Питання до курсу економічного аналізу

1. Економічний аналіз за умов ринкових відносин.

2. Етапи розвитку економічного аналізу.

3. Перспективи розвитку економічного аналізу.

4. Предмет, мета й завдання економічного аналізу.

5. Основні категорії економічного аналізу.

6. Поняття факторів та їх класифікація.

7. Поняття резервів та їх види.

8. Поняття ресурсів та їх класифікація

9. Зв'язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.

10. Роль діалектики та політичної економії в економічному аналізі.

11. Предмет економічного аналізу.

12. Види економічного аналізу.

13. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.

14. Принципи аналітичного дослідження та їх характеристика.

15. Метод та методика економічного аналізу.

16. Які значення та завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг в умовах ринкових перетворень України?

17. Методика аналізу динаміки обсягів виробництва продукції. Назвати основні причини падіння обсягів виробництва у перехідний період.

18. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. Назвати основні причини асортиментно-структурних зрушень при виробництві продукції.

19. Аналіз якості продукції. Назвати основні причин зміни її рівня.

20. Аналіз сортності продукції.

21. Аналіз виробничого браку і причин його виникнення.

22. Аналіз ритмічності виробництва та випуску продукції.

23. Основні завдання та джерела аналізу реалізації продукції.

24. Назвати основні фактори, що впливають на зміну обсягу реалізації продукції та обґрунтувати методику їх аналізу.

25. Основні показники аналізу виконання договірних зобов’язань. Методика їх розрахунку, переваги та недоліки.

26. Охарактеризувати основні завдання аналізу ринків збуту та визначити основні напрями дослідження. Показники оцінки місткості ринків збуту - методика їх розрахунку та аналізу.

27. Аналіз маркетингової діяльності підприємства.

28. Значення, завдання та джерела аналізу трудових ресурсів. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.

29. Аналіз руху робочої сили на підприємстві.

30. Факторний аналіз ефективності використання робочого часу.

31. Порядок аналізу показників продуктивності праці.

32. Методика аналізу впливу трудових факторів на зміну обсягу випуску продукції.

33. Аналіз обсягу, структури та динаміки основних засобів.

34. Основні показники технічного стану та руху основних засобів та методика їх аналізу.

35. Аналіз використання обладнання та виробничих потужностей підприємства.

36. Показники ефективності використання основних фондів, їх економічний зміст та напрями аналізу. Пояснити причини розбіжностей в темпах зростання показників фондо- та машиновіддачі.

37. Методика розрахунку впливу ефективності використання основних засобів та їх активної частини на зміну обсягу випуску продукції. Визначити можливі резерви його збільшення.

38. Основні напрями аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

39. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів, їх економічний зміст, переваги та недоліки. Вказати основні напрями аналізу.

40. Методика визначення впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг випуску та результати діяльності підприємства.

41. Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами.

42. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат.

43. Аналіз динаміки рівня операційних витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції. Визначити фактори, що впливають на його зміну.

44. Аналіз прямих та непрямих матеріальних витрат.

45. Аналіз витрат на оплату праці.

46. Аналіз загальновиробничих статей витрат.

47. Аналіз втрат від браку.

48. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за видами його діяльності.

49. Чистий прибуток підприємства, методика його розрахунку та аналізу.

50. Методика аналізу доходів та прибутків підприємства.

51. Методика аналізу витрат та вирахувань.

52. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності підприємства.

53. Значення, завдання, джерела та напрями аналізу фінансового стану підприємства.

54. Аналіз складу та джерел утворення майна підприємства.

55. Аналіз ліквідності балансу.

56. Аналіз фінансової стійкості.

57. Аналіз ліквідності та платоспроможності.

58. Показники рентабельності та їх аналіз.

59. Аналіз руху грошових потоків за напрямами діяльності підприємства.

60. Аналіз ділової активності підприємства.

61. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей.  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑