Тема 7. Маркетингові дослідження: поняття, завдання, етапи, напрямки, види.

Маркетингове дослідження - систематичне збирання, аналіз і відображення даних про проблеми, пов'язані з маркетингом товарів і послуг. Воно виконується нейтральними організаціями, діловими фірмами, службою , маркетингу підприємства.

Особливості маркетингового дослідження:

· Систематичний характер.

· Сукупність дій об'єднується в єдину інформаційну технологію управління.

· Вихідні дані надходять із різних джерел.

· Можливість застосування результатної інформації для прийняття рішень на різних рівнях системи управління підприємства.

У маркетингових дослідженнях спостерігаються такі тенденції:

· Доступність комерційних баз даних.

· Застосування технологічних нововведень.

· Погіршення образу опитування серед опитуваних.

Види маркетингових досліджень

Назва

Характеристика

Кабінетні

Дають загальні уявлення про кон’юнктуру ринку, інформацією слугують друковані видання, маркетингова база даних підприємств (вторинна інформація)

Польові

Дають конкретні уявлення про конкретні аспекти діяльності суб’єктів ринку, дані одержані через опитування чи спостереження (первинна інформація)

Метод пробних продаж

Інформація отримується через пробні продажі невеликої партії товарів

Метод ділових контактів

Інформація отримується завдяки спілкуванню з представниками інших підприємств чи споживачів під час ярмарок, виставок, днів відкритих дверей, зустрічей

Панельні дослідження

Здійснюються через регулярне спілкування з однією і тією ж групою споживачів (клієнтів)

Метод фокус-групи

Невимушене спілкування із 6-10 особами, які мають подібні характеристики (наприклад стать, вік,) з метою об’єктивного визначення їх точок зору щодо певної маркетингової проблеми

Послідовність проведення маркетингового дослідження

Послідовність проведення маркетингового дослідження визначається алгоритмом.

Перший етап передбачає: виявлення проблеми в системі маркетингу товарів і послуг, розбиття її на підпроблеми та визначення глобальної (пріоритетної) підпроблеми.

На другому етапі встановлюється ціль і завдання щодо вирішення проблеми. Цілі можуть бути пошуковими (добір будь-яких попередніх даних, на підставі чого можна виробити гіпотезу), описовими (опис певної проблеми або явища), експериментальними (перевірка гіпотези про будь-який причинно-наслідковий зв'язок).

Третій етап складається з процедур визначення джерел, здійснення пошуку та аналізу вторинної інформації. Незалежно від того, чи достатня вона для одержання кінцевого результату, низька ціна та порівняно оперативна доступність її є обов'язковою умовою опрацювання спочатку вторинної інформації, а потім вже переходу до запитів первинних даних.

На четвертому етапі визначається обсяг і склад первинних даних, необхідних для проведення дослідження.

П'ятий етап передбачає планування процесу маркетингового дослідження.

На шостому і сьомому етапах здійснюється збирання, обробка і аналіз маркетингової інформації відповідно до плану.

Восьмий етап містить розроблення відповідних рекомендацій. Рекомендації - це пропозиції про майбутні дії підприємства, засновані на зібраних даних. Вони повинні бути зрозумілими для тих, хто має наміри їх використовувати.

Останній, дев'ятий етап передбачає здійснення контролю за впровадженням розроблених рекомендацій

План проведення маркетингового дослідження складається у разі необхідності у первинних даних і містить:

· визначення відповідальних за збирання і обробку даних;

· виявлення об'єктів дослідження та порядок їх вибору;

· визначення методів збирання й обробки даних;

· розрахунок кошторису витрат;

· визначення способів оформлення результатних даних

Напрямки маркетингових досліджень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑