Рекомендація

За умов становлення та розвитку ринкових відносин однією з головних проблем підприємств України є проблема формування нової філософії управління, що спрямована на задоволення потреб та запитів споживачів, тобто філософії маркетингу. В свою чергу, розуміння та впровадження у практику останньої неможливе без знань принципів, завдань та функцій маркетингу, що у кінцевому результаті допоможуть сформувати комплекс “маркетингу –мікс”, як концепції реалізації товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик підприємства. Значення маркетингу не обмежується опануванням різних засобів, прийомів та методів ринкової діяльності фірми. Ця обставина суттєво ускладнює оволодіння ним, перетворює маркетинг в тривалий процес, що зумовлює необхідність його вивчення не тільки студентами, що здобувають професію маркетолога, а й студентів, які будуть спеціалістами будь-якої галузі економіки. Адже, знання основ маркетингу та уміння практично їх застосувати дозволяє мислити і діяти сучасно, ефективно, а отже, прибутково.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс "Маркетинг" ставить за мету:

· ознайомити користувача з теоретичними аспектами дисципліни “Маркетинг”;

· показати практичну сторону застосування основних складових маркетингу у розрізі: сегментації ринку, визначення цільового сегменту ринку, визначення стратегії охоплення ринку, розробки для сегменту ринку комплексу маркетингу-мікс, організації процесу маркетингу на підприємстві в залежності від виду товару (послуг), характеристик ринку й споживачів.

Задачі вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

сутність маркетингу, його місце та роль в сучасних умовах господарювання;

основні поняття, категорії, системи та алгоритми маркетингових процесів;

основні складові комплексу “маркетингу-мікс”, та механізми їх реалізації на підприємствах в залежності від різних умов функціонування;

 процес організації маркетингу як складової функції управління на підприємствах різних форм власності та галузевої приналежності.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни "Маркетинг"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑