10.2. Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів по видах діяльності підприємства за даними фінансової звітності.

Аналіз фінансових результатів по видах діяльності підприємства ґрунтується на співставленні доходів від відповідних видів діяльності з витратами цієї діяльності. Тобто він включає в себе два основних напрямки, а саме:

· аналіз надходження коштів;

· оцінка їх використання;

Використовуючи інформацію фінансової звітності можна проаналізувати  

- які актори вплинули на динаміку валового прибутку;

- що обумовило зміну результатів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;

- внаслідок чого покращилися чи погіршилися результати від звичайної діяльності в цілому;

Можна також простежити чи є кінцевий фінансовий результат результатом звичайної діяльності, враховуючи наявність чи відсутність надзвичайних ситуацій.

Методику аналізу розглянемо на такому прикладі (табл.. 10.1).

Таблиця 10.1 Доходи, витрати і фінансові результати

 

Показники

Роки

Зміна

(+, -)

минулий

поточний

1. Чистий дохід від реалізації

9272,0

9004,5

-267,5

2. Собівартість реалізованої продукції

5369,0

7434,9

+2065,9

3. Валовий прибуток

3903,0

1569,6

-2333,4

4. Інші операційні доходи

136,6

482,8

+346,2

5. Адміністративні витрати

793,0

888,8

+95,8

6. Витрати на збут

82,8

135,9

+53,1

7.Інші операційні витрати

942,3

629,2

-313,1

8. Прибуток від операційної діяльності

2221,5

398,5

-1823,0

9. Інші доходи

394,4

309,8

-84,6

10. Фінансові витрати

7,7

68,7

+61

11 Інші витрати

363,6

188,7

-174,9

12 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування(прибуток)

2244,6

450,9

-1793,6

14. Податок на прибуток

1065,0

347,2

-717,8

15. Прибуток від звичайної діяльності

1179,6

103,7

-1165,9

16. Надзвичайні доходи

-

-

-

17. Надзвичайні витрати

-

-

-

17. Чистий прибуток

1179,6

103,7

-1165,9

 

Чистий прибуток підприємства в звітному році склав 103,7 тис. грн., що на 1165,9 тис. грн. менше, ніж в минулому році. Зменшення чистого прибутку обумовлено тим, що перевищення доходів над витратами в поточному році менш вагоміше, ніж в минулому році. Звичайна діяльність підприємства є прибутковою.  

Надзвичайні події за останні 2 роки не спостерігались. В рамках звичайної діяльності здійснювалась операційна та фінансова діяльність.  

Витрати операційної діяльності займають найбільшу частку у загальній сумі витрат. Теж саме стосується доходів від цієї діяльності.

Прибуток від операційної діяльності порівняно з минулим роком зменшився на 1823,0 тис. грн. Вирішальний вплив на цей приріст справило значне збільшення витрат операційної діяльності). Доходи операційної діяльності також зросли, але в меншій мірі, ніж витрати. В процесі проведення наступного аналізу необхідно охарактеризувати структуру доходів і витрат діяльності, що беруть участь в формуванні фінансових результатів.

Доходи (виручка) від реалізації формуються від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг. Сюди також включаються суми знижок, наданих покупцям.

Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємство може мати також інший дохід від операційної діяльності. До інших операційних доходів належать: доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); від операційної оренди активів; від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності.

Інші доходи від звичайної діяльності формуються з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, не операційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів.

Розглянемо структуру доходів досліджуваного підприємства за даними таблиці 10.2., складеної на основі інформації Звіту про фінансові результати.

Дані таблиці свідчать, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації продукції. В минулому році він складав 95,3% від загальної суми доходів, а у звітному – 93,1%. На інші операційні доходи припадає відповідно1,2% і 4,2%.Частка інших доходів від звичайної діяльності становить в минулому році –3,5%, у звітному – 2,7%.

Таблиця 10.2 Структура і динаміка доходів діяльності підприємства

 

Показник

За минулий рік

За поточний рік

Зміна, тис. грн.

Темп зростання, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції

10791,0

95,3

10714,7

93,1

-76,3

99,2

Інші операційні доходи

136,6

1,2

482,8

4,2

+346,2

353,4

Дохід від участі в капіталі

-

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

-

-

-

-

-

-

Інші доходи від звичайної діяльності

394,4

3,5

309,8

2,7

-84,6

78,5

Надзвичайні доходи

-

-

-

-

-

-

Разом

11322,0

100

11507,3

100

+185,3

101,6

 

Загальна величина доходів порівняно з минулим роком зросла на 185,3 тис. грн. або на 1,6%.Вирішальнивпли на цей приріст справило збільшення інших операційних доходів.

На витратних статтях звітності Звіту про фінансові результати досліджуваного підприємства відображені податок на додану вартість, собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати (загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства), витрати на збут (витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам), інші операційні витрати (собівартість реалізованих виробничих запасів, безнадійні борги і збитки від знецінення запасів; збитки від операційних курсових різниць),фінансові витрати (виплата відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичкового капіталу), інші витрати звичайної діяльності (собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, збитки від не операційних курсових різниць, збитки від уцінки фінансових інвестицій), податок на прибуток від звичайної діяльності.

Тепер аналогічно проаналізуємо структуру і динаміку витрат діяльності підприємства (див. табл. 10.3).

Таблиця 10.3 Структура і динаміка витрат діяльності підприємства

 

Показник

За минулий рік

За поточний рік

Зміна, тис. грн.

Темп зростання, %

сума,

тис. грн.

питома вага, %

сума,

тис. грн.

питома вага, %

1. ПДВ

1519,0

15,0

1710,2

15,0

+191,2

112,6

4. Собівартість реалізованої продукції

5369,0

51,5

7434,9

65,2

+2065,9

138,5

5. Адміністративні витрати

793,0

7,8

888,8

7,8

+95,8

112,1

6. Витрати на збут

82,8

0,8

135,9

1,2

+53,1

164,1

7. Інші операційні витрати

942,3

9,3

629,2

5,5

-313,3

81,0

8. Фінансові витрати

7,7

0,1

68,7

0,6

+61,7

у 8,9 р.

9. Втрати від участі в капіталі

-

-

-

-

-

-

10. Інші витрати

363,6

3,6

188,7

1,7

-174,9

51,9

11. Податок на прибуток від звичайної діяльності

1065,0

10,6

347,2

3,0

-717,8

32,6

Разом

10142,4

100

11403,6

100

+1261,2

112,4

 

Як видно з отриманих даних, з-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції, яка складає 51,5% у минулому році та 65,2% у звітному році.

Дані таблиці показують, що серед відрахувань мав місце тільки податок на додану вартість, який склав 1519 тис. грн. або 15,0% у минулому році та 1710,2 тис. грн. або 15% у звітному.  

Серед інших витрат значну частку займають також адміністративні витрати, які у 2001 і 2002 роках складали 7,8% від загальної суми витрат і відрахувань. Потрібно звернути увагу на те, що хоча частка адміністративних витрат не змінилась, фактично відбулось їх збільшення на 95,8 тис. грн. (12,1%).  

Інші операційні витрати становлять відповідно 9,3 і 5,5 %. Звертає увагу значне збільшення фінансових витрат та їх питомої ваги у складі всіх витрат діяльності. Зменшення податку на прибуток від звичайної діяльності обумовлено зменшенням величини самого прибутку порівняно з минулим роком.

Загальна ж сума витрат і відрахувань зросла на 1261,2 тис. грн. і склала в поточному році 11403,6 тис. грн. або 112,4% порівняно з минулим роком.

Динаміка доходів і витрат діяльності відповідним чином відобразилась на прирості кінцевого фінансового результату.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑