1.3. Предмет, мета і завдання економічного аналізу. Основні його категорії

Економічний аналіз — це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об'єктивної оцінки її результатів і виявлення можли­востей дальшого підвищення ефективності господарювання. Розглянемо основні визначення економічного аналізу, які існують на даному етапі його розвитку (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.2 – Основні теоретичні підходи до визначення економічного аналізу

 

Джерело

Визначення

Калина А. В., Конєва М.І., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування: Навч.-метод. посібник. - К.: МАУП, 1998

Економічний аналіз - це система способів вивчення (на підставі даних обліку, звітності, планів та інших джерел) досягнутих результатів і стану господарської діяльності, можливих варіантів її покращання з метою контролю за виробництвом та обґрунтуванням управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності господарювання (с. 18)

Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. - ИНФРА-М, 1997

Економічний аналіз дає можливість судити про становище підприємства на певний момент та є основою, необхідною передумовою розробки стратегічних рішень, що визначають перспективи розвитку фірм (с. 85)

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современний зкономический словарь. -М: ИНФРА, 1996

Економічний аналіз - виведення економічних закономірностей із відповідних фактів економічної дійсності, розкладання економіки на окремі частини, які називають економічними категоріями, та їх аналіз (с. 12)

Русак Н.А., Русак В. А. Финансовый анализ субьекта хозяйствования: Справ, пособие. -Мн.: Виш. шк., 1997

Економічний аналіз - дослідницький Та оціночний процес, головною метою якого є розробка найбільш обґрунтованих пропозицій та прогнозів зміни економічних умов функціонування суб'єкта господарювання (с. 5)

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -Мн.: ИП "Экоперспектива", 1998

Економічний аналіз - це функція управління, яка забезпечує науковість прийняття рішень (с. 11)

Экономический анализ хозяйст-венной деятельности предприятий и объединений: Учебник / Под ред. С.Б. Барнгольц. - М.: Финансы и статистика, 1986

Економічний аналіз - це комплексне вивчення роботи підприємств, їх структурних підрозділів з метою об'єктивної оцінки її результатів та виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання (с. 12)

 

Об’єктами аналізу є: виробництво і реалізація продукції, її собівартість, фінансово-виробничі ресурси та ефективність їх використання, фінансові результати, фінансовий стан та інвестиційна діяльність підприємства.

Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат. Існує значна кількість визначень щодо предмета економічного аналізу. Розглянемо основні з них у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Основні визначення предмета економічного аналізу

 

Джерело

Визначення

Анализ хозяйственной деятельности / И.А. Белобжецкий, М.Ф. Дьячков и др.; Под ред. В. А. Белобродовой. -М.: Финансы и статистика, 1985

Предметом дослідження даного курсу є господарські процеси та явища в рамках підприємств, виробничих об'єднань. Аналіз базується на комплексі цифрових даних облікових та звітних та системі методичних прийомів їх вивчення, що забезпечує взаємопов'язану характеристику різних сторін діяльності підприємств в її числовому вираженні (с. 4)

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория зкономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1997

Під предметом економічного аналізу розуміють господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічна ефективність та кінцеві фінансові результати їх діяльності, які складаються під впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів, що отримують відображення через систему економічної інформації (с. 22)

Калина М.Б., Майданчик Б.И. Внутриотраслевой анализ зффективности работы предприятий и обьединений. -М.: Финансы, 1977

Предметом економічного аналізу є економіка госпрозрахункових ланок народного господарства, що розглядається під кутом зору процесу взаємодії факторів та умов виробництва, їх сукупний та окремий вплив на досягнення максимальних результатів /при найменших ресурсах (с. 4)

Савицкая Г.Ф. Теория анализа хозяйственной деятельности. - Мн.: Институт современнмх знаний, 1999

Предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів (с. 20)

Теория зкономического анализа хозяйственной деятельности / Под ред. А.Д. Шеремета. -М.: Прогресс, 1982

Безпосереднім предметом економічного аналізу є економіка виробництва, що розглядається у взаємодії з технічною стороною виробництва, природними умовами, розвитком виробничих колективів (с. 15)

Функционально-стоимостной анализ издержек производства / Под ред. Б.И. Майданчика. - М.: Финансы и статистика, 1985

Предмет аналізу діяльність госпрозрахункових ланок суспільного виробництва, що розглядається як процес взаємодії факторів та умов виробництва: їх сукупний та окремий вплив на досягнення заданих результатів при найменших ресурсах. Ця діяльність досліджується комплексно з урахуванням безпосереднього та опосередкованого впливу з фінансово-економічних та техніко-економічних позицій (с.6)

Шеремет А.Д., Протопопов В.А. Анализ зкономики проммшленного производства. -М.: Высш. шк., 1984

Предметом економічного аналізу є економічна сторона господарської діяльності (с. 20)

Зкономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и обьединений / Под ред. С.Б. Барнгольц й Г.М. Тация. -М.: Финансы и статистика, І986

Предметом економічного аналізу є діяльність конкретних підприємств та її ефективність, що відображається в системі плану, обліку та звітності й інших джерелах інформації (с. 11)

 

У багатьох підручниках з економічного аналізу або зовсім не наводиться визначення його мети, або вона обмежується тільки виявленням резервів. Це надто вузьке визначення. Більш вдалим і науково обґрунтованим буде таке.

Мета економічного аналізу — сприяння виконанню бізнес-планів підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, шляхом пошуку можливих резервів, сприяння дальшому розвитку і поліпшенню економічної роботи з метою підвищення ефективності діяльності підприємств та поліпшенню показників їх діяльності, завдяки підготовці проектів оптимальних управлінських рішень.

Основними завданнями економічного аналізу є:

 об'єктивна оцінка роботи підприємства і його підрозділів через порівняння результатів з витратами;

 оцінка реальності, напруженості та оптимальності планів і обґрунтованості норм споживання ресурсів;

 виявлення забезпеченості підприємства фінансово-виробничими ресурсами;

 виявлення впливу відповідних факторів на показники, які аналізуються, і вивчення причинних зв'язків;

 пошук наявних резервів підвищення ефективності вироб­ництва;

 опрацювання конкретних заходів щодо використання ви­явлених резервів та здійснення контролю за їх виконанням;

 узагальнення результатів аналізу для прийняття раціона­льних управлінських рішень.

Понятійний апарат економічного аналізу включає специфічні (що несуть головне змістове навантаження) категорії — ресурси, фактори, причини, резерви виробництва.

Характеризуючи ресурси виробництва в навчальній літературі, як правило, дотримуються загальновживаного за радянських часів поділу їх за складовими частинами на трудові, матеріальні та засоби праці. Проте за ринкових умов цей поділ потребує уточнення й коригування відповідно до світового досвіду, який виділяє такі групи: трудові, матеріальні, фінансові та земельні ресурси, Стосовно П(С)БО, що запроваджені в Україні, доцільно використовувати термін “фінансово-виробничі ресурси”, оскільки, виходячи з загальновідомого кругообігу ресурсів, у сучасних умовах фінансові ресурси неможливо розглядати окремо від виробничих, причому, виробничі ресурси на певному етапі є похідною від фінансових і навпаки. Функціонування підприємства передбачає використання й відтворення необоротних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вихідним моментом діяльності будь-якого підприємства є кругообіг та перевтілення ресурсів. Фінансові ресурси формуються із власних, запозичених та резервної суми ресурсів, представляють собою джерела формування економічних (виробничих та інших) ресурсів і відображаються в пасиві балансу підприємства. Економічні ресурси представляють собою суму виробничих та інших ресурсів і групуються в активі балансу. Виробничі ресурси складаються з необоротних, матеріальних та трудових ресурсів і представляють собою ресурси, що безпосередньо беруть участь у процесі виробництва. До складу економічних ресурсів суб’єктів господарювання належать інші ресурси, які представляють собою грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції тощо, тобто ті ресурси, які безпосередньо не задіяні у виробничій сфері.  

Фінансово-виробничі ресурси представляють собою комплексну взаємозалежність та взаємозв’язок складових ресурсного потенціалу підприємства, що формується залежно від потреб виробництва з метою отримання економічних вигод у майбутньому.  

Класифікації факторів і резервів виробництва в теорії економічного аналізу завжди приділялося багато уваги, проте й досі на це питання немає однозначної відповіді.

Розгляньмо такі визначення:

Фактори це рушійні сили розвитку будь-яких процесів і явищ, які відбуваються на підприємстві і визначають їх характер і результат. Фактор – це причина, яка впливає на певний результат (наслідок).

Причини умови здійснення окремих явищ, які більш глибоко, ніж фактори, розкривають зміни рівня ресурсів і їхнього складу, а також показників роботи; вони деталізують вплив факторів.

На результати діяльності підприємств впливають численні та різноманітні фактори.

В економічній літературі фактори виробництва групуються за різними ознаками.

Принципи групування факторів, які рекомендуються в літературі, мають ряд суттєвих недоліків: вони або не охоплюють усіх факторів, або допускають їх повторюваність у різних групах (порушується принцип економічної однорідності, надмірне дроблення, то звуження або спрощення).

Однією з найбільш вдалих класифікацій факторів виробництва є майже традиційна їх класифікація (табл. 1.4).

Таблиця 1.4 Схема класифікації факторів економічного аналізу

 

За економічним змістом

Виробничо-економічні та соціально-економічні

За мірою впливу на результати роботи

Основні і другорядні

За рівнем залучення резервів

Інтенсивні та екстенсивні

За внутрішнім змістом

Кількісні і якісні

За часом дії

Постійні і тимчасові

За рівнем деталізації

Прості і складні

За рівнем охоплення

Загальні і специфічні

За порядком дії

Першого, другого і n-го порядку

За характером дії

Об’єктивні та суб’єктивні

За способом визначення впливу

Прямі і розрахункові

За об’єктами маркетингового середовища

Демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні, культурного порядку

 

Резерви це невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок запровадження певних заходів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑