2.1. Метод економічного аналізу та його особливості

Методика економічного аналізу представляє собою єдність методу, що ґрунтується на способах та прийомах аналізу, які обумовлені особливостями економічного аналізу та етапів аналітичного дослідження.

Економічний аналіз, як будь-яка наукова дисципліна має свій метод дослідження. Що означає, розв’язок та вирішення певних завдань проводиться в визначеній послідовності, спеціальними способами і прийомами.

На рівні суб’єкту господарювання метод економічного аналізу представляє собою науково обґрунтовану єдність категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, які базуються на діалектичному методі пізнання, а системне та комплексне використання яких дасть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення.  

Особливості методу економічного аналізу:

1. Системний та комплексний підхід до аналізу діяльності суб’єктів господарювання.

2. Застосування системи показників та дотримання взаємозалежності та взаємозв’язку між ними.

3. Динамічне дослідження економічних процесів з урахуванням дії економічних законів.

4. Аналітичній підхід до загальних показників та їх деталізація відповідно до плану аналітичної роботи.

5. Узагальнення результатів аналітичних досліджень для розробки оперативних управлінських рішень з можливим використанням їх на перспективу.

Значне місце в методиці економічного аналізу займає послідовність проведення аналітичної роботи, а саме етапи її проведення:

- визначення об’єктів дослідження, мети, завдань аналізу та розробка плану її проведення;

- обґрунтування системи показників, що характеризують об’єкт дослідження;

- збір та перевірка інформації, що відповідає розробленому плану;

- розрахунок допоміжних показників та порівняння їх;

- дослідження невикористаних резервів та пошук можливих шляхів їх використання;

- вивчення факторів, щодо підвищення ефективності використання фінансово-виробничих ресурсів;

- розробка можливих варіантів оперативних управлінських рішень, відповідно до висновків аналітичної роботи.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑