх фірм) навколо іншого підприємства (материнської компанії) яка тримає акції цих підприємств. Для того, щоб бути спроможною контролювати дочірні підприємства, головному підприємству в багатьох західних країнах достатньо володіти від 20% до 40%. У США де акції багатьох підприємств належать сотням і тисячам акціонерів, для ефективного контролю достатньо оволодіти 10-15% акцій. В рамках концернів часто дочірні підприємства є тримачами акцій інших дочірніх підприємств в інших країнах, економічним механізмом їх формування є прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Саме тому колосальна фінансова і промислова могутність ТНК носить наднаціональний характер.

Економічною основою транснаціональних корпорацій (ТНК) є:

· інтернаціоналізація виробництва і капіталу;

· міжнародний поділ праці: міжнародна спеціалізація та міжнародне кооперування виробництва;

· концентрація капіталу у світовому масштабі;

· вивіз капіталу у формах прямих та портфельних іноземних інвестиції;

· зменшення виробничих витрат і збільшення на цій основі прибутків – головна мета підприємців.

2. Види та особливості діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК).

До першої групи відносять транснаціональні корпорації (ТНК), головна (материнська) фірма яких розташована у одній країні, і здійснює ділову активність в інших країнах з допомогою створення там філій та дочірніх компаній, які мають самостійні служби виробництва і збуту продукції, науково-дослідні центри. До них відносяться американські компанії “General Motors”, “Ford”, “IBM”, “Exon”, “Mobil” швейцарський концерн “Nestle” та інші.

До другої групи відносять багатонаціональні компанії(БНК). Це трести, концерни та інші виробничі об’єднання, які є міжнародними фірмами. Багатонаціональні компанії(БНК) об’єднують національні компанії двох, або більше країн на виробничій або науково-технічній основі, які належать власникам із цих країн – англо-голандський хімікотехнічний концерн “Univer”, заснований у 1907році, англо-голандський концерн “Royal-Dutch-Shell”, італо-француський автомобільний концерн “Fiat-Citroen”.

До третьої групи міжнародних корпорацій відносять Міжнародні корпоративні союзи. Вони виступають в організаційній формі консорціумів, створюються на виробничій, науково-технічній і комерційній основі. Це спеціальні об’єднання промислових, банківських і інших концернів, створених для вирішення крупних економічних проблем, прикладом є західноєвропейський консорціум “Erbus industry”.

Останнім часом у науковій літературі використовується термін “глобальні корпорації” – це міжнародні корпорації які проводять свою ділову активність в масштабах всього світу.

Характерною особливістю діяльності ТНК (транс національних корпорацій)є:

- географічна диверсифікація виробництва на світовому рівні; деякі ТНК функціонують більш як у 100 країнах, наприклад, фірма “Інтернешнл Бізнес Мешінз” (виробництво електронно-обчислювальної техніки) має філії більш ніж у 80 країнах, “Сіменс” (ФРН) – у 52, концерн “Дженерал Моторс” – 209 заводів у США, 12- в Канаді і 32- в інших країнах.

- диверсифікація діяльності та виробництва у різних галузях; шляхом диверсифікації своєї діяльності стають конгломератами на зразок американської “Інтернешнл Телефон енд Телеграф” ІТТ, зберігаючи монополію в галузі засобів зв’язку, має підприємства фармацевтичної та харчової промисловості, підприємства сфери послуг і т.д.

- участь у міжнародній спеціалізації та кооперуванню виробництва; внутріфірмова спеціалізація виражається у виробництві різних товарів різними філіями ТНК. Так, англійська філія “Дженерал Моторс”(Воксхол) спеціалізується на виробництві вантажівок, західнонімецька (Опель) – на виробництві легкових автомобілів і т.д.

Спеціалізація і кооперування розповсюдились і на науково-технічні дослідження. Так американська корпорація ІBМ, має лабораторії в країнах всього світу.

Спеціалізація і кооперування між підприємствами однієї і тієї ж ТНК, розташованими в різних країнах, призводить до розвитку внутрікорпоративного обміну, котрий нині досягає 1/3 міжнародного торговельного обігу.

Є кілька способів об’єднання фірм у транснаціональних корпорацій(ТНК).

· заснування монополіями різних країн спільної компанії, як самостійної;

· придбання національним концерном частки контрольного пакету акцій закордонних компаній;

· безпосереднє злиття активів фірм різних країн, так зване “квазі злиття”, шляхом обміну акціями між фірмами, які залишаються юридично незалежними.

Для сучасних ТНК характерна багатогалузева структура, завдяки наявності активів у різних галузях:

60% компаній – в галузі виробництва

37% компаній – у сфері послуг

3% компаній – у добувній промисловості та сільському господарстві.

Транснаціональними корпораціями здійснюється динамічна політика у галузі капіталовкладень та науково-дослідних робіт. Вони контролюють зовнішню торгівлю і мають до 90% прямих інвестиційна кордон. Сучасні ТНК проникають у високотехнологічні та наукоємні галузі.

Маючи крупну виробничу базу, у ТНК застосовують високоефективне планування виробництва, яке здійснюється в рамках материнської фірми і розповсюджується на дочірні підприємства.

3. Роль ТНК у сільському господарстві та міжнародному поділі праці.

· сучасні ТНК визначають характер зовнішньоекономічних зв’язків у світовому господарстві;

· відіграють головну роль у міжнародному поділі праці (МПП);

· сприяють інтернаціоналізації виробництва і капіталу;

· підсилюють міжнародну економічну інтеграцію.

Форми проникнення ТНК на світовий ринок.

- контрактні форми;

- ліцензування;

- франчайзінг;

- надання технічних та маркетингових послуг;

- здача підприємств під ключ;

- передача технологій по внутріфірмовому трансферту;

- створення спільних підприємств.

Основні категорії теми.

Транснаціональні корпорації (ТНК), багатонаціональні корпорації (БНК), міжнародні корпорації (МК), ліцензування, франчайзінг, внутріфірмовий трансферт.

Література:

1. Авдокушин Э.Ф. Международные экономические отношения. М. 1996.

2. Киреев А.П. Международная экономика. Учебник ч. 1 М. 1998.

3. Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций. М. 1981.

4. Международные экономические отношения./под.ред. Сутырина. Санкт – Петербург. 1996.

5. Семёнов К.А. Международные экономические отношения. М. 1998.

6. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. К. 1995.

7. Молчанов А.Н. кредитний механизм транснациональних корпораций/ А.Н. Молчанов И.К. Клюников.- М.: 1986.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Наверх ↑