11.1. Значення, завдання, зміст, інформаційне забезпечення фінансового стану.

Діяльність господарюючих суб’єктів в умовах ринку передбачає отримання максимального прибутку при мінімальних витратах діяльності Для того, щоб успішно працювати, суб'єкти господарювання повинні на належному рівні організовувати виробництво, збут продукції, робіт, послуг, раціонально використовувати власний капітал і розпоряджатися позиковими ресурсами. Вони мають володіти не уявною, а дійсною фінансовою незалежністю і нести реальну відповідальність за ефективність своєї діяльності, своєчасно виконувати зобов'язання перед постачальниками, споживачами, банками, іншими діловими партнерами, а також перед державою. Все це знаходить своє відображення у фінансовому стані підприємств.

Фінансовий стан - важлива характеристика економічної діяльності підприємства. Він визначає його платоспроможність, конкурентноздатність, виявляє потенціал підприємства в діловому партнерстві, оцінює гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів з фінансових та інших відносин.  

Стійкий фінансовий стан формується в процесі всієї господарської діяльності підприємства. Найбільш зримо фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності:

· прибутковість (рентабельність) роботи;

· оптимальність з точки зору економічного становища розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після оплати податків і обов'язкових відрахувань;  

· раціональне розміщення основного та оборотного капіталу;  

· платоспроможність;

· ліквідність.  

 Якщо підприємство досягає у цих напрямках відповідних параметрів, то його фінансовий стан є стійким.

Аналіз фінансового стану в ринковій економіці є одним з найважливіших функцій управління. Він дозволяє визначити конкурентноздатність суб’єкта господарювання, надає широкий спектр аналітичних даних, необхідних для оцінки платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, ефективності його роботи.

Основна мета аналізу фінансового стану - отримання обмеженої кількості ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами тощо При цьому аналітика і менеджера може цікавити як поточний фінансовий стан підприємства, так і прогноз на найближчу чи віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану.

Мета аналізу досягається в результаті вирішення певного взаємопов’язаного набору аналітичних завдань. Аналітичне завдання являє собою конкретизацію мети аналізу з врахуванням організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення аналізу.  

До найбільш важливих завдань фінансового аналізу відносяться наступні:

1) загальна оцінка фінансового стану підприємства (оцінка складу і структури активів, оцінка складу і структури власного капіталу, оцінка складу і структури зобов’язань підприємства, вивчення змін по статтях активів та пасивів);

2) аналіз ринкової та фінансової стійкості підприємства;

3) аналіз платоспроможності та ліквідності;

4) аналіз грошових потоків;

5) аналіз ефективності використання капіталу;

6) аналіз ділової активності;

7) оцінка фінансових результатів;

8) аналіз рентабельності;

9) розробка шляхів і напрямів фінансового оздоровлення підприємства.

 Основним джерелом фінансового аналізу служить фінансова звітність. яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.  

Фінансова звітність – це впорядкована система взаємопов’язаних економічних показників, які відображають результати фінансово–господарської діяльності підприємств та їх фінансовий стан за відповідний звітний період. Вона складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

 За допомогою інформації фінансової звітності здійснюється аналіз стану та використання фінансових ресурсів, оцінка фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, аналіз руху грошових потоків, оцінка фінансових результатів в розрізі видів економічної діяльності, аналіз прибутковості (збитковості) виробництва.

Баланс має велике значення для управління підприємством, так як надає менеджерам різних рівнів інформацію, за допомогою якої можна здійснити оцінку фінансової стабільності, побачити її зміни порівняно з попереднім періодом.

Баланс інформує: скільки капіталу використовується в бізнесі (яка вартість бізнесу); яка його ліквідність (як швидко можуть активи перетворюватись у готівку); наскільки платоспроможний бізнес (яка ймовірність, що він може збанкрутувати); як бізнес фінансується (звідки надходять засоби і яку частку в їх складі складають позикові кошти). Дані балансу дають можливість контролювати правильність використання коштів цільового призначення.

Інші форми звітності дозволяють вирішити окремі завдання фінансового аналізу або деталізують інформацію балансу.

Звіт про фінансові результати – важливе джерело аналізу доходів, витрат і фінансових результатів і розрізі видів діяльності підприємства. Інформація звіту дозволяє проаналізувати динаміку фінансових результатів, визначити вплив факторів на їх зміну, розрахувати показники рентабельності.

Інформація про фінансові результати необхідна як внутрішнім так і зовнішнім користувачам.

Звіт про фінансові результати не дає достатньої інформації про те, чи дозволяє наявний прибуток сформувати достатню кількість ліквідних коштів для забезпечення платоспроможності підприємства, може значно відрізнятися від його чисто вільних коштів.

Ні баланс, ні звіт про фінансові результати не відбиває приплив, відплив і внутрішній рух коштів підприємства. Цією інформацією забезпечує Звіт про рух грошових коштів. Це документ – доказ, який дає змогу показати, звідки підприємство одержує кошти і як вони потім використовуються. З даної звітності можна взнати, в яких розмірах прибуток спрямовується на придбання ресурсів, а також побачити, чи формує підприємство досить коштів для задоволення своїх потреб, чи перебуває в такому стані, що його ліквідність погіршується.  

Примітки до фінансових звітів – це різного роду пояснення, які характеризують діяльність підприємства за звітний період. Вони містять інформацію, що дозволяє здійснити додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Результати аналізу фінансового стану на основі інформації фінансової звітності використовуються в управлінні для прийняття відповідних рішень по підвищенню ефективності діяльності підприємства. Для дослідження фінансового стану суб'єкта господарювання перш за все необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватись до змін середовища, в якому він функціонує.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑